Domů Oborové speciály Paliativní péče

Paliativní péče

Paliativní péče pro seniory – hudba budoucnosti?

Koncept paliativní péče byl donedávna spojován pouze s umíráním a smrtí a byl zaměřen primárně na onkologicky nemocné. V dnešním pojetí je spojen spíše...

Srovnání otázek a odpovědí žáků SZŠ v roce 1997 a v roce 2005 k problematice umírání a smrti

V roce 1997 a 2005 byl proveden výzkum na Střední zdravotnické škole v Brně, kdy bylo zjišťováno, zda se za posledních 8 let změnil...

Hospicová a paliativní péče

O hospicové péči se v poslední době často hovoří, veřejnost ale není dostatečně informována o možnostech paliativní péče u onkologických pacientů a chronicky nemocných....

Masáž stimulující dýchání u hospicových pacientů

Bazální stimulaci, konkrétně masáž stimulující dýchání, praktikuji v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí druhým rokem. Moji snahu podpořil skvěle vedený kurz bazální stimulace a...

Hospicová domácí péče

Domácí hospicovou péčí (mobilní hospicová péče) se rozumí péče o nemocného v konečné fázi choroby, kdy již nelze očekávat žádné terapeutické výsledky. Většinou jde...

Domácí péče o pacienta s karcinomem pankreatu

Domácí péče je založena na poskytování zdravotní péče v domácím prostředí. Zlepšuje především psychický stav klienta. Podle vlastních zkušeností mohu říci, že se jedná...

Paliativní péče o terminálně nemocného z pohledu rodinného příslušníka – zdravotníka

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní...

Eutanázie – ano, či ne?

Z řeckého překladu euthanasia (eu = dobře, správně, thanatos = smrt) jde o „dobrou smrt“. Slovník cizích slov pak říká, že eutanázií rozumíme usmrcení...

Syndrom vyhoření – riziko ohrožující zdravotnické pracovníky

Pro duševní zdraví je důležitá víra ve smysl poslání, vědomí potřebnosti a toho, že je vždy možné nalézt něco, na co se lze těšit,...

Pacient, úřad, úředníci…

V Úmluvě o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001 Sb. se píše, že pacient má právo na informace o povaze onemocnění a právo na...

Terminální stadium nemoci

Autorka v článku popisuje zkušenosti z oblasti terminálního stadia klienta a péče o zemřelého včetně plnění bio-psychosociálněspirituálních potřeb zahrnujících i postupy sestry jak všeobecné,...

Paliativní a hospicová péče

Paliativní péče dokáže řešit mnoho obtíží, bolestí a úzkostí spojených s umíráním právě proto, že nevnímá nemocného jenom jako „diagnózu“, ale jako člověka, kterému...

Jak zajistit důstojné umírání

Umírání je komplexní, mnohovrstevný proces. Jak pro pacienta, tak i pro jeho rodinu je citlivá komunikace ze strany zdravotníků a efektivní léčba těchto symptomů...

Komunikace s umírajícími

V článku autorka sděluje výsledky výzkumu ohledně vnímání smrti dětmi. Na příkladech ze své praxe ukazuje, jak se s touto situací vyrovnává sestra. SUMMARY The...

Práce sestry v hospici Citadela

Autorka v článku přibližuje práci sestry v hospici, spolupráci s rodinou klienta, duchovními a dobrovolníky a popisuje vybavení pokojů. SUMMARY The author of the article...

Třikrát o poslední cestě

Paliativní medicína je aktivní lékařství, které neprovádí zatěžující diagnostiky, trýznivé terapie ani úkony k prodlužování života, jako například přístrojové dýchání. Jejím cílem je mírnění...

Duchovnost a medicína

Pojmy spiritualita a religiozita (náboženskost) se v mnohém překrývají, nejsou však totožné. Zpravidla se spiritualita považuje za širší a otevřenější pojem, než je religiozita. Spiritualita...

Zdravotní stav bezdomovců

Přestože bezdomovectví představuje v České republice každodenní realitu a mnoho z nás se s bezdomovci setkává, neexistuje doposud ustálená definice bezdomovectví, což působí řadu...

Ošetřovatelský proces u seniorů s močovou inkontinencí

Změny, které spolu s věkem člověka postihují funkci vylučovacího systému, samy o sobě inkontinenci nezpůsobují, zvyšují však riziko jejího vzniku. Jde o přidružené nemoci,...

Péče o nemocné v hospici

Ošetřovatelská péče zahrnuje všechny ošetřovatelské výkony, například péči o hygienu, výživu, vyměšování, základní fyziologické funkce, prevenci a péči o dekubity, stomie, drény a kanyly,...