Autismus má různé formy. Jak se projevuje a léčí?

Označení autismus pochází z řeckého slova “autos”, což znamená “sám”. Jedná se o vývojové mentální postižení, jehož projevy zahrnují narušené schopnosti v oblasti sociální interakce a komunikace, nezvyklé reakce na běžné podněty nebo opakující se vzorce chování. Objevuje se ve druhém roce věku a patří mezi poruchy autistického spektra (PAS).

Co je autismus?

Autismus je vrozená neurologická porucha, která se diagnostikuje na základě projevů chování. Konkrétně jde o kognitivní vnímání pacienta a v důsledku toho pak i jeho chování. Postižený nevidí svět tak jako zdraví lidé, což často vede k tomu, že na běžné podněty a situace reaguje nezvyklým způsobem.

Autismus se projevuje již v raném dětství, a to obvykle kolem druhého roku. Častěji postihuje chlapce (v poměru 3:1) a ideálně by měl být diagnostikován do 36 měsíců věku dítěte. Řadí se mezi PAS neboli poruchy autistického spektra, které zahrnují mimo jiné také Aspergerův syndrom nebo dětskou dezintegrační poruchu.

Příčiny autismu

Příčiny vzniku autismu nejsou doposud známé. Spekuluje se však o kombinaci vlivu genetických předpokladů a dalších rizikových faktorů, jako jsou například nepříznivé látky pro lidský organismus a okolní životní prostředí.

Příznaky autismu

A jaké má autismus projevy? Autista, tedy pacient trpící autismem, mívá potíže ve vývoji řeči, chápání druhých, v sociálních vztazích a převládá u něj stereotyp. Chování a schopnosti jednotlivých autistů se však často výrazně liší

Obecné příznaky autismu:

Mezi znaky autismu patří:

 • chybí schopnost společenské interakce a komunikace,
 • důležitý je stereotyp a opakující se zájmy,
 • v menší či větší míře se projevuje sociální odcizení,
 • lidé s autismem dávají přednost samotě před společností,
 • projevují svou náklonnost odlišným způsobem,
 • chybí jim empatie a schopnost vidět věci z pohledu druhých lidí,
 • obtížně zvládají běžné mezilidské vztahy,
 • jsou nadměrně nebo nedostatečně citliví na doteky, zvuky a pohyby.

Různé formy autismu

Někteří lidé rozlišují formy autismu podle funkčnosti a tedy podle toho, jak moc je jedinec schopen “normálního” fungování. Vysokofunkční autismus znamená, že postižený má v budoucnu velkou šanci se uplatnit v pracovním procesu a může vést zcela normální život. Nízkofunkční autismus naopak označuje poruchu s nižší úrovní vývoje mentálních funkcí. Toto dělení je však značně problematické, stejně tak není mnohdy jednoduché rozeznat lehké formy autismu od těch těžších.

Podle mezinárodní klasifikace nemocí je možné rozlišit různé formy autismu, a to konkrétně:

 • dětský autismus,
 • atypický autismus,
 • Rettův syndrom,
 • Aspergerův syndrom,
 • dezintegrační porucha.

Dětský autismus

Dětský autismus je jednou z nejvážnějších poruch dětského mentálního vývoje. Dítě s autismem nerozumí svému okolí, nereaguje na podněty jako jiné děti a špatně se socializuje. Může se přitom vyskytovat jak lehký autismus u dětí, tak jeho těžší formy.

Tuto poruchu poprvé v roce 1943 popsal L. Kanner jako infantilní autismus. Některé příznaky autismu u dětí v raném věku mohou být například:

 • absence žvatlání do 1 roku,
 • absence gestikulace do 1 roku,
 • absence napodobování do 15.měsíce,
 • absence užívání slov do 16. měsíce,
 • absence používání slovních spojení do 24.měsíce.

