Sangvinik je optimistická, komunikativní osobnost se smyslem pro humor. Má ale také negativní vlastnosti

Když tvrdíme o člověku, že je sangvinik, máme na mysli, že je to veselá kopa, někdo bezprostřední, kdo má rád, když je středem pozornosti. Je potřeba si ale uvědomit, že čistokrevný sangvinik neexistuje. Každý člověk je specifická osobnost, v níž se mísí různé typy temperamentu v různém poměru. Jedná se o proces adaptace, který je přirozenou součástí společenské evoluce.

Kdo je to sangvinik?

Sangvinik je jedním ze čtyř osobnostních typů, který charakterizuje povahu a náturu člověka. V každém jedinci převažuje jeden typ temperamentu, jenž má vliv na jeho charakterové rysy. Neexistuje však žádný člověk na světě, který by vykazoval známky pouze jednoho jediného osobnostního druhu. V každém z nás se mísí vlastnosti dvou či více typů temperamentu, vždy má ale jeden z nich navrch. 

Čistokrevný sangvinik by byl extrovertní přátelský člověk s veselou povahou, vždy pozitivně naladěný, oblíbený ve společnosti, zároveň však trochu nespolehlivý, naivní a sebestředný. Možná takovou osobnost znáte, ale při bližším prozkoumání zjistíte, že disponuje také vlastnostmi, jež jsou typické například pro cholerika. Tyto kombinace vlastností jsou adaptací na vývoj lidské společnosti, kde je potřeba dokázat se přizpůsobit různým situacím. [1, 2]

Jak vznikl pojem sangvinik?

Už ve starověkém Řecku došlo k rozdělení osobnostních typů na základě určení temperamentu. Jako první přišel s touto myšlenkou antický lékař Hippokrates, který definoval čtyři typy lidského temperamentu podle teorie tělních tekutin. Pojem sangvinik pak vznikl z latinského slova “sanguis”, což v překladu znamená krev. Vedle sangvinika stojí další tři druhy temperamentu, kterými jsou flegmatik, melancholik a cholerik

Jaký typ temperamentu na vás nejvíce pasuje?

Typologie osobnosti

Hippokrates stanovil teorii, že v každém lidském těle se nachází různý poměr čtyř základních tělních tekutin. Na základě těchto poměrů se pak dá určit osobnost člověka, jež je charakterizována sadou vlastností, které formují jeho povahu. Kromě toho každá z těchto tekutin odpovídá jednomu ze čtyř elementů, z nichž je tvořen svět. Těmito elementy jsou voda, oheň, země a vzduch. Podle toho, která tekutina u jedince převládá, je možné stanovit element, jemuž odpovídá, a určit jeho osobnostní typ. [3, 4]

TemperamentTělní tekutinaElement
SangvinikKrevVzduch
CholerikŽlučOheň
FlegmatikHlenVoda
MelancholikČerná žlučZemě

Hippokratovu teorii dále doplnil známý lékař a psychiatr Carl Gustav Jung, který se zabýval typologií osobnosti z hlediska chování vůči vnějšímu okolí. Na základě toho diferencoval dvě skupiny lidí – extroverty a introverty. Jak je všeobecně známo, introvert je tichý uzavřený člověk, který hůře navazuje vztahy a je nerad středem pozornosti. Zato má ale velmi bohatý vnitřní svět. Pravým opakem je extrovert, jenž vyhledává společnost, je otevřený a rád si dělá nové známosti.

Na uvedené dva vědce pak navázal uznávaný psycholog Hans Eysenck. Jeho metoda rozšířila poznání lidské osobnosti o další dva termíny, kterými jsou labilita a stabilita. Labilita vyjadřuje nepokoj a podrážděnost, kdežto stabilita naopak vyrovnanost a klid. Na základě všech zmíněných charakteristik pak vznikl obecný diagram, který znázorňuje jednotlivé osobnostní typy. Ve zkratce je možné shrnout tyto poznatky následujícím způsobem:

 • sangvinik – stabilní extrovert,
 • cholerik – labilní extrovert,
 • flegmatik – stabilní introvert,
 • melancholik – labilní introvert. [5, 6, 7]

Jaké má sangvinik vlastnosti?

Výše jsme si uvedli, že sangvinik je spojován s elementem větru. Právě tento živel perfektně charakterizuje sangvinikovu náturu. Stejně jako vítr, který neustále proudí, potřebuje tento typ osobnosti k spokojenému životu, aby se pořád něco dělo. Sangvinik má mnoho zájmů, zvládá vykonávat několik činností najednou a všude je ho plno. Je to stabilní extrovert, takže má rád společnost jiných lidí, potřebuje se často bavit a neustále vyhledává vzrušení. [8, 9]

Hlavní povahové rysy

Sangvinik je optimistické povahy, působí bezstarostným dojmem a je velice společenský. Mezi jinými lidmi bývá oblíbený a je rád středem pozornosti. Naproti tomu je ale také poměrně lehkovážný a ne vždy se na něj dá spolehnout. Lidé, jejichž hlavní tělní tekutinou je krev, bývají velmi temperamentní, komunikativní, ale také povrchní. Mezi nejvýraznější povahové vlastnosti sangvinika patří:

 • optimismus, zvědavost, radost ze života,
 • komunikativnost a kontaktnost,
 • bezprostřednost a otevřenost,
 • naivita (někdy až dětinskost),
 • nespolehlivost a nestálost,
 • často neschopnost dotahovat věci do konce,
 • povrchnost a sebestřednost,
 • někdy sobeckost a slabá sebereflexe. [10, 11]

Řeč těla a mimika

Temperament lze vyčíst i z toho, jak člověk chodí, mluví, jak se tváří či podává ruku a z mnoha dalších situací. Nejčastěji náš osobnostní typ prozradí řeč těla a grimasy, které nevědomky děláme. Pro sangvinika jsou z hlediska fungování ve společnosti a chování v přirozeném prostředí typické tyto znaky:

 • Chůze – není plynulá, často si poskakuje nebo dělá jiné nekoordinované pohyby, snadno se nechá něčím nebo někým odlákat z cesty.
 • Pohled – dívá se se zpříma do očí, působí vesele a hravě, někdy až vyzývavě.
 • Pozdrav – je vstřícný a vřelý, často hlasitý.
 • Podání ruky – někdy podává ruku jen letmo, jindy nepustí a nepřestane třást s rukou, dokud to neudělá druhý člověk.
 • Řeč – mluví rychle a hodně. Mnohdy něco řekne a teprve potom nad tím přemýšlí. Rád přehání a gestikuluje a občas se mu stane, že nedokončí myšlenku. Umí dobře lichotit a jeho mluva je často afektovaná.
 • Úsměv – sangvinik se rád a hodně usmívá. Vždy si najde důvod, proč se usmívat nebo smát. [12]

Sangvinik a tělesná konstituce

S druhy temperamentu úzce souvisí také tzv. konstituční typologie, kterou zavedl německý psychiatr Ernst Kretschmer. Konstituce zahrnuje všechny morfologické a funkční tělesné znaky jedince. Zