Změna příjmení dítěte vyžaduje rozumné odůvodnění. Jak ji provést?

změna příjmení dítěte
Zdroj: shutterstock.com

Změna příjmení nezletilého dítěte je možná pouze se souhlasem jeho zákonných zástupců, případně alespoň jednoho z nich, jsou-li splněny jisté podmínky. V některých případech probíhá celý proces automaticky a je potřeba jej pouze nahlásit na matričním úřadě. Zajímá vás, jak je možné příjmení dítěte změnit a co potřebujete k žádosti?

Jak provést změnu příjmení u dítěte?

O změnu příjmení u nezletilého dítěte je potřeba zažádat na příslušném matričním úřadě, podle místa trvalého bydliště vašeho potomka. Pokud o změnu jména žádáte rovněž vy, například je-li důvodem svatba nebo rozvod, můžete o obě změny zažádat v rámci jedné žádosti.

V případě, že vám bude změna příjmení schválena, je nutné ji nahlásit především na zdravotní pojišťovně, ve škole, případně dalších institucích, a zažádat o vydání nových dokladů, ke kterým patří například cestovní pas, u dětí starších 15 let rovněž o občanský průkaz.

Potřebné dokumenty ke změně příjmení nezletilého dítěte

 • Rodný list dítěte
 • Doklad o místě trvalého bydliště
 • Doklad o státním občanství
 • Písemný souhlas druhého rodiče, případně náležitý dokument
 • Písemný souhlas dětí starších 15 let

Změna příjmení bez souhlasu otce nebo matky

Příjmení dítěte bez souhlasu druhého z rodičů je možné změnit tehdy, byl-li zbaven rodičovské odpovědnosti, případně pokud jeho role byla z určitého důvodu omezena či pozastavena.

V případě změny příjmení u dítěte bez souhlasu jednoho z partnerů je nutné k žádosti dodat rovněž pravomocný rozsudek soudu. Pokud by jeden z rodičů byl již po smrti, je nutné dodat k žádosti úmrtní list.

Změna příjmení dítěte se souhlasem otce i matky

Aby mohlo být dítěti změněno příjmení, musí o tuto změnu zažádat jeden z jeho zákonných zástupců. Ať už jsou rodiče dítěte ve svazku manželském či nikoliv, je potřeba souhlas obou partnerů.

Automatická změna příjmení dítěte

Pokud si jeden z manželů zažádá o náhradu svého příjmení a tato změna mu bude povolena, automaticky se uplatní změna i na druhého rodiče a rovněž na jejich potomky, tedy za předpokladu, že ještě nedosáhly plnoletosti.

V případě, že má jeden z rodičů jiné příjmení než ten druhý a rozhodne se ho změnit, přemění se automaticky i jeho dítěti, mělo-li stejné příjmení.

Změna příjmení dítěte po svatbě

Pokud se dva lidé rozhodnou vstoupit do svazku manželského a měli spolu děti ještě před svatbou, děti automaticky převezmou stejné příjmení, jako budou mít jejich rodiče po svatbě. Tuto změnu je ovšem nutné rovněž provést na příslušné matrice. Pokud některému z dětí již bylo 15 let, musí se změnou písemně souhlasit.

Pokud nově sezdaní rodiče nemají společné děti, ale jeden z nich je má s jiným partnerem, v tomto případě je pro změnu příjmení potřeba souhlas druhého rodiče. Bez jeho souhlasu je změna možná pouze za výše uvedených podmínek.

Změna příjmení dítěte: formulář

Předepsaný formulář pro změnu příjmení není stanoven, nicméně žádost o změnu příjmení musí obsahovat některé povinné údaje, mezi něž patří:

 • Jméno a příjmení dítěte
 • Datum a místo narození dítěte
 • Jeho rodné číslo
 • Místo trvalého bydliště dítěte
 • Údaj o státním občanství dítěte
 • Nové jméno a příjmení
 • Odůvodnění změny příjmení

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Ohodnoťte tento článek!