Aby mohl být malému pacientovi diagnostikován dětský autismus, musí se projevit problémy ve všech oblastech tzv. akustické triády, kam patří komunikace, sociální interakce a představivost. Symptomy jsou však u jednotlivých dětí s autismem značně individuální. Některé z nich může být “odlišné” hned po narození, jiné se vyvíjí zcela normálně a specifické chování se projeví až později. Obvyklé symptomy:

 • autistické dítě si rádo hraje samo,
 • nevnímá druhé,
 • může působit dojmem neslyšícího,
 • vyhýbá se očnímu kontaktu,
 • nereaguje na pokyny a na svoje jméno,
 • nezdraví/neloučí se slovně ani máváním,
 • provádí abnormální pohyby, chodí po špičkách,
 • může mít záchvaty vzteku,
 • řadí věci do řad,
 • jakékoliv změny jsou pro něj nepochopitelné,
 • na objímání a mazlení reaguje pasivně.

Atypický autismus

Atypický autismus nesplňuje kritéria pro dětský autismus. Objevuje se až po dosažení třetího věku dítěte a/nebo se neprojevuje plně, tzn. některé schopnosti nejsou narušeny. Může se projevit lepší sociální či komunikační dovedností a někdy také chybí stereotypní zájmy.

Rettův syndrom

Rettův syndrom popsán Dr. Andreasem Rettem v roce 1965 se objevuje pouze u žen a jeho příčina je genetická. Dítě s tímto syndromem ztrácí kolem 18. měsíce života všechny doposud nabyté schopnosti. Jedná se o progresivní chorobu, kdy se projevy stupňují a zhoršují. Jedinci končí na invalidním vozíku nebo upoutáni na lůžko.

Aspergerův syndrom

Aspergerův syndrom je mírnější forma autismu, kdy neschopnost sociální interakce není tak silná. Projevuje se především egocentrismem, který je doprovázený minimální nebo žádnou schopností komunikovat a udržovat kontakt s vrstevníky. Typické je detailní vyjadřování a neobvyklé záliby, jako je například studování jízdních řádů nebo telefonních seznamů. K dalším projevům patří precizní pravdomluvnost a jedinci jsou často také motoricky neobratní. Intelekt je nicméně zachován, někdy je až nadprůměrný.

Dezintegrační porucha

Dezintegrační porucha je syndrom, kterým trpí děti kolem 2. až 7. roku věku, nejčastěji však mezi 3. a 4. rokem. Po určitém období vývoje dítěte dochází z neznámé příčiny ke stagnaci a zhoršování komunikačních i sociálních dovedností. Zhoršení může být náhlé nebo postupné, po čase se stav opět zlepšuje, ale již nikdy nedosáhne normy.

Autismus test

Diagnostické metody se v dnešní době stále rozvíjejí, jelikož je však škála možných symptomů velice rozsáhlá, stává se, že odborníci mají na pacientův stav zcela odlišný názor. Poruchy autistického spektra se určují diferenciální diagnostikou pomocí psychotestů. Mezi další způsoby diagnostiky autismu, které se neustále upřesňují, patří funkční magnetická rezonance, analýza motoriky a hlasu nebo třeba EEG markery.

Rodiče, kteří mají podezření, že jejich dítě trpí autismem, si mohou zkusit udělat různé screeningové testy. Tato metoda by jim měla pomoci odhalit, zda ve vývoji dítěte dochází k nějakým odchylkám, na které je třeba dát si pozor.

Autismus v dospělosti

Ačkoliv bývá autismus většinou diagnostikován u dětí, neznamená to, že by se tak nemohlo stát i v dospělosti. Tušíte, jak poznat autismus u dospělých? Projevy autismu u dospělých bývají velmi podobné těm, které se vyskytují u malých pacientů. Obvykle mají problémy se sociální interakcí a komunikací, mají rádi svůj řád, bývají přecitlivělí na některé smyslové podněty a v běžných situacích mohou reagovat jinak, než bychom čekali. Vlivem zkušeností se však často dokáží pohybovat v běžném životě a sociálních vztazích lépe než děti, dá se tedy říci, že dospělé trápí spíše lehký autismus.

