Neschopenka 2019. Vše, co potřebujete vědět o náhradě mzdy i nemocenské

Nechoďte do práce nemocní.


U lidí se zaměstnáním na plný úvazek představuje nemoc více problémů než samotné příznaky onemocnění. Je třeba totiž řešit uvolnění z práce a také snížení příjmu, které z pracovní absence vyplývá. Nemoc lze řešit dovolenou, nebo mnoho lidí také chodí do práce nemocných, to je ale zdraví nebezpečné pro něj i jeho okolí. Jak tedy získat neschopenku, a za jakých podmínek?

Neschopenka a nemocenská 2019

V případě nemoci, zranění či jakéhokoli jiného důvodu, který vás dle lékaře činí pracovně neschopným, získáte od doktora potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, takzvanou neschopenku. Po jejím vystavení je prvně třídenní karenční doba, kdy nemocnému nevzniká žádný nárok na náhradu mzdy, dále až do 14. dne nemoci platí náhradu příjmu zaměstnavatel. Po dvou týdnech nemoci vzniká u zaměstnanců nárok na nemocenské dávky.

S léčebným pobytem doma získává zaměstnanec nárok na náhradu mzdy a často i vycházky, současně s ním vzniká spoustu povinností.

Vycházky a povinnosti zaměstnance na neschopence

Hlavní povinností práce neschopného pacienta je dodržování lékařem určeného režimu a dodržování doby povolených vycházek. Ty mohou pacienti čerpat maximálně 6 hodin denně, jiní ale nedostanou vycházky žádné, odvíjí se totiž od stavu pacienta. Denní doba, kdy může pacient čerpat vycházky také určuje lékař, okno vycházek je od 7 hodin ráno do 7 večer.

Kontrola vycházek na neschopence

Zda dodržujete vycházkový režim podléhá kontrole. Tu prvních 14 dní zajišťuje zaměstnavatel, od doby pobírání nemocenské zase Česká správa sociálního zabezpečení. Pokud nebylo možné zaměstnance odchytit ve chvíli, kdy měl být doma, je třeba předložit potvrzení o lékařském ošetření z doby, kdy kontrola proběhla. Návštěva lékárny či nákup potravin se nepovažují za relevantní omluvy nedodržování vycházek.

Pokud není nemocný schopen předložit adekvátní vysvětlení, může dojít k penalizaci nemocného a v horších případech i ke ztrátě zaměstnání.

Nemocenské pojištění a účast na nemocenské

Nemocenské pojištění je součástí automatických odvodů za sociální pojištění ze mzdy zaměstnanců. Proto zaměstnancům vzniká nemocenské pojištění dnem začátku vykonávání práce, a zaniká dnem skončení doby zaměstnání.

OSVČ si mohou nemocenské pojištění platit dobrovolně, pokud si jej ale neplatí, nevzniká nárok na jím pokrývané dávky. Stejně tak na ně nemají nárok nezaměstnaní, či lidé pracující „na černo“.

Dávky, na které vzniká nárok díky nemocenskému pojištění:

 • Nemocenské
 • Ošetřovné
 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
 • Peněžitá pomoc v mateřství
 • Otcovská

Jak uplatnit nárok na nemocenskou

Zásadní je prvotní návštěva lékaře, který vydá Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, což je dokument, který musí být vystaven lékařem má 5 propisovacích dílů, z nichž 3 předá pojištěnci.

Díly náležící zaměstnanci:

II. díl – Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti(žlutý pruh). Ten slouží jako průkaz pro práce neschopného zaměstnance. Ten má při sobě mít celou dobu během pracovní neschopnosti a při konči neschopnosti jej zase odevzdá lékaři.

III. díl Hlášení zaměstnavateli o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (modrý pruh), které musí zaměstnanec předat svému zaměstnavateli, aby mohlo dojít k uplatnění nároku na náhradu mzdy v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti a k omluvení nepřítomnosti v práci.

IV. díl – Žádost o nemocenské(růžový pruh). Tento díl se používá pro uplatnění nároku na nemocenské v případě, že je zaměstnanec delší déle než 14 dní.

