Neschopenka 2019. Vše, co potřebujete vědět o náhradě mzdy i nemocenské

Nechoďte do práce nemocní.


U lidí se zaměstnáním na plný úvazek představuje nemoc více problémů než samotné příznaky onemocnění. Je třeba totiž řešit uvolnění z práce a také snížení příjmu, které z pracovní absence vyplývá. Nemoc lze řešit dovolenou, nebo mnoho lidí také chodí do práce nemocných, to je ale zdraví nebezpečné pro něj i jeho okolí. Jak tedy získat neschopenku, a za jakých podmínek?

Neschopenka a nemocenská 2019

V případě nemoci, zranění či jakéhokoli jiného důvodu, který vás dle lékaře činí pracovně neschopným, získáte od doktora potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, takzvanou neschopenku. Po jejím vystavení je prvně třídenní karenční doba, kdy nemocnému nevzniká žádný nárok na náhradu mzdy, dále až do 14. dne nemoci platí náhradu příjmu zaměstnavatel. Po dvou týdnech nemoci vzniká u zaměstnanců nárok na nemocenské dávky.

S léčebným pobytem doma získává zaměstnanec nárok na náhradu mzdy a často i vycházky, současně s ním vzniká spoustu povinností.

Vycházky a povinnosti zaměstnance na neschopence

Hlavní povinností práce neschopného pacienta je dodržování lékařem určeného režimu a dodržování doby povolených vycházek. Ty mohou pacienti čerpat maximálně 6 hodin denně, jiní ale nedostanou vycházky žádné, odvíjí se totiž od stavu pacienta. Denní doba, kdy může pacient čerpat vycházky také určuje lékař, okno vycházek je od 7 hodin ráno do 7 večer.

Kontrola vycházek na neschopence

Zda dodržujete vycházkový režim podléhá kontrole. Tu prvních 14 dní zajišťuje zaměstnavatel, od doby pobírání nemocenské zase Česká správa sociálního zabezpečení. Pokud nebylo možné zaměstnance odchytit ve chvíli, kdy měl být doma, je třeba předložit potvrzení o lékařském ošetření z doby, kdy kontrola proběhla. Návštěva lékárny či nákup potravin se nepovažují za relevantní omluvy nedodržování vycházek.

Pokud není nemocný schopen předložit adekvátní vysvětlení, může dojít k penalizaci nemocného a v horších případech i ke ztrátě zaměstnání.

Nemocenské pojištění a účast na nemocenské v roce 2019

Nemocenské pojištění je součástí automatických odvodů za sociální pojištění ze mzdy zaměstnanců. Proto zaměstnancům vzniká nemocenské pojištění dnem začátku vykonávání práce, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání.

OSVČ si mohou nemocenské pojištění platit dobrovolně, pokud si jej ale neplatí, nevzniká nárok na jím pokrývané dávky. Stejně tak na ně nemají nárok nezaměstnaní, či lidé pracující „na černo“.

Dávky, na které vzniká nárok díky nemocenskému pojištění:

 • Nemocenské
 • Ošetřovné
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
 • Peněžitá pomoc v mateřství
 • Otcovská

Jak uplatnit nárok na nemocenskou v roce 2019

Zásadní je prvotní návštěva lékaře, který vydá Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, což je dokument, který musí být vystaven lékařem má 5 propisovacích dílů, z nichž 3 předá pojištěnci.

Díly náležící zaměstnanci:

II. díl – Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti(žlutý pruh). Ten slouží jako průkaz pro práce neschopného zaměstnance. Ten má při sobě mít celou dobu během pracovní neschopnosti a při konči neschopnosti jej zase odevzdá lékaři.

III. díl Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (modrý pruh), které musí zaměstnanec předat svému zaměstnavateli, aby mohlo dojít k uplatnění nároku na náhradu mzdy v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti a k omluvení nepřítomnosti v práci.

IV. díl – Žádost o nemocenské(růžový pruh). Tento díl se používá pro uplatnění nároku na nemocenské v případě, že je zaměstnanec delší déle než 14 dní.