Autismus je na celý život

Autismus se nedá vyléčit, jedná se o celoživotní neurologickou poruchu. Dopady autismu jako je například problematické chování, sebepoškozování nebo záchvaty, se však dají zmírnit správným přístupem a speciální výchovou. Existuje speciální pedagogická péče s využitím metodiky kognitivně behaviorální terapie, která vychází z kombinace kognitivní a behaviorální psychoterapie. Stále častěji se také mluví o pozitivních účincích CBD.

Lidé trpící autismem mohou v dnešním světě velmi dobře fungovat. Díky schopnosti ponořit se do tématu, které je zajímá, se občas stávají ceněnými pracovníky a odborníky v daném oboru. Nejdůležitější je tedy správný přístup, trpělivost, respekt a pochopení od okolního světa.

Pomoc autistům i lidem v jejich okolí u nás momentálně nabízí třeba Národní ústav pro autismus (NAUTIS). Tato nestátní nezisková organizace se soustředí především na to, aby pacienti trpící autismem byli samostatní, aby se mohli vzdělávat, pracovat a vést spokojený život.

13 comments

 • Eva Novakova /

  Dobrý den.Dětský nebo atypické autismus projevující se mezi 3. a 4. říjen dítěte, který se zlepšuje, může se stav zhoršovat s navysujicim věkem ?
  Máme vnoucka.Je mu 3,5 roku.V poslední době se hodně zlepšil. Reaguje na podněty,sám chodí mezi děti, má stále ocni kontakt,mazli se.Je absolutně samostatný v hygiene- chodí sám na zachod,apod… Jen nemluví.Dám pro sebe nebo před zrcadlem vyslovuje slabiky a ,,jakoby mluvi”. Ale jinak ne. Když ma velkou radost pisti a výška,což je pro okolí cizích lidí divné.
  Bude se stav stále zlepšovat,nebo se může stát,ze se zhorší?
  děkuji za odpověď

  • AS (a nejen AS) zlepší motivace a příznivé podmínky (uznání od ostatních, obdiv, příjemný kolektiv), zhorší nepříznivé podmínky (například až pozná asociálnost běžných lidí, z toho mají AS často deprese, to osamocení a odlišnost). Stejně jako u běžné populace (= asociálů). Například Greta Thunbergová dosáhla uznání u značné části veřejnosti, druhá část ji nesnáší, protože by si musela přiznat nepříjemnou pravdu sama o sobě.

   Pro rozmluvení doporučuji motivaci, větší snahu a podporu než je běžné. Sám jsem začal mluvit až ve 4 letech a sestra nyní říká, že kdyby to věděla, tak by mě neučila mluvit. Já byl dříve málomluvný, běžně jsem mluvil jen doma. Nyní nechci nikoho pustit ke slovu, nedělá mi problém mluvit s kýmkoli a kdekoli. S inteligencí to nemá co dělat, mám nadprůměrnou, vyšší než já už má jen zhruba 3% lidí.

 • Petra Londesborough /

  Může způsobit autismus škrkavka??

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Londesborough,

   v etiologii autismu se uplatňují genetické vlivy a vlivy prostředí. Škrkavka je vysoce nepravděpodobná, nikdy nebyla potvrzena. Je diskutován vliv alkoholu, infekce rubeollou nebo lékem thalidomidem v těhotenství.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Většinová “normální” běžná populace lže, přetvařuje se, manipuluje, podvádí. To je podle vás normální? Mají ve svých genech zátěž z minulých časů, ale podle mě nejsou normální a zdravý, spíše šílený! Už ve svém mozku mají tuto přetvářku zakódovanou a když se mezi sebou baví, automaticky tyto lži dekódují a ani si to neuvědomují! Já této většinové populaci říkám asociálové! To oni mají své zásluhy na tom, že se mění klima, že vše ničí a jejich zájem je hromadit a kvůli penězům často i zabíjet. Nejsou schopni mít někoho rádi, znají jen sebelásku, povrchnost, kdykoli vás podvedou a najdou si pro to jakoukoli výmluvu.

