Neschopenka 2019. Vše, co potřebujete vědět o náhradě mzdy i nemocenské

Nechoďte do práce nemocní.


U lidí se zaměstnáním na plný úvazek představuje nemoc více problémů než samotné příznaky onemocnění. Je třeba totiž řešit uvolnění z práce a také snížení příjmu, které z pracovní absence vyplývá. Nemoc lze řešit dovolenou, nebo mnoho lidí také chodí do práce nemocných, to je ale zdraví nebezpečné pro něj i jeho okolí. Jak tedy získat neschopenku, a za jakých podmínek?

Neschopenka a nemocenská 2019

V případě nemoci, zranění či jakéhokoli jiného důvodu, který vás dle lékaře činí pracovně neschopným, získáte od doktora potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, takzvanou neschopenku. Po jejím vystavení je prvně třídenní karenční doba, kdy nemocnému nevzniká žádný nárok na náhradu mzdy, dále až do 14. dne nemoci platí náhradu příjmu zaměstnavatel. Po dvou týdnech nemoci vzniká u zaměstnanců nárok na nemocenské dávky.

S léčebným pobytem doma získává zaměstnanec nárok na náhradu mzdy a často i vycházky, současně s ním vzniká spoustu povinností.

Vycházky a povinnosti zaměstnance na neschopence

Hlavní povinností práce neschopného pacienta je dodržování lékařem určeného režimu a dodržování doby povolených vycházek. Ty mohou pacienti čerpat maximálně 6 hodin denně, jiní ale nedostanou vycházky žádné, odvíjí se totiž od stavu pacienta. Denní doba, kdy může pacient čerpat vycházky také určuje lékař, okno vycházek je od 7 hodin ráno do 7 večer.

Kontrola vycházek na neschopence

Zda dodržujete vycházkový režim podléhá kontrole. Tu prvních 14 dní zajišťuje zaměstnavatel, od doby pobírání nemocenské zase Česká správa sociálního zabezpečení. Pokud nebylo možné zaměstnance odchytit ve chvíli, kdy měl být doma, je třeba předložit potvrzení o lékařském ošetření z doby, kdy kontrola proběhla. Návštěva lékárny či nákup potravin se nepovažují za relevantní omluvy nedodržování vycházek.

Pokud není nemocný schopen předložit adekvátní vysvětlení, může dojít k penalizaci nemocného a v horších případech i ke ztrátě zaměstnání.

Nemocenské pojištění a účast na nemocenské v roce 2019

Nemocenské pojištění je součástí automatických odvodů za sociální pojištění ze mzdy zaměstnanců. Proto zaměstnancům vzniká nemocenské pojištění dnem začátku vykonávání práce, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání.

OSVČ si mohou nemocenské pojištění platit dobrovolně, pokud si jej ale neplatí, nevzniká nárok na jím pokrývané dávky. Stejně tak na ně nemají nárok nezaměstnaní, či lidé pracující „na černo“.

Dávky, na které vzniká nárok díky nemocenskému pojištění:

 • Nemocenské
 • Ošetřovné
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
 • Peněžitá pomoc v mateřství
 • Otcovská

Jak uplatnit nárok na nemocenskou v roce 2019

Zásadní je prvotní návštěva lékaře, který vydá Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, což je dokument, který musí být vystaven lékařem má 5 propisovacích dílů, z nichž 3 předá pojištěnci.

Díly náležící zaměstnanci:

II. díl – Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti(žlutý pruh). Ten slouží jako průkaz pro práce neschopného zaměstnance. Ten má při sobě mít celou dobu během pracovní neschopnosti a při konči neschopnosti jej zase odevzdá lékaři.

III. díl Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (modrý pruh), které musí zaměstnanec předat svému zaměstnavateli, aby mohlo dojít k uplatnění nároku na náhradu mzdy v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti a k omluvení nepřítomnosti v práci.

IV. díl – Žádost o nemocenské(růžový pruh). Tento díl se používá pro uplatnění nároku na nemocenské v případě, že je zaměstnanec delší déle než 14 dní.

Pokud si zaměstnance žádá o pracovní neschopnost následkem úrazu, mají dojít k určení příčiny úrazu. Pokud k úrazu došlo úmyslně, nemá zaměstnanec nárok na žádnou nemocenskou. Byla-li bezprostřední příčinou například opilost, náleží zaměstnanci nemocenské poloviční.

Díly, které náleží zaměstnavateli a státu:

I. díl Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Je povinností ošetřujícího lékaře jej do tří pracovních dní zaslat OSSZ, aby informoval o práce neschopném pacientovi.

V. díl Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli (růžovým pruh) který předávají zaměstnanci zaměstnavateli a ten jej následně posílá na příslušné OSSZ pro doplnění údajů.

Potvrzení o nařízení karantény

Jakmile dojde k nařízené karanténě, neaplikuje se třídenní karenční doba a zaměstnanec pobírá náhradu mzdy od prvního dne karantény.