Pokud si zaměstnance žádá o pracovní neschopnost následkem úrazu, mají dojít k určení příčiny úrazu. Pokud k úrazu došlo úmyslně, nemá zaměstnanec nárok na žádnou nemocenskou. Byla-li bezprostřední příčinou například opilost, náleží zaměstnanci nemocenské poloviční.

Díly, které náleží zaměstnavateli a státu:

I. díl Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Je povinností ošetřujícího lékaře jej do tří pracovních dní zaslat OSSZ, aby informoval o práce neschopném pacientovi.

V. díl Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli (růžovým pruh) který předávají zaměstnanci zaměstnavateli a ten jej následně posílá na příslušné OSSZ pro doplnění údajů.

Potvrzení o nařízení karantény

Jakmile dojde k nařízené karanténě, neaplikuje se třídenní karenční doba a zaměstnanec pobírá náhradu mzdy od prvního dne karantény.

Jakmile je zaměstnanec na neschopence nebo v karanténě déle než 14 dní, má jeho lékař povinnost ke 14. dni neschopnosti vystavit potvrzení. Je to pro účely prodloužení nemocenské a také jako dokument, který zaměstnanec předává zaměstnavateli.

Výpočet výše dávek nemocenského pojištění

Nemocenské dostává zaměstnanec až od 15 dne pracovní neschopnosti. Za první 3 dny (nebo maximálně 24 hodin práce) neschopnosti nevzniká žádný zákonný nárok na náhradu mzdy. V současnosti je ale možné, že váš zaměstnavatel nabízí sick days či jinou formu benefitu, která pomáhá ztrátu zisku nahradit.

Od 4. do 14. dne vzniká nárok na náhradu mzdy, kterou platí zaměstnavatel. Při včasném dodání dokumentů by vám měla náhrada přijít ve stejném termínu jako mzda.

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy v roce 2019

Od 1. ledna 2019 dojde ke změně výpočtu náhrady mzdy. Částka se počítá dle redukčních hranic uvedených níže. Pokud má zaměstnanec mzdu do 190,75 korun za hodinu, projde pouze jednou redukční hranicí. Vysoce ohodnocení zaměstnanci zase mohou projít všemi úrovněmi redukcí s tím, že na část hodinové mzdy nad 524,65 korun již nevzniká nárok na náhradu.

 • z částky do 190,75 Kč se počítá 90 procent,
 • z rozdílu částky 190,75 a 286,13 Kč se počítá 60 procent,
 • z rozdílu částky 286,13 Kč a 572,25 Kč se počítá 30 procent,
 • částka nad 524,65 Kč se nezohledňuje.

Od 15. dne pracovní neschopnosti přechází zaměstnanec na nemocenskou.

Výpočet výše nemocenské 2019

Náhrada mzdy se počítá z redukovaného denního vyměřovacího základu. Nejprve se tedy dle tabulek vypočítá zredukovaný základ, který pro výpočet používá denní mzdu zaměstnance, dále se až po redukci základu počítá přesná výše nemocenské dle počtu dní a také jak dlouho je zaměstnanec na nemocenské.

 • Od 15. do 30. dne je nemocenské 60 % z redukovaného základu
 • Od 31. do 60. dne je nemocenské 66 % z redukovaného základu
 • Od 61. dne je nemocenské 72 % z redukovaného základu

Výpočet výše redukovaného denního základu:

do      1 090 Kč redukce na 90% tj. na                 981,00 Kč
nad        1 090 Kč do      1 635 Kč redukce na 60% tj. na                   36,41 Kč
nad        1 635 Kč do      3 270 Kč redukce na 30% tj. na                     0,00 Kč
nad        3 270 Kč nezohledňuje se

Vystavení neschopenky zpětně

Lékaři mohou vystavit pracovní neschopenku až 3 dny zpětně, je ale na posouzení lékaře, zda tak učiní. Delší prodleva je přijatelná pouze po předchozí domluvě s lékařem.

Do kdy informovat o neschopence

Kdy a jak nejlépe informovat svého zaměstnavatele o dočasné pracovní neschopnosti není zákony jasně definováno. V zákonech je totiž uvedeno, že má zaměstnanec povinnost zaměstnance informovat bez zbytečných průtahů, aniž by bylo vysvětleno, co to znamená. Současně není uvedeno, jakým způsobem. V praxi se často uvádí neoficiální 3–denní lhůta.