  A pak je tu Autismus, ale to je příliš široký pojem. Zužme si to na AS (srovnávat A a AS je jako porovnávat černý kašel a kašel). Jsou to jedinci, co jsou ještě o kousek dál než introverti (zjednodušený pro pochopení), jsou nesmělý, citlivější než ostatní, ale stydí se to dávat najevo. Mají smysl pro spravedlnost, neumí lhát – pokud se to nenaučí aby trochu zapadli mezi ostatní, ale stejně to nebude jejich přirozenost a nechápou proč by měli lhát. Nepodvádí, nepřetvařuje se. Oční kontakt jim kvůli velké nesmělosti a nervozitě dělá problém, stejně jako některým introvertům, ale v mnohem větší míře. Na rozdíl od většiny dovedou mít rádi, oproti běžné sebelásce a podvádění které naprosto převažuje. Mají snahu ostatním pomáhat, pokud se nestydí a pokud se nepoučili, že je to “běžnou” populací zneužíváno. I mezi AS jsou značné rozdíly, stejně jako běžnými asociály.

  A vy chcete AS léčit, aby byli běžný asociálové? Říkáte, že jsou nemocný, když běžná populace je šílená? Chtěli byste je naučit lhát, podvádět, přetvařovat se a manipulovat s ostatními? Víte proč vám nerozumí a vy nerozumíte jim? Protože vy stále lžete a oni neustále mluví pravdu! Vy si jejich slova automaticky dekódujete jako lži a oni zase jako pravdu. Nikdy si rozumět nebudete, dokud nepochopíte, že oni jsou normální a vy nemocný! Ale to byste si museli přiznat hořkou pravdu o sobě, podívat se na sebe s odstupem a přemýšlet!