Jakmile je zaměstnanec na neschopence nebo v karanténě déle než 14 dní, má jeho lékař povinnost ke 14. dni neschopnosti vystavit potvrzení. Je to pro účely prodloužení nemocenské a také jako dokument, který zaměstnanec předává zaměstnavateli.

Výpočet výše dávek nemocenského pojištění

Nemocenské dostává zaměstnanec až od 15 dne pracovní neschopnosti. Za první 3 dny (nebo maximálně 24 hodin práce) neschopnosti nevzniká žádný zákonný nárok na náhradu mzdy. V současnosti je ale možné, že váš zaměstnavatel nabízí sick days či jinou formu benefitu, která pomáhá ztrátu zisku nahradit.

Od 4. do 14. dne vzniká nárok na náhradu mzdy, kterou platí zaměstnavatel. Při včasném dodání dokumentů by vám měla náhrada přijít ve stejném termínu jako mzda.

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy v roce 2019

Od 1. ledna 2019 dojde ke změně výpočtu náhrady mzdy. Částka se počítá dle redukčních hranic uvedených níže. Pokud má zaměstnanec mzdu do 190,75 korun za hodinu, projde pouze jednou redukční hranicí. Vysoce ohodnocení zaměstnanci zase mohou projít všemi úrovněmi redukcí s tím, že na část hodinové mzdy nad 524,65 korun již nevzniká nárok na náhradu.

 • z částky do 190,75 Kč se počítá 90 procent,
 • z rozdílu částky 190,75 a 286,13 Kč se počítá 60 procent,
 • z rozdílu částky 286,13 Kč a 572,25 Kč se počítá 30 procent,
 • částka nad 524,65 Kč se nezohledňuje.

Od 15. dne pracovní neschopnosti přechází zaměstnanec na nemocenskou.

Výpočet výše nemocenské 2019

Náhrada mzdy se počítá z redukovaného denního vyměřovacího základu. Nejprve se tedy dle tabulek vypočítá zredukovaný základ, který pro výpočet používá denní mzdu zaměstnance, dále se až po redukci základu počítá přesná výše nemocenské dle počtu dní a také jak dlouho je zaměstnanec na nemocenské.

 • Od 15. do 30. dne je nemocenské 60 % z redukovaného základu
 • Od 31. do 60. dne je nemocenské 66 % z redukovaného základu
 • Od 61. dne je nemocenské 72 % z redukovaného základu

Výpočet výše redukovaného denního základu:

do      1 090 Kč redukce na 90% tj. na                 981,00 Kč
nad        1 090 Kč do      1 635 Kč redukce na 60% tj. na                   36,41 Kč
nad        1 635 Kč do      3 270 Kč redukce na 30% tj. na                     0,00 Kč
nad        3 270 Kč nezohledňuje se

Vystavení neschopenky zpětně

Lékaři mohou vystavit pracovní neschopenku až 3 dny zpětně, je ale na posouzení lékaře, zda tak učiní. Delší prodleva je přijatelná pouze po předchozí domluvě s lékařem.

Do kdy informovat o neschopence

Kdy a jak nejlépe informovat svého zaměstnavatele o dočasné pracovní neschopnosti není zákony jasně definováno. V zákonech je totiž uvedeno, že má zaměstnanec povinnost zaměstnance informovat bez zbytečných průtahů, aniž by bylo vysvětleno, co to znamená. Současně není uvedeno, jakým způsobem. V praxi se často uvádí neoficiální 3–denní lhůta.

Většina zaměstnanců většinou svého nadřízeného informuje formou sms zprávy, ta ale není nejjistější formou komunikace, zvláště pokud vám nadřízený nepotvrdí její přijetí. Spíše se doporučuje e-mail s potvrzením o přijetí zprávy, ten je totiž u případného soudního řízení průkazný.

Neschopenka v těhotenství 2019

Každá nadcházející maminka reaguje na těhotenství odlišně. Některé ženy mohou a chtějí pracovat až do nucené mateřské (minimálně 6 týdnů před porodem), jiné trpí silnými křečemi, bolestmi, únavou a nevolností, proto už v časném těhotenství nastupují na pracovní neschopnost.

Důležité je si uvědomit, že při pracovní neschopnosti jsou maximálně 6 hodin dlouhé vycházky, je tedy problém si vůbec zařídit důležité pochůzky, nehledě na to, že výrazně komplikuje možnost dovolené. Odstřihnutí od pracovního kolektivu také může mít negativní vliv na psychiku a zdraví těhotné ženy i dítěte.

Proto je důležité zvážit vlastní situaci, zda jsou těhotenské stavy slučitelné s prací těhotné. Pokud ne, lze o neschopenku požádat obvodního lékaře i gynekologa. Ten vyslechne důvody žádosti a posoudí, zda je pracovní neschopnost tím správným řešením.

Způsob výplaty dávek nemocenské

Náhradu mzdy platí zaměstnavatel stejným způsobem, kterým vyplácí mzdu. Nemocenské se zase vyplácí buď na účet zaměstnance u peněžního ústavu v ČR nebo v hotovosti pomocí poštovní poukázky. Lhůta vyplacení je maximálně 1 měsíc od doručení dokladu pro nárok o výplatu dávky na ČZZS.