Pokud si zaměstnance žádá o pracovní neschopnost následkem úrazu, mají dojít k určení příčiny úrazu. Pokud k úrazu došlo úmyslně, nemá zaměstnanec nárok na žádnou nemocenskou. Byla-li bezprostřední příčinou například opilost, náleží zaměstnanci nemocenské poloviční.

Díly, které náleží zaměstnavateli a státu:

I. díl Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Je povinností ošetřujícího lékaře jej do tří pracovních dní zaslat OSSZ, aby informoval o práce neschopném pacientovi.

V. díl Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – hlášení zaměstnavateli (růžovým pruh) který předávají zaměstnanci zaměstnavateli a ten jej následně posílá na příslušné OSSZ pro doplnění údajů.

Potvrzení o nařízení karantény

Jakmile dojde k nařízené karanténě, neaplikuje se třídenní karenční doba a zaměstnanec pobírá náhradu mzdy od prvního dne karantény.

Jakmile je zaměstnanec na neschopence nebo v karanténě déle než 14 dní, má jeho lékař povinnost ke 14. dni neschopnosti vystavit potvrzení. Je to pro účely prodloužení nemocenské a také jako dokument, který zaměstnanec předává zaměstnavateli.

Výpočet výše dávek nemocenského pojištění

Nemocenské dostává zaměstnanec až od 15 dne pracovní neschopnosti. Za první 3 dny (nebo maximálně 24 hodin práce) neschopnosti nevzniká žádný zákonný nárok na náhradu mzdy. V současnosti je ale možné, že váš zaměstnavatel nabízí sick days či jinou formu benefitu, která pomáhá ztrátu zisku nahradit.

Od 4. do 14. dne vzniká nárok na náhradu mzdy, kterou platí zaměstnavatel. Při včasném dodání dokumentů by vám měla náhrada přijít ve stejném termínu jako mzda.

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy v roce 2019

Od 1. ledna 2019 dojde ke změně výpočtu náhrady mzdy. Částka se počítá dle redukčních hranic uvedených níže. Pokud má zaměstnanec mzdu do 190,75 korun za hodinu, projde pouze jednou redukční hranicí. Vysoce ohodnocení zaměstnanci zase mohou projít všemi úrovněmi redukcí s tím, že na část hodinové mzdy nad 524,65 korun již nevzniká nárok na náhradu.

 • z částky do 190,75 Kč se počítá 90 procent,
 • z rozdílu částky 190,75 a 286,13 Kč se počítá 60 procent,
 • z rozdílu částky 286,13 Kč a 572,25 Kč se počítá 30 procent,
 • částka nad 524,65 Kč se nezohledňuje.

Od 15. dne pracovní neschopnosti přechází zaměstnanec na nemocenskou.

Výpočet nemocenské 2019

Náhrada mzdy se počítá z redukovaného denního vyměřovacího základu. Nejprve se tedy dle tabulek vypočítá zredukovaný základ, který pro výpočet používá denní mzdu zaměstnance, dále se až po redukci základu počítá přesná výše nemocenské dle počtu dní a také jak dlouho je zaměstnanec na nemocenské.

 • Od 15. do 30. dne je nemocenské 60 % z redukovaného základu
 • Od 31. do 60. dne je nemocenské 66 % z redukovaného základu
 • Od 61. dne je nemocenské 72 % z redukovaného základu

Výpočet výše redukovaného denního základu:

do      1 090 Kč redukce na 90% tj. na                 981,00 Kč
nad        1 090 Kč do      1 635 Kč redukce na 60% tj. na                   36,41 Kč
nad        1 635 Kč do      3 270 Kč redukce na 30% tj. na                     0,00 Kč
nad        3 270 Kč nezohledňuje se

Vystavení neschopenky zpětně

Lékaři mohou vystavit pracovní neschopenku až 3 dny zpětně, je ale na posouzení lékaře, zda tak učiní. Delší prodleva je přijatelná pouze po předchozí domluvě s lékařem.

Do kdy informovat o neschopence

Kdy a jak nejlépe informovat svého zaměstnavatele o dočasné pracovní neschopnosti není zákony jasně definováno. V zákonech je totiž uvedeno, že má zaměstnanec povinnost zaměstnance informovat bez zbytečných průtahů, aniž by bylo vysvětleno, co to znamená. Současně není uvedeno, jakým způsobem. V praxi se často uvádí neoficiální 3–denní lhůta.

Většina zaměstnanců většinou svého nadřízeného informuje formou sms zprávy, ta ale není nejjistější formou komunikace, zvláště pokud vám nadřízený nepotvrdí její přijetí. Spíše se doporučuje e-mail s potvrzením o přijetí zprávy, ten je totiž u případného soudního řízení průkazný.

Neschopenka v těhotenství

Každá nadcházející maminka reaguje na těhotenství odlišně. Některé ženy mohou a chtějí pracovat až do nucené mateřské (minimálně 6 týdnů před porodem), jiné trpí silnými křečemi, bolestmi, únavou a nevolností, proto už v časném těhotenství nastupují na pracovní neschopnost.

Důležité je si uvědomit, že při pracovní neschopnosti jsou maximálně 6 hodin dlouhé vycházky, je tedy problém si vůbec zařídit důležité pochůzky, nehledě na to, že výrazně komplikuje možnost dovolené. Odstřihnutí od pracovního kolektivu také může mít negativní vliv na psychiku a zdraví těhotné ženy i dítěte.

Proto je důležité zvážit vlastní situaci, zda jsou těhotenské stavy slučitelné s prací těhotné. Pokud ne, lze o neschopenku požádat obvodního lékaře i gynekologa. Ten vyslechne důvody žádosti a posoudí, zda je pracovní neschopnost tím správným řešením.

Způsob výplaty dávek nemocenské

Náhradu mzdy platí zaměstnavatel stejným způsobem, kterým vyplácí mzdu. Nemocenské se zase vyplácí buď na účet zaměstnance u peněžního ústavu v ČR nebo v hotovosti pomocí poštovní poukázky. Lhůta vyplacení je maximálně 1 měsíc od doručení dokladu pro nárok o výplatu dávky na ČZZS.

Ukončení neschopenky

O ukončení neschopenky rozhoduje lékař. Může tak učinit, pokud se zaměstnanec nedostaví na lékařské vyšetření bez vážného důvodu. Dále k ukončení dojde v případě, že se stav zaměstnance zlepšil a může tedy opět nastoupit do práce.

Při ukončení neschopnosti odevzdá zaměstnanec lékaři II. Díl rozhodnutí, kterým je průkaz o pracovní neschopnosti. Lékař zase vystaví V. díl rozhodnutí, který náleží zaměstnavateli. Jedná se o rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Změny v systému neschopenek

Vláda od roku 2018 plánuje několik změn v systému neschopenek. Navrhuje zrušení třídenní karenční doby, kdy zaměstnancům nenáleží náhrada mzdy. Ačkoli to jistě povede ke zvýšení případů pracovních neschopností, má změna zamezit tomu, aby zaměstnanci chodili do práce nemocní.

Dále se plánuje změna systému získávání neschopenek. Doposud si lékaři mohou vybrat, zda pošlou úřadům údaje o neschopence poštou či elektronicky. Od poloviny roku 2019 by ale měly být tyto dokumenty zasílány pouze elektronicky. Změna na e-neschopenky má především zvýšit efektivitu kontroly zaměstnanců v pracovní neschopnosti.

Návrh je pro své nedostatky a necelistvé řešení problému kritizován zaměstnavateli a Lékařskou i Hospodářskou komorou. Doposud nedošlo ke schválení návrhu, podoba změn i jejich data mohou být upravena.


Neschopenka 2019. Vše, co potřebujete vědět o náhradě mzdy i nemocenské
4.6 (91.43%) 7 votes

3 comments

 • Helena Šmídlová /

  Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak je to s lístkem na peníze, jsem od 4.1. 2019 v pracovní neschopnosti se zlomenou nohou, kterou mi operovali, mám mnohočetnou zlomeninu bérce, šrouby v noze, neschopenku mi vystavila nemocnice, kam chodím na traumatologii na kontroly, doma budu podle lékaře až půl roku, kdo mi vystaví lístek na peníze? Děkuji

 • Listek na peníze ti da doktor a ty ho musiš donest do práce.

  • jen upřesním doklad o trvání pracovní neschopnosti vydá nemocnému ošetřující lékař ,předání dokladu o trvání pracovní neschopnosti zaměstnavateli můžete poštou,emeilem nebo kdokoli koho pověříte.

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top