Většina zaměstnanců většinou svého nadřízeného informuje formou sms zprávy, ta ale není nejjistější formou komunikace, zvláště pokud vám nadřízený nepotvrdí její přijetí. Spíše se doporučuje e-mail s potvrzením o přijetí zprávy, ten je totiž u případného soudního řízení průkazný.

Neschopenka v těhotenství 2019

Každá nadcházející maminka reaguje na těhotenství odlišně. Některé ženy mohou a chtějí pracovat až do nucené mateřské (minimálně 6 týdnů před porodem), jiné trpí silnými křečemi, bolestmi, únavou a nevolností, proto už v časném těhotenství nastupují na pracovní neschopnost.

Důležité je si uvědomit, že při pracovní neschopnosti jsou maximálně 6 hodin dlouhé vycházky, je tedy problém si vůbec zařídit důležité pochůzky, nehledě na to, že výrazně komplikuje možnost dovolené. Odstřihnutí od pracovního kolektivu také může mít negativní vliv na psychiku a zdraví těhotné ženy i dítěte.

Proto je důležité zvážit vlastní situaci, zda jsou těhotenské stavy slučitelné s prací těhotné. Pokud ne, lze o neschopenku požádat obvodního lékaře i gynekologa. Ten vyslechne důvody žádosti a posoudí, zda je pracovní neschopnost tím správným řešením.

Způsob výplaty dávek nemocenské

Náhradu mzdy platí zaměstnavatel stejným způsobem, kterým vyplácí mzdu. Nemocenské se zase vyplácí buď na účet zaměstnance u peněžního ústavu v ČR nebo v hotovosti pomocí poštovní poukázky. Lhůta vyplacení je maximálně 1 měsíc od doručení dokladu pro nárok o výplatu dávky na ČZZS.

Ukončení neschopenky

O ukončení neschopenky rozhoduje lékař. Může tak učinit, pokud se zaměstnanec nedostaví na lékařské vyšetření bez vážného důvodu. Dále k ukončení dojde v případě, že se stav zaměstnance zlepšil a může tedy opět nastoupit do práce.

Při ukončení neschopnosti odevzdá zaměstnanec lékaři II. Díl rozhodnutí, kterým je průkaz o pracovní neschopnosti. Lékař zase vystaví V. díl rozhodnutí, který náleží zaměstnavateli. Jedná se o rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Změny v systému neschopenek

Vláda od roku 2018 plánuje několik změn v systému neschopenek. Navrhuje zrušení třídenní karenční doby, kdy zaměstnancům nenáleží náhrada mzdy za nemoc. Ačkoli to jistě povede ke zvýšení případů pracovních neschopností, má změna zamezit tomu, aby zaměstnanci chodili do práce nemocní.

Dále se plánuje změna systému získávání neschopenek. Doposud si lékaři mohou vybrat, zda pošlou úřadům údaje o neschopence poštou či elektronicky. Od poloviny roku 2019 by ale měly být tyto dokumenty zasílány pouze elektronicky. Změna na e-neschopenky má především zvýšit efektivitu kontroly zaměstnanců v pracovní neschopnosti.

Návrh je pro své nedostatky a necelistvé řešení problému kritizován zaměstnavateli a Lékařskou i Hospodářskou komorou. Doposud nedošlo ke schválení návrhu, podoba změn i jejich data mohou být upravena.


Neschopenka 2019. Vše, co potřebujete vědět o náhradě mzdy i nemocenské
4.4 (88.89%) 18 votes

31 comments

 • Helena Šmídlová /

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak je to s lístkem na peníze, jsem od 4.1. 2019 v pracovní neschopnosti se zlomenou nohou, kterou mi operovali, mám mnohočetnou zlomeninu bérce, šrouby v noze, neschopenku mi vystavila nemocnice, kam chodím na traumatologii na kontroly, doma budu podle lékaře až půl roku, kdo mi vystaví lístek na peníze? Děkuji

 • Listek na peníze ti da doktor a ty ho musiš donest do práce.