Ukončení neschopenky

O ukončení neschopenky rozhoduje lékař. Může tak učinit, pokud se zaměstnanec nedostaví na lékařské vyšetření bez vážného důvodu. Dále k ukončení dojde v případě, že se stav zaměstnance zlepšil a může tedy opět nastoupit do práce.

Při ukončení neschopnosti odevzdá zaměstnanec lékaři II. Díl rozhodnutí, kterým je průkaz o pracovní neschopnosti. Lékař zase vystaví V. díl rozhodnutí, který náleží zaměstnavateli. Jedná se o rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Změny v systému neschopenek

Vláda od roku 2018 plánuje několik změn v systému neschopenek. Navrhuje zrušení třídenní karenční doby, kdy zaměstnancům nenáleží náhrada mzdy za nemoc. Ačkoli to jistě povede ke zvýšení případů pracovních neschopností, má změna zamezit tomu, aby zaměstnanci chodili do práce nemocní.

Dále se plánuje změna systému získávání neschopenek. Doposud si lékaři mohou vybrat, zda pošlou úřadům údaje o neschopence poštou či elektronicky. Od poloviny roku 2019 by ale měly být tyto dokumenty zasílány pouze elektronicky. Změna na e-neschopenky má především zvýšit efektivitu kontroly zaměstnanců v pracovní neschopnosti.

Návrh je pro své nedostatky a necelistvé řešení problému kritizován zaměstnavateli a Lékařskou i Hospodářskou komorou. Doposud nedošlo ke schválení návrhu, podoba změn i jejich data mohou být upravena.


Neschopenka 2019. Vše, co potřebujete vědět o náhradě mzdy i nemocenské
4.1 (82.73%) 22 votes

68 comments

 • Helena Šmídlová /

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak je to s lístkem na peníze, jsem od 4.1. 2019 v pracovní neschopnosti se zlomenou nohou, kterou mi operovali, mám mnohočetnou zlomeninu bérce, šrouby v noze, neschopenku mi vystavila nemocnice, kam chodím na traumatologii na kontroly, doma budu podle lékaře až půl roku, kdo mi vystaví lístek na peníze? Děkuji

 • Neskutečný náš idiotský stát a jeho činitelé. Ráda bych chodila do práce i v těhotenství, ale pracuji v Domově pro seniory, kde je vysoké riziko jakékoli infekce, těžcí lidé apod. a ráda bych dítě donosila. Na lehčí pozici je v tomto oboru přeřazení nemožné, tudíž má člověk být doma asi jako ve vězení. Laskavě by měli přihlížet i k pozici, na které člověk pracuje. Ne každá žena si může v těhotenství jen tak zůstat v práci i přesto, že je jí dobře.

 • Listek na peníze ti da doktor a ty ho musiš donest do práce.

  • jen upřesním doklad o trvání pracovní neschopnosti vydá nemocnému ošetřující lékař ,předání dokladu o trvání pracovní neschopnosti zaměstnavateli můžete poštou,emeilem nebo kdokoli koho pověříte.

 • Miroslav Podnecký /

  prosim jak bude probihat vypocet nemocenske davky pokud jsem do konce roku 2018 pracoval na uvazek40h tydne a od 1.1.2019 jsem v pracovni neschopnosti a zaroven mi byla zmnenena pracovni smlouva na 20h tydne,dekuji za odpoved

 • Dobrý den,mám dotaz jsem od unora v pracovní neschopnosti nyni potrebuji se synem k lekari,ale mam vychazky az od 1do 5.hod.a on tam musi byt v ranichhodinach.Co kdyz prijde kontrola mohu se timto hajit..Dekuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Zdenko,

   záleží na shovívavosti uředníka, nicméně předpisy jsou neuprosné a můžete být vyškrtnuta z evidence. Ve výsledku to znamená různé sankce, např. přijdete o podporu v nezaměstnanosti.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den,
  Jak je to s neschopenku když jsem k 21.2 podala v práci výpověď…podepsali mě ji.a k 22.2 jsem na neschpence…….mám na ni nárok???
  Děkuji za odpověď😉

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Pepino,

   pokud Vám běží výpovědní lhůta, tak na náhradu mzdy máte nárok.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Věra Kupsová /

  Dobrý den, chci se zeptat, neschopenku mám od 9.2. do 24.2. Bude mi socialka platit 2dny? Je to sobota a neděle. Děkuji za odpověď

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Kupsová,

   budete mít zaplacené pouze ty dny, které byste normálně mohla odpracovat, tj. standardně pracovní dny.

   Redakce Zdraví. Euro.cz

   • Ne, sociálka platí za každý kalendářní den!!! Když už lidem radíte, tak si to alespoň pořádně zjistěte!!!