 • Renáta Pétursson /

  Dobrý den, syn Michal (16) byl už v roce diagnostikován se silným ADHD a slabší formou autismu. Jako dítě často chodil po špičkách, když nechtěl ve školce dělat nějakou činnost, rozběhl se hlavou proti zdi, býval dost vzteklý,v noci míval noční děsy (prý viděl nějaké divné bytosti co na něj mluvily), později ve škole prostě zalezl pod stůl a nechtěl pracovat, což vedlo k tomu,že udržovali jeho level stále na stejném místě….nemotivovali ho se posunout někam a pak udělat krok dál a pokračovat. Syna jsem až v 8.třídě přesvědčila ke změně školy a tak se dostal na mezinárodní školu a tam zase nestíhal…pak i opatření kvůli COVIDu a distanční výuka příliš nepomohly. Syn je schopen se učit a vypracovávat úkoly,ale má problém s komunikací. Působí,jako by se styděl,ale je v tom něco víc….říká,že když si má o cokoli říct, musí se hodně dlouho odhodlávat. Úkoly a práce není schopen udělat v termínu, chová se tak,že má plno času,ale nakonec se vybičuje vše dodělá (něco stihne,něco ale ne….a to je pro učitele problém) říká,že dokud ho nedonutí tzv.deadline tak prostě nezačne. Další problém nastává s tím,že si není schopen nic pamatovat….přinesu mu lék na ADHD (ritalin) a on ho položí a odejde do školy, lék zůstane na stole….řeknu mu tady máš (např. svačinu) …dávám mu ji do ruky , když si dává do tašky i jiné věci a on ji stejně nechá doma….ale nezapomene sluchátka, mobil,a věci,které souvisí s jeho zájmy….cokoli mu řeknu, třeba za hodinu mi tvrdí,že jsem nic neříkala a o ničem neví…. Myslím,že asi největší problém je jeho závislost na PC hrách a internetu vůbec….dokáže hrát celé dny, kouká na videa, komunikuje s lidmi po celém světě…..cokoli mu řeknu já, není pravda, ale poslechne kohokoli,koho ani nezná, jen proto,že je s ním v kontaktu třeba i rok,a ani ho nikdy neviděl….když jsem mu PC chtěla vzít, než splní co po něm chci, doslova se po mně ohnal pěstí….naše komunikace je velmi složitá….jen otevřu dveře do jeho pokoje, už po mně štěkne : co zas? …má problém dodržet,co slíbil, ale když něco slíbím já, to si pamatuje velmi dobře a trvá na tom,že to musím dodržet….nevím do jaké míry si vymýšlí a do jaké míry jen využívá diagnózu k omluvě toho,co dělá….do školy ho budím já, ale mnohdy není schopen vůbec vstát a do poslední chvíle leží a pak dobíhá autobus….většinou ho stihne,ale stane se,že i nestihne…..to souvisí s tím,že do noci je vzhůru a hraje hry a přes den je unavený a mnohdy usíná odpoledne…..říct si nedá, na PC mu nesmím sáhnout,jinak je až agresivní. Už před pár lety (cca 6 – 7let) jsem na to upozorňovala psychologa a sociální pracovníky, ale ti to neřešili s tím,že v dnešní době je to “normální”…. Michal si pokaždé najde omluvu na to,že ve škole je nějaký učitel divný a blbý a zasedl si na něj – když nastane problém, nebo má špatné hodnocení….bohužel toto všechno se děje na Islandu,kde žiju už 22 let a příliš dlouho vše trvá a nic se tedy nevyřeší….máme dost napjatou situaci a trpí tím i starší syn, který je těžce postižený (down.syndrom a silný autismus)….Michal mi těsně před vánocema řekl,že si našel na netu ,že pravděpodobně s jeho ADHD souvisí ještě nějaká porucha, anglicky: interest based nervous system….bohužel netuším o co se jedná, pod čím to mám hledat. Taky samozřejmě nevím, zda to je pravda, nebo zda to je další z jeho vrtochů a výmluv….budu ráda za jakékoli informace a rady od odborníků z ČR. V létě by byla možná návštěva v rámci Ostravy.

  Děkuji předem za odpověď Renata P.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den, Renato,

   jedná se o velice komplikovanou situaci. Pravděpodobně je syn již sledován na psychiatrii a pravidelně dochází na psychologii. Tu agresivitu bych více u ošetřujících odborníků urgovala. I když je mu již 16 let, stále je to dítě a děti potřebují pevně stanovené hranice. Neexistuje, že by si PC vynucoval agresivitou – rodičem jste vy. Je naprosto legitimní zákaz PC, dokud nesplní domácí práce. Interest based nervou system je ve zkratce termín, který popisuje mozek ADHD člověka – potřebuje intenzivní stimuly, silnější pobídky a větší odměny, které spouštějí rychlé a intenzivní uvolňování dopaminu (neurotransmiter) a s ním i příval motivace.

 • Dobrý den,
  moc prosím o radu. Syn 16 let, pochází z jednovaječných dvojčat, porod 33 týden. Od malinka neměl rád mazlení, pusinkování, menší oční kontakt, oproti dvojčeti ve vývoji pomalejší. Od školky spíše samotář, na základní škole seděl sám v lavici, kolektiv nevyhledává. Učí se dobře, studuje prvním rokem střední školu, snad si našel kamaráda, který je prý chováním podobný. Od školky stížnosti na chování charakteru, že se neumí přizpůsobit a vše si dělá po svém. Nedělá žádné průšvihy, ale má svoji hlavu. Většinou reaguje jinak než bych čekala. Po včerejší hádce, když jsme se oba uklidnili jsme si promluvili a řekl mi, že vnímá svět jinak, že je jiný než ostatní, ale že v tom vidí výhodu. Mluvili jsme i o autismu nebo spíš jsem řekla, že se chová jako autista. To jsem asi neměla nebo já už nevím. Ale od mala jsem o tom přemýšlela, že nese nějaké známky autismu. Nikdy jsem to neřešila s obvodní doktorkou. Prosím jak se mám k synovi chovat? Mám s ním o tom mluvit? Předem moc děkuji za odpověď.