  • jen upřesním doklad o trvání pracovní neschopnosti vydá nemocnému ošetřující lékař ,předání dokladu o trvání pracovní neschopnosti zaměstnavateli můžete poštou,emeilem nebo kdokoli koho pověříte.

 • Dobrý den,mám dotaz jsem od unora v pracovní neschopnosti nyni potrebuji se synem k lekari,ale mam vychazky az od 1do 5.hod.a on tam musi byt v ranichhodinach.Co kdyz prijde kontrola mohu se timto hajit..Dekuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Zdenko,

   záleží na shovívavosti uředníka, nicméně předpisy jsou neuprosné a můžete být vyškrtnuta z evidence. Ve výsledku to znamená různé sankce, např. přijdete o podporu v nezaměstnanosti.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den,
  Jak je to s neschopenku když jsem k 21.2 podala v práci výpověď…podepsali mě ji.a k 22.2 jsem na neschpence…….mám na ni nárok???
  Děkuji za odpověď😉

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Pepino,

   pokud Vám běží výpovědní lhůta, tak na náhradu mzdy máte nárok.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Věra Kupsová /

  Dobrý den, chci se zeptat, neschopenku mám od 9.2. do 24.2. Bude mi socialka platit 2dny? Je to sobota a neděle. Děkuji za odpověď

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Kupsová,

   budete mít zaplacené pouze ty dny, které byste normálně mohla odpracovat, tj. standardně pracovní dny.

   Redakce Zdraví. Euro.cz

 • Pavlína Cyrusová /

  Dobrý den mám zaměstnance a ten ukončil neschopenku k 28.2 a znova marodí od 1.3 aniž by nastoupila do práce.
  Jen se chci zeptat jestli jí mám platit těch čtrnáct dní.
  Děkuji Pavlína

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Cyrusová,

   pokud Váš zaměstnanec pokračuje v pracovní neschopnosti, máte ze zákona povinnost platit prvních 14 dnů nemocenské.

   Redakce Zdraví. Euro.cz

 • Vladislav Hollik /

  Dobrý den, jsem v pracovni neschopnosti a kvůli vzniklému dravotnimu omezeni jsem ukončil pracovní poměr. Komu tedy mám poslat listek na penize? V pracovni neschopnosti ješte min. měsíc budu. Děkuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den,

   od 14. dne se pracovní neschopnost mění na nemocenskou, kterou hradí stát a vyřizuje Česká správa sociálního zabezpečení.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • jak dlouho muze clovek marodi

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Miro,

   můžete marodit dokud se Vám nezlepší Váš klinický stav nebo pokud se nedostavíte ke kontrole u lékaře. Neschopenku ukočuje vždy lékař.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Jan Novák /

  Dobrý den, onemocněl jsem v den, kdy jsem byl ještě v práci. Zároveň ten den se mnou zam-tel skončil pracovní poměr ve zkušební době. Bude mi tedy vyplacená nemocenská od zam-tele do 14. dne?
  Děkuji za odpověd

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, pane Nováku,

   pokud jste onemocněl ve zkušební době, je Vám prodloužena zkušební doba o dalších 14 dnů, kdy výpověd’ dostat nemůžete.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • přepis bydliště /

  Dobrý den,chtěla bych se vás zeptat zda je možné přepsat změnu bydliště v PN z důvodu léčby rehabilitace kterou si vyberu z důvodu recenze a kvality léčby.

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Urbanová,

   podle předpisů to přepsat nelze, ale záleží na domluvě s Vaším praktickým lékařem.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • V neděli 7.4 mě končí neschopnost co když o víkendu opět onemocnim pokračuje mě neschopnost nebo si musím nechat vystavit novou neschopenku děkuji

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Hano,

   pokud onemocníte, bude potřeba vystavit novou Dočasnou pracovní neschopnost.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • dobrý den,jsem na neschopence od listopadu s páteří a SLE nemocí.Mám příští měsíc nastoupit do práce,ale byla mi zakázaná noční směna.Paní vedoucí mi zdělila že kdzž nemužu noční tak se mnou ukončí pracovní poměr.Smlouvu mám na neurčito a na pracovní smlouvě bez udání směnnosti.Co mám dělat.Děkuji

 • Dobrý den, budu odcházet z práce na neschopenku z duvodu těhotenství. Ranní nevolnosti, zvedání těžších věcí v práci a další důvody.. Je možné v době vycházek vydělávat sedavou práci v čistotě a jen pár hodin denně na dohodu nebo brigádu? Na sociálce jsem se ptala a pry zalezi jak se domluvím s lékařem, ale tomu moc nerozumím, to jako do neschopenky napíše neco jineho?