    • Redakce Zdraví.Euro.cz /

     Dobrý den, Dane,

     prvních 14. dnů proplácí náhradu mzdy zaměstnavatel, a to pouze pracovní dny. Od 15. dne nemocenskou proplácí ČSSZ a propláceny jsou opravdu všechny kalendářní dny.

 • Pavlína Cyrusová /

  Dobrý den mám zaměstnance a ten ukončil neschopenku k 28.2 a znova marodí od 1.3 aniž by nastoupila do práce.
  Jen se chci zeptat jestli jí mám platit těch čtrnáct dní.
  Děkuji Pavlína

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Cyrusová,

   pokud Váš zaměstnanec pokračuje v pracovní neschopnosti, máte ze zákona povinnost platit prvních 14 dnů nemocenské.

   Redakce Zdraví. Euro.cz

 • Vladislav Hollik /

  Dobrý den, jsem v pracovni neschopnosti a kvůli vzniklému dravotnimu omezeni jsem ukončil pracovní poměr. Komu tedy mám poslat listek na penize? V pracovni neschopnosti ješte min. měsíc budu. Děkuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den,

   od 14. dne se pracovní neschopnost mění na nemocenskou, kterou hradí stát a vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • jak dlouho muze clovek marodi

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Miro,

   můžete marodit dokud se Vám nezlepší Váš klinický stav nebo pokud se nedostavíte ke kontrole u lékaře. Neschopenku ukočuje vždy lékař.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Jan Novák /

  Dobrý den, onemocněl jsem v den, kdy jsem byl ještě v práci. Zároveň ten den se mnou zam-tel skončil pracovní poměr ve zkušební době. Bude mi tedy vyplacená nemocenská od zam-tele do 14. dne?
  Děkuji za odpověd

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, pane Nováku,

   pokud jste onemocněl ve zkušební době, je Vám prodloužena zkušební doba o dalších 14 dnů, kdy výpověd’ dostat nemůžete.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • přepis bydliště /

  Dobrý den,chtěla bych se vás zeptat zda je možné přepsat změnu bydliště v PN z důvodu léčby rehabilitace kterou si vyberu z důvodu recenze a kvality léčby.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Urbanová,

   podle předpisů to přepsat nelze, ale záleží na domluvě s Vaším praktickým lékařem.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • V neděli 7.4 mě končí neschopnost co když o víkendu opět onemocnim pokračuje mě neschopnost nebo si musím nechat vystavit novou neschopenku děkuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Hano,

   pokud onemocníte, bude potřeba vystavit novou Dočasnou pracovní neschopnost.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • dobrý den,jsem na neschopence od listopadu s páteří a SLE nemocí.Mám příští měsíc nastoupit do práce,ale byla mi zakázaná noční směna.Paní vedoucí mi zdělila že kdzž nemužu noční tak se mnou ukončí pracovní poměr.Smlouvu mám na neurčito a na pracovní smlouvě bez udání směnnosti.Co mám dělat.Děkuji

 • Dobrý den, budu odcházet z práce na neschopenku z duvodu těhotenství. Ranní nevolnosti, zvedání těžších věcí v práci a další důvody.. Je možné v době vycházek vydělávat sedavou práci v čistotě a jen pár hodin denně na dohodu nebo brigádu? Na sociálce jsem se ptala a pry zalezi jak se domluvím s lékařem, ale tomu moc nerozumím, to jako do neschopenky napíše neco jineho?

 • Věra Stachová /

  Dobrý den onemocněla jsem 26.2.2019 a 28.2.2019 mi byla ukoncena prac.smlouva,marodila jsem do7.4.2019,chci se zeptat jestli mam narok na vyplatu od zamestnavatele a kdy se vyplaci davka od statu?Dekuji

 • Dobrý den, od 17. 3. 2019 jsem v pracovní neschopnosti pro těžký úraz oka a 1. operace, dle vyjádření lékařů minim.rok budu v pracovní neschopnosti a následuje 2. Operace a opět delší doba léčení a až po dalším roce 3. Operace a opět rekonvalescence. Mám dotaz jak je v tomto případě dále po 380 dnech/max. placená nemocenská/ placená pracovní neschopnost- nemocenská. Děkuji za odpověď.

 • Zuza Deverová /

  Mam dotaz když mi posudkova komise zamítla platit dal peníze zda kdyz uz nic nebudu dostavat a pobezi mi dal neschopenka zda se mi bude platit zdravotni ci ne..dekuju za odpoved