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   mohlo by se jednat o Aspergerův syndrom, určitě doporučuji prokonzultovat s obvodní doktorkou. Léčí se jen výchylky, které omezují v běžném životě (např. deprese, nespavost, úzkosti,..), syndrom jako takový se neléčí. Můžete si doma provést M-CHAT dotazník, maminky ho nyní vyplňují v 18 měsících dítěte při preventivní prohlídce.

 • prosím poradí mi někdo kde najít dětského psychologa na zaměření s autismem mám kloučka 2,5roku s podezřením na autismus a jsme z Jindřichova Hradce dekuji

 • Dobry den prosim chtela bych se zeptat . Chodim se synem 4 roky na logopedii . Doktorovi se se synem spatne pracuje pry opakuje vse jAk opicka ale nechape co po nem chce . Neukaze na prstech ani kolik je mu let . Spocita napriklad ze na obrazku jsou tri balonky a kdyz doktor se zepta tak mu rekne jeden . Syn moc nemluvi . Oproti vrstevnikum mluvi opravdu strasne malinko . S detma si hraje ale tim ze malo mluvi si nechcou nekdy s nim hrat oni a on to nechape . Ocni kontakt udrzuje . Rad se objima hraje si sam i s mladsim synem . Hraje si rad i s nama . Moc si nejraje s puzzlema atp. Moc ho to nebavi od mala . Radsi si hraje s dinosaury,auty a kresli si nebo se diva na pohadky . Chape kdyz mu reknu odnes to, dones to , svlec se , oblec si ponozky atp.
  No dokktor nas prave odeslal at zajdeme k psychologovi ze si mysli ze tam nejaky naznak je . Co si o tom myslite vy ?

  • MUDr. Thai Bao Han /

   Dobrý den,

   bohužel na můj názor potřebuju znát více indicii, jako např. jaký byl psychomotorický vývoj od narození (jestli správně pásl koníčky, jestli broukal, kdy začal slabikovat, kdy adresně slabikoval, kdy začal lézt, sedět, chodit, …). Co to znamená moc nemluví, jestli mluví málo, ale správně? Spojuje slova do vět? Jak dopadl MCHAT dotazník, který se dělá v 18měs života?
   Určitě je vhodné psychologické vyšetření, případně i neurologické, jestli má i nějaké neurologické příznaky.
   Držím palce, ať vše dobře dopadne. Zdravím a ať se vám daří.

 • Dobrý den,
  Je mi 40 let, v roce 2018 v říjnu jsem dostala diagnózu atypický autismu F 84.1, autistická triáda je ale plná. Bylo mi už 35 let, jak mi dali diagnózu. Bydlím s manželem v Německu, jsem původně z Čech a chtěla bych se zúčastnit studie o autimus u dospělých. Kdy byste někdo věděli, kdo to organizuje, dejte vědět.

  Už dělali sken mozku, ale nikdo mi nemohl neco říct. Mozek je normální, až na rozšířený pokoj Robina Virchowa a některý cysty oblasti maxilárního sinu.

  Nemohla jsem mluvit do 3⅓ roky, potom jsem začínala mluvit, ale vyměnila jsem “ty” a “ja” – pronominální inverze. Sociální interakce je do teď nemožná.

  Kdy byste měli zájem o mě, dejte vědět mejlem a snažím se odpovědět.

  Mockrát děkuji a zdravím z Německa,
  Lisa P.

  P.s.: Mě se líbí český víc než německý, tak jsem si to naučila sama a každý Čech byl vzrušený když jsem začínala mluvit a to bez akcentů, co skoro nikdo z Německa nestíhá.

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top