Edukace jako nedílná součást ošetřovatelského procesu

Edukace pacienta i jeho rodiny hraje bezesporu důležitou roli v ošetřovatelském procesu. Geriatričtí pacienti nejsou většinou sami schopni pochopit závažnost některých svých onemocnění, proto jim musí být nápomocný zdravotnický personál. Správně vedenou edukací nemocnému nejen poskytujeme informace či rady, ale dokážeme si získat i jeho důvěru. A to není málo.

SUMMARY Education of a patient and his family members is an important part of nursing process. Geriatric patients are often not able to understand severity of some of their diseases, therefore they need help of healthcare workers. Through proper education we not only provide information but also gain the patient’s trust.

Edukace je výchova, vzdělávací proces, předávání informací nemocnému, výuka návyků a stereotypů vedoucích ke kompenzaci a stabilizaci onemocnění.

Cílem edukace je pozitivně působit na chování nemocného, a to takovým způsobem, aby léčba jeho choroby byla maximálně úspěšná. Samotná edukace je často velmi namáhavá, časově náročná, zdánlivě bez výrazných konkrétních výsledků. Mnohdy se nám může zdát i zbytečná. Avšak správně vedená edukace má prokazatelný vliv na kompenzaci zdravotního stavu pacienta, ale také na jeho náhled na onemocnění. Je důležité pacientovi nejen ohleduplně vysvětlit, že jeho onemocnění může být nevyléčitelné, ale především mu ukázat způsob, jak může sám ovlivnit kvalitu svého života.

Edukace může být jednorázová (zpravidla při příjmu pacienta k hospitalizaci či při první návštěvě v ordinaci nebo odborné ambulanci) nebo opakovaná (během hospitalizace, při opakovaných návštěvách). Podle inteligenční úrovně pacienta, jeho sociálního postavení a momentálního zdravotního stavu rozlišujeme edukaci jednoduchou nebo hloubkovou. Pacienta edukujeme podle typu a stadia onemocnění, edukaci zaměřujeme na konkrétní chorobu, problém či riziko. Edukace může být skupinová nebo individuální.

Edukace by měla být cílená a trvalá. Informace by si pacient měl zapamatovat, proto je potřeba občas kontrolovat úroveň jeho znalostí a dovedností. Neměli bychom však nemocného zahltit najednou velkým množstvím informací a nečekejme, že si pacient po prvním rozhovoru vše zapamatuje. Snažme se nejdříve edukovat v oblastech, které jsou za daného stavu pro pacienta nejpodstatnější, a upozorňujme na možná negativa a rizika. Edukace by měla probíhat nenásilně. Je vhodné pacientovi poskytnout příručky a edukační letáky týkající se jeho choroby. O obsahu edukace je nutné provést záznam do dokumentace pacienta.

Příklad edukace pacientky s diabetem mellitem a chronickou ránou

OA: žena, 62 let, asi 30 let DM 2. typu, od roku 2004 inzulinová pumpa a perorální antidiabetika. Při přijetí byla hodnota glykemie 20,6 mmol/l. Od října 2007 rozvoj diabetické nohy na LDK, začínající odúmrtím malíku. Pacientka byla ošetřována na chirurgické a cévní ambulanci, kde jí postupně amputovali všechny prsty LDK a provedli rozsáhlé incize k evakuaci a uvolnění hnisavých sekrecí. Defekt byl lokálně ošetřován moderními prostředky, doposud bez efektu, v době před přeložením do našeho ústavu ošetřován Persterilem a Betadine. Při této léčbě částečně granulovala zevní část defektu, zbývající část byla hluboká, zasahující píštělemi do podkoží planty i dorsa.

Diagnózy: DM 2. typu s orgánovými komplikacemi, diabetická retinopatie, nefropatie, angiopatie, ICHS, stp. akutním kardiálním selháním a perzistující fibrilací síní, ICHDK, hypertenze st. III, mikrocytární hypochromní anemie.

Léčba: Acesial (antihypertenzivum), Coryol (betablokátor, vazodilatancium), Euthyrox (hormon štítné žlázy), Furon (diuretikum), Onprelen (antiulcerózum), Simvor (hypolipidemikum), Tramadol (analgetikum), Verospiron (diuretikum), Vessel Due F (antitrombotikum), Zyloram (antidepresivum), Metfirex 850 mg (antidiabetikum), Dalacin C 150 mg (antibiotikum), Novorapid – aplikace inzulinovou pumpou, infuze Procainu (lokální anestetikum) s Divascolem (vazodilatancium).

Nutriční podpora: Cubitan 2krát denně.

Lokální terapie defektu: Obložky Prontosan roztokem na 20 min., opakovaně d´bridementy, exkochleace, mechanické oživování okrajů, podle aktuálního stavu defektu používány obvazové materiály vlhké terapie – Aquacel Ag (hydrofiber se stříbrem), Flaminal (gel s alginátem), Mepitel (nízkoadherentní měkká silikonová mřížka – Safetac).

Edukační diagnóza: Pacientka porušovala stanovenou diabetickou dietu, jídelníček nepřizpůsobila množství aplikovaných bolusových dávek inzulinu a nenosila vhodnou obuv. Obuv byla z umělého materiálu, neprodyšná, úzká, neupravená konturám LDK, ponožky z umělých vláken. Pacientka nevěnovala zvýšenou hygienu dolním končetinám a rizikovým místům. Na ploskách a v meziprstí dolních končetin dominovalo plísňové onemocnění kůže, které nebylo ošetřováno ani léčeno. Pacientka nedodržovala šetřicí pohybový režim.