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Deverová,

   z příspěvku nelze poznat, jaký typ příspěvku Vám posudková komise zamítla. Pokud Vám zamítne pracovní neschopnost, o nemocenskou přijdete. Pokud Vám zamítla invalidní důchod, přijdete o něj.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den, mám dotaz ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec od 1.2. v prac. neschopnosti, od lékaře vycházky od 10:00 – 16:00 každý den. Na začátku měsíce zašle na personální pouze lístek na peníze, jinak vůbec nekomunikuje ani nesděluje předpoklad délky trvání. Před nástupem nevykazoval žádné známky nemoci. Je nějaká povinnost zaměstnance sdělit svému nadřízenému, že se bude jednat o dlouhodobou nemoc? Pracovní činnosti se sice operativně rozdělí mezi kolegy, ale jelikož se jedná o delší dobu tak jsou přetěžováni. Přijmout někoho na DPČ si netroufneme, když nevíme jak dlouho bude na neschopence. Celá situace je velmi nekolegiální, zejména pokud se ze zákulisí dozvídáme, že se pokouší najít jiné místo. Jak může v tomto případě postupovat nadřízený tohoto zaměstnance, zejména, pokud se jedná o služební poměr a v případě výpovědi ze strany zaměstnance, trvá v průměru tak 2 měsíce administrativní přijetí nového zaměstnance. Děkuji za odpověď

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Lenko,

   zaměstnanec je proti skončení pracovního poměru v době pracovní neschopnosti dobře právně chráněn. Je zakázáno dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek. Z Vašeho příspěvku vyplývá, že tento pracovní poměr asi stejně dříve či později rozvážete.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den měla jsem operovaný děložní čípek na který jsem dostala nemocenskou po 3 týdnech mi operovaly koleno. Neschopnost u gynekologa mi byla ukončena k 11,4,2019 a od 12,4,2019 mi ji napsal chirurg na koleno abych pokračovala v neschopnosti. Chci se zeptat jestli při přechodu na jinou neschopenku mi zase budou počítat 3 dny neplacený a pujde to od začátku.
  Děkuji předem za odpověď

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Evo,

   i přesto, že druhou neschopenku vypíše chirurg, bude to nadále pokračování první pracovní neschopnosti, a nemocenská Vám bude vyplácena dál, tzv. bez 3 neproplacených dnů.

   Redakce Zdraví. Euro.cz

 • Dobrý den, mám neschopenku poprvé v životě a jsem zmatená. Neschopenka mi byla vystavěna z důvodu nevolnosti v těhotenství. Neschopenku mám od 10.4.2019. do práce jsem nesla rovnou i ten vypsány papír že budu pokračovat v neschopnosti i za těch 14 dní (na druhé straně jsem vypisoval číslo účtu) a tak by mě zajímalo zdali tenhle papír stači pro ten minulý měsíc na ty peníze nebo musím mít ještě jiny. Je mi jasné že ke konci měsíce budu muset zase pro další. Jen mi nikdo neřekl a nevysvětlil že mám donést nějaký papír na peníze takže jsme tam na konci měsíce dubna vlastně žádný nedavala…

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Jano,

   tiskopisy potvrzení o pracovní neschopnosti jste povinna donést svému zaměstnavateli, který Vám od 4. – 14. dne pracovní neschopnosti vyplácí náhradu mzdy. Od 15. dne nemocenskou platí ČSSZ.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den, marodila jsem od 29. 4. do 13. 5. 2019. Pracuji jako prodavačka včetně sobot a nedělí, 12-ti hodinové směny několikrát týdně, střídám se ještě se 3 dalšími prodavačkami. Pokud bych počítala všechny dny, kdy jsem byla doma, je to 15 dní. Bude mi kvůli tomu poslednímu dni vyplácena nemocenská? Lékař mi žádný lístek na peníze nedal. Nebo se od těchto 15 dnů odečtou první 3 dny, které se neproplácí?
  Děkuji Vám za Vaši odpověď.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Veroniko,

   první 3 dny pracovní neschopnosti nejsou propláceny, od 4. – 14. dne náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel. 15. den máte právo na vyplacení nemocenské. Lékař by Vám měl vydat III. díl tiskopisu potvrzení o pracovní neschopnosti.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den, může obvodní lékařka prodloužit pracovní neshcopnost, přestože posudková zamítla prodloužení podpory? Samozřejmě nepočítám s další podporou, jde mi víceméně o omluvenku do práce. Byla jsem před rokem 6 měsíců v neschopnosti kvůli zlomenině v oblasti ramene a 4 měsíce po ukončení nesch. jsem byla pokousána psem(semiamputace prstu) a mám problémy s pravou dominantní rukou(není úchop..), nemluvě o horší hybnosti celé ruky kvůli tomu ramenu..tím se mi to nakupilo.
  Děkuji

 • Dobrý den, chtěla bych se zeptat sem na neschopence 4 týdny úraz koleno, po 4 týdnech mi lékař sdělil že budu chodit na rehabilitace a že si to mám co nejdříve zajistit ale nemám napsané vycházky tak se ptám co mám dělat? Když mi přijde kontrola a já nebudu doma a budu na rehabilitaci? Nebo mám požádat lékaře aby mi je napsal? Děkuji za radu

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Dášo,

   požádejte svého ošetřujícího lékaře, aby Vám vycházky napsal, neměl by to být problém.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Pavlína Navrátilová /