 • Věra Stachová /

  Dobrý den onemocněla jsem 26.2.2019 a 28.2.2019 mi byla ukoncena prac.smlouva,marodila jsem do7.4.2019,chci se zeptat jestli mam narok na vyplatu od zamestnavatele a kdy se vyplaci davka od statu?Dekuji

 • Dobrý den, od 17. 3. 2019 jsem v pracovní neschopnosti pro těžký úraz oka a 1. operace, dle vyjádření lékařů minim.rok budu v pracovní neschopnosti a následuje 2. Operace a opět delší doba léčení a až po dalším roce 3. Operace a opět rekonvalescence. Mám dotaz jak je v tomto případě dále po 380 dnech/max. placená nemocenská/ placená pracovní neschopnost- nemocenská. Děkuji za odpověď.

 • Zuza Deverová /

  Mam dotaz když mi posudkova komise zamítla platit dal peníze zda kdyz uz nic nebudu dostavat a pobezi mi dal neschopenka zda se mi bude platit zdravotni ci ne..dekuju za odpoved

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, paní Deverová,

   z příspěvku nelze poznat, jaký typ příspěvku Vám posudková komise zamítla. Pokud Vám zamítne pracovní neschopnost, o nemocenskou přijdete. Pokud Vám zamítla invalidní důchod, přijdete o něj.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den, mám dotaz ze strany zaměstnavatele. Zaměstnanec od 1.2. v prac. neschopnosti, od lékaře vycházky od 10:00 – 16:00 každý den. Na začátku měsíce zašle na personální pouze lístek na peníze, jinak vůbec nekomunikuje ani nesděluje předpoklad délky trvání. Před nástupem nevykazoval žádné známky nemoci. Je nějaká povinnost zaměstnance sdělit svému nadřízenému, že se bude jednat o dlouhodobou nemoc? Pracovní činnosti se sice operativně rozdělí mezi kolegy, ale jelikož se jedná o delší dobu tak jsou přetěžováni. Přijmout někoho na DPČ si netroufneme, když nevíme jak dlouho bude na neschopence. Celá situace je velmi nekolegiální, zejména pokud se ze zákulisí dozvídáme, že se pokouší najít jiné místo. Jak může v tomto případě postupovat nadřízený tohoto zaměstnance, zejména, pokud se jedná o služební poměr a v případě výpovědi ze strany zaměstnance, trvá v průměru tak 2 měsíce administrativní přijetí nového zaměstnance. Děkuji za odpověď

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Lenko,

   zaměstnanec je proti skončení pracovního poměru v době pracovní neschopnosti dobře právně chráněn. Je zakázáno dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek. Z Vašeho příspěvku vyplývá, že tento pracovní poměr asi stejně dříve či později rozvážete.

   Redakce Zdraví.Euro.cz

 • Dobrý den měla jsem operovaný děložní čípek na který jsem dostala nemocenskou po 3 týdnech mi operovaly koleno. Neschopnost u gynekologa mi byla ukončena k 11,4,2019 a od 12,4,2019 mi ji napsal chirurg na koleno abych pokračovala v neschopnosti. Chci se zeptat jestli při přechodu na jinou neschopenku mi zase budou počítat 3 dny neplacený a pujde to od začátku.
  Děkuji předem za odpověď

  • Redakce Zdraví.Euro.cz /

   Dobrý den, Evo,

   i přesto, že druhou neschopenku vypíše chirurg, bude to nadále pokračování první pracovní neschopnosti, a nemocenská Vám bude vyplácena dál, tzv. bez 3 neproplacených dnů.

   Redakce Zdraví. Euro.cz

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top