Edukační témata:

* Zdravý životní styl.
* Stanovení vhodného jídelníčku, vhodná nutriční podpora.
* Seznámení se speciální diabetickou obuví.
* Konzultace ohledně správné a zvýšené hygieny u diabetika, používání kosmetických přípravků vhodných pro diabetiky.
* Postup při ošetřování defektu.
* Stanovení vhodného pohybového režimu.
* Stanovení dalších edukačních pokynů podle ošetřovatelských diagnóz a intervencí (prevence pádu a úrazu, DM, hypertenze, vedlejší účinky léků, nácvik soběstačnosti).

Pomůcky: Edukační letáky. Pomůcky pro převaz rány podle standardního ošetřovatelského postupu. Obvazové krytí podle ordinace lékaře a týmu konzultantů pro léčbu chronických ran. Vzorky diabetické obuvi. Vzorky výrobků nutriční podpory různých chutí od několika firem. Několik druhů kosmetických přípravků k osobní hygieně vhodných pro diabetika. Několik druhů léčebných mastí k ošetření pokožky diabetika.

Praktická ukázka: Pacientce jsme ukázali, jak správně pečovat o ránu. Nejprve jsme sejmuli obvaz, provedli toaletu defektu a správně přiložili nový obvaz. Vysvětlili jsme pravidla aseptického postupu při převazu a ohodnotili momentální stav rány a sekrece tak, aby pacientka dokázala rozpoznat zhoršení rány. Ošetřili jsme okolí defektu, intimní a rizikové partie vhodnými krémy, zkontrolovali stav pokožky, nehtů a zhodnotili stupeň bolesti.

Důležitá je zpětná vazba, takže pacientka musela prokázat své dovednosti jak při převazu, tak při aplikaci bolusových dávek inzulinu, musela zvládnout i výměnu setu k inzulinové pumpě a doplnění inzulinu do zásobníku. Je žádoucí, aby včas rozpoznala příznaky hypoglykemie a uměla provést odběr k měření hladiny cukru v krvi pomocí glukometru.

Edukaci v oblasti ošetřování chronické rány jsme prováděli opakovaně při každém převazu, pacientku jsme edukovali průběžně během hospitalizace i v ostatních oblastech. Vše jsme zaznamenali do edukačního listu, který je součástí ošetřovatelské dokumentace.
Pacientce jsme poskytli edukační letáčky a seznam internetových stránek, na kterých může najít informace o léčbě a ošetřování chronických ran, ale i informace napomáhající řešit jiné zdravotní problémy. Pokud bude mít pacientka zájem, můžeme zajistit pravidelnou konzultaci s diabetologem, obchodními zástupci firem, které vyrábějí obvazový materiál, perorální antidiabetika, inzulinové pumpy, protetické pomůcky či speciální diabetickou obuv.

V oblasti výživy spolupracujeme s registrovaným nutričním terapeutem, který pacientku edukoval o správné výživě, vhodných doplňcích stravy a nutričně bohatých přípravcích léčebné výživy. Ohledně pohybového režimu edukoval pacientku fyzioterapeut.

Edukační cíl: Cílem edukace u této pacientky bylo pochopení významu zdravého životního stylu, správné hygieny a péče o pokožku, zejména v rizikových partiích. Pacientka zvládala s pomocí výměnu krytí na defektu a rovněž dokázala odhadnout frekvenci převazu. Zajistili jsme konzultaci s nutričním terapeutem o zdravé výživě, diabetické dietě a doporučili konzumaci vhodných potravin, nápojů a nutričních doplňků. Rovněž proběhla konzultace s fyzioterapeutem o vhodném šetřicím pohybovém režimu. Pacientka zvládla obsluhu inzulinové pumpy a glukometru. Stanovené cíle byly tedy splněny. Pacientka také konzultovala s protetikem výběr vhodné diabetické obuvi, která vzhledem k postižení LDK a částečné amputaci prstů bude ušita na míru.

Závěr

Při léčbě každého pacienta je velmi důležitá týmová spolupráce, tedy spolupráce lékařských a ošetřovatelských oborů a v neposlední řadě i spolupráce samotného pacienta a jeho rodiny.
Úkolem zdravotnického personálu je mimo jiné i cíleně vedená edukace. Je důležité pacienta přimět k pozitivnímu myšlení, pomoci mu pochopit závažnost jeho onemocnění a naučit jej žít s určitým omezením. Pacient musí pochopit, že především on sám je zodpovědný za své zdraví, a proto je namístě dodržovat stanovený léčebný režim a životosprávu. Dobře vedená edukace by měla být ku prospěchu samotnému pacientovi, ale i zdravotníkům. Jen tak jejich náročná práce nepřijde nazmar.
Současná medicína jistě nabízí mnoho účinných prostředků léčby a je jen na nás, abychom tyto možnosti využili ku prospěchu pacienta. Systematická péče by ale měla být vedená i s vědomím, že aktuální úspěch neznamená definitivní vyřešení problému. Je však důležité, abychom pozitivně ovlivnili kvalitu pacientova života.


O autorovi: Iveta Míčková, Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický Moravský Beroun (IvetaMickova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!