  Dobrý den chtěla jsem se zeptat pokud jde nahlásit u ošetřujícího lékaře pokud mám vystavenou neschopenku že víkendy nebo určité dny budu jinde než na adrese než je daná na neschopence a jestli je toto možné popřípadě na koho se obrátit děkuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Navrátilová,

   kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, který Vám pracovní neschopnost vystavil.Pokud bude souhlasit, musí tuto skutečnost oznámit opět na příslušný orgán nemocenského pojištění.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den,jsem na neschopence s vyhřezlou ploténkou v krčních obratlích.Od začátku mám povolené vycházky od 10 do 16 hod.Momentálně neberu žádné léky,docházím pouze na rehabilitace.Zajímalo by mě, jak je to s řízením auta v době vycházek…Lékařka mi řekla,že nemohu v pracovní neschopnosti auto řídit.Jak to tedy prosím je,upravuje to nějaký zákon..?
  Děkuji Petr

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, pane Paule,

   pokud jsou klinické příznaky výhřezu ploténky natolik závažné, že jsou příčinou Vaší nezpůsobilosti k řízení auta, pak zákaz řízení platí. Při běžné pracovní neschopnosti žádný zákon řízení auta nezakazuje.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Hana Šponiarová /

  Dobrý den, byla jsem v pracovní neschonosti díky pracovnímu úrazu na nemocenské od 14.3.2019 do 3.5.2019. V dubnu jsem dostala výplatu od zaměstnavatele – za březen, kdo mi vyplatí zbytek dnů nemocenské? Od zaměstnavatele jsem nedostala nic. Za duben 0 a dnes je 23.5. 2019 a peníze mi nikdo neposlal. Nájem, elektřinu, plyn a další musím platit a nikdo se mě neptá, kde na to vezmu peníze. Kdo tedy a kdy mi peníze pošle? Děkuji za odpověď. Hanka

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Šponiarová,

   od 15. dne vyplací nemocenskou stát. Kontaktujte ČSSZ jestli jí byly dodány všechny tiskopisy potvrzení o pracovní neschopnosti v pořádku.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den ,
  jsem od 22.22019 na neschopence . Bylo mě operováno břicho . Bohužel mám veliké komplikace ,a na neschopence nadále pokračuji . Chci se zeptat , odesílala jsem svému zaměstnavateli díl neschopenky (na peníze) i lístky na peníze. Bohužel jsem zapomněla vyplnit ,kam zaslat peníze a podpis. Je to moc velký problém nebo jak se tohle řeší ? Moc děkuji S.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Simono,

   kontaktujte svého zaměstnavatele, popř. ČSSZ kvůli doplnění informací a podpisu.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den,chci se jen zeptat,zda může lékař napsat neschopenku od víkendu,když jsem měla v neděli nastoupit do práce,ale díky horečce a nevolnosti,jsem nemohla a ani dojít na pohotovost,jestli mi doktorka napíše neschopenku od neděle,děkuji za odpověď

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Lenko,

   pracovní neschopnost lze napsat na všechny dny, kdy pracujete, tj. i na víkendové dny. Praktický lékař může pracovní neschopnost napsat až 3 dny zpětně, vše ale záleží jeho rozhodnutí.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Benešovská /

  Dobrý den, chci se zeptat minulý týden jsem volala na ČSSZ ohledně nemocenské kdy mi jí budou posílat. Tvrdili že to mají připravené a že to odešlou a místo toho mi poslali dopis že na nemocenskou budu mít nárok až doložím doklad o studiu svého syna nar.rok 2001. Jakou roli v tom má studující syn když jde o nemocenskou?. Dnes když jsem jim vše doložila řekli že je to nový zákon a nevěděli to. Tak se ptám jaký nový zákon to je a od kdy když minulý týden ve středu kdy jsem volala to ještě nevěděli? Děkuji Benešovská

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Benešovská,

   toto je spíše dotaz na právníky. Z naší pozice jsme o tom také neslyšeli. Budeme moc rádi, když se s námi podělíte, jak to tedy je.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den, jakožto obyčejný člověk jsem se dostala do stresové situace. Jsem zdravotnický pracovník – masérka, práci vykonávám 10 let, z toho pod zaměstnavateli 6 let, za tuto dobu jsem vychytala své možnosti a kapacitu na výkon práce. Odešla jsem ze zdravotnictví (rehabilitace) pro lepší hodinovou i finanční nabídku. Po letech této práce vím, že zvládnout tuto náročnou práci každodenně, tak abych pomohla druhým a přitom sebe nezničila (důchod až v 65 – je mi 46 let), je pro mne kapacita 6 hodinový úvazek. Podmínky byly nabídnuty, smlouva až po třech týdnech již mnou vykonávané práce u tohoto zaměstnavatele s vykrucováním nakonec podepsána. Dokázala jsem si prosadit i podpis výhodnějšího mzdového výměru, který mi byl při nástupu nabízen, s rozdílem o proti ostatním vyšší o 1.900,-kč. Více akreditovaných certifikátů se specializací a praxí ve svém odvětví. Po čase byl rozvázán pracovní poměr s mou přímou nadřízenou. Po čtrnácti denním chaosu v provozu na pracovišti wellness byla přijata nová vedoucí ( s níž byl rozvázán pracovní poměr v této firmě 3 měsíce před tím na jiné pozici). Podmínky se změnily, byli mi nařízeny 12 hodinové služby (ve sklepních prostorech), tedy smlouva nebyla ze strany zaměstnavatele dodržována. Po mém nástupu se pokazil můj zrak, ale především se ukázali potíže se zády a po vypsání 12 hodinových služeb se stav rapidně zhoršil. V březnu jsem po lékařském vyšetření zůstala na 3 týdny na neschopence, během té doby jsem prošla vyšetření CT s pozitivním nálezem, po té odeslána na Magnetickou rezonanci (výsledky očekávám) po nesouhlasu s ošetřujícím lékařem jsem se přesto nechala uschopnit a nastoupila do práce na pokračující 12 hodinové služby. Můj stav není pocitově v pořádku a přidali se další potíže z gynekologického oboru. V zaměstnání jsem se o ničem nezmiňovala. Po třídenní pracovní pauze jež jsem více proležela nežli byla jakkoliv aktivní pro opětované bolesti v bederní oblasti zad jsem šla do zaměstnání, kde jsem ihned byla předvolána k ředitelce společnosti a byla mi přiložena k podpisu okamžitá výpověď – dohodou. O jednání, že má proběhnout jsem věděla, ale úplně z jiného důvodu – nezaplacených odpracovaných 2 dnů svátků – během velikonoc, jež mi byli nařízeny, tuto věc odložili, že se bude řešit (již po třetí) jindy. Po viditelných jejich důvodech proč jsem pro ně nevhodným a nechtěným zaměstnancem jsem podepsala. Poslali mne domů vybrat si tento den dovolenou. Byl to podnět dořešit definitivně svůj zdravotní, jež jsem pouze odkládala a oddalovala do stavu dostat se do nejhorší. Ošetřující lékařka samozřejmě podotkla “já si to myslela že to není dobré, já Vám to říkala že jste to uspěchala.” Výpověď dohodou byla podepsána 24.5.2019, lékařka napsala neschopnost práce zpětně (mé proležené 3 dny) 22.5.2019. Zaměstnavatel vyhrožuje, že toto mé jednání dá k soudu, že jsem 24.5. nastoupila do práce v pořádku, já ale s nimi svůj stav neprobírám, pracuji jak to jen jde, živí mne to. Nevím jak se budu moct bránit, když má mzda u tohoto zaměstnavatele je (byla) 17.000,- hrubého, tedy na právního poradce se nemohu obrátit. Jsem z města Tábor, děkuji za každou dobrou radu a pomoc. Mým zaměstnavatelem je p. Jiří Jeníček z Táborského hotelu Palcát. Já se jmenuji Vladimíra Škrdletová.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Škrdletová,

   Vaše situace nás velmi mrzí. Máte právo na bezplatnou právní pomoc. Je potřeba podat žádost České advokátní komoře. Spolu se žádostí je potřeba přiložit i doklad o zaplacení 100 korunového poplatku. Níže přikládáme odkaz s více informacemi.

   https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den,
  mám dotaz jsem od října 2018 do nyní zatím – tj. květen 2019 stále v pracovní neschopnosti. Pracovní poměr mi skončil v prosinci 2018. Platí za mě zaměstnavatel, když jsem prý u něj stále vedená jako zaměstnanec zdravotní a sociální či stát? Když už se nebudu chtít zpět vracet do této práce, když v práci zaměstnavatel provedl určité změny (přijal člověka na na mé místo( HPP), změnil prostor uvnitř ad…), které se mi nelíbí. Je možné po skončení neschopnosti, až se plně uzdravím, jít do jiné práce bez nějakého právního či pracovního postihu? Zda je tam nějaká lhůta, kdy ještě musím setrvat u tohoto zaměstnavatele, i když vlastně smlouva už skončila? Děkuji za odpověď, s pozdravem Nikoleta

 • Uhlířová Nikol /

  Dobrý den,
  Chtěla bych se zeptat, 14 dní jsem na neschopence..Mám ještě chodit 6x na rehabilitace.. 20. července jedem na dovolenou..na 10 dní. V práci jsem již nahlásila termín..Nevím na jak dlouho to ještě budu mít..Tak jestli nebude problém s dovolenou poté..
  Mám do konce roku 13 dní, s tím že tedkon bych chtěla těch 10 dní..Souhlasil s tím, ale že se to takhle zkomplikovalo, tak nevím jestli s tím nebude problém..
  Děkuji, hezký den..

 • Pavlína /

  Dobrý den jsem na neschopence v těhotenství a kdyz jsem odevzdavala první žádost ke konci měsíce že se neschopnist prodlužuje na další měsíc a aby mi přišli peníze za náhradu. Tak jsem vzadu podepisovala že si nejsem jinak výdělečně činná apod. Ale teď mám možnost (v době vycházek) do 20hodin týdne tedy DPČ, přivydělat si a to v jinym úkonu než dosavadní HPP a doktor mi to schválil. Jak mám tedy postupovat? Prostě to ze zadu nepodepsat a a nic k tomu již nedokladat a OSSZ si to budou zkoumat sami? Děkuji

 • Kvetoslav /

  Dobry den nevite nekdo co potrebuju za potvrzeni kdyz moje maminka mela v praci infarkt a uz je to 2mesic je stale v umelim spanku. Slisel jsem ze listek a neschopenku za ni muzu podepsat ja ale potrebuju nejakej dokument bud od zamestnavatele nebo spravy socialniho zabezpeceni.

 • Horáková /

  Dobrý den,
  mám u jednoho zaměstnavatele 2 hlavní pracovní smlouvy a jsem na nemocenské a zaměstnavatel po mě chce abych mu od lékaře donesla ještě jednu nemocenskou na druhý pracovní poměr. Má na to nárok. Když mi plat vyplácí na jednu výplatní pásku dohromady a strhává mi jedno zdravotní a jedno sociální pojištění.

 • Zdravím.
  Chtěl bych se zeptat… Dal jsem v práci výpověď a měl jsem dvouměsíční výpovědní lhůtu. Jenže po pár dnech mi zaměstnavatel začal dělat problémy, které tu ani nebudu vypisovat. Ve zkratce to zašlo do takových extrémů, že jsem prostě musel jít marodit. Navíc na konec června jsem měl naplánovanou dovolenou, kterou mi překvapivě neschválili. Jenže díky zpoždění dopravních prostředků jsem se dostal domů o den později, tedy v pátek večer, poslední víkend před koncem měsíce. Problém je tedy ten, že mi ještě běží neschopenka a od pondělí nastupuji do nové práce a k doktorovi se nedostanu. V můj nástupní den začíná půl hodiny po mém začátku v práci a končí o hodinu dříve, než já. Jsou doktoři schopní napsat konec neschopenky zpětně? Nebo případně jaké jiné řešení bych mohl mít? Díky za odpověď.

 • Dobrý den. 27.6. jsem nastoupila na neschopenku kvůli těhotenství. Musím jít k doktorce pro papír na peníze kvůli konci měsíce, když jsem v červnu doma pouze dva pracovní dny a první tři dny jsou neplacené?

 • Barbora K. /

  Dobrý den,
  nastoupila jsem do nové práce, odpracovala jsem 15 dní a nastoupila jsem na nemocenskou.Zajímalo by mě, jak se bude počítat výše nemocenské dávky na den. Z hrubé mzdy, která byla uvedena ve smlouvě?
  Děkuji za odpověď

 • Dobrý den,
  pracuji dva dny v týdnu a to pondělí a čtvrtek. Od 14. 6. 2019 jsem na neschopence, která bude pokračovat i po skončení pracovně právního vztahu, který mám na dobu určitou dne 30. 6. 2019. Do konce měsíce tudíž budu na neschopence 4 pracovní dny. 3 dny jsou z toho karenční a 1 den dostanu proplacený od zaměstnavatele jako náhradu. Kdo mi dál bude proplácet neschopenku.
  (jinak je to tak, že zaměstnavatel 1-3 den karenční doba pak 4-14 kalendářních dnů tj 7 pracovních placených náhradou). Jedná se mi o zbývajících 6 dnů náhrady. Děkuji za odpověď.

 • Dobrý den, jsem na neschopence 9 měsíců s krční pateří ,paní lekařka mně poslala vyřídit si invalidní důchod jsem cizinka a musím si obstarat dokumenty potřebné k vyřízení. Múj dotaz ,k této čínosti je nutné odjet na Ukrajinu pro tyto dokumenty, přerusení neschopnosti nemá smysl tak jak to mohu jinak udělat

 • Dobrý den, chci se zeptat jak je to s ukončením neschopenky. K dnešnímu dni mám ukončenou pracovní neschopnost tj. 4.7. a zaměstnavateli ji budu odevzdávat až v pondělí 8.7. , mohu už tedy bezsrarostně jít ven ? Nebo mám aspoň telefonicky v práci oznámit že jsem uschopnen. Marodim nebo marodil jsem necelých 14 dní a jelikož bude prodloužený víkend tak bych rád věděl jak to je , dlouho jsem nebyl nemocny tak netuším jak to je , děkuji 🙂

 • Dobrý den, jedu se synem jako doprovod do lázní od 15.7.2019. Vše je schváleno pojišťovnou. Po dobu pobytu mám nárok na pracovní neschopnost, kterou mi vystaví při příjmu. Pobyt je na 28 dní. Během pobytu v lázních se synem, mi skončí pracovní smlouva lhůtou danou pacovní smlouvou ke dni 31.7.2019. Již mám podepsanou novou pracovní smlouvu od 1.8.2019. Pobyt v lázních bude ukončen 11.8. Jak je to s výplatou nemocenské v srpnu? Bude mi pokračovat, nebo mám neschopenku ukončit ke 31.7.2019 a novému zaměstnavateli poslat novou neschopenku od 1.8.2019? Děkuji za informaci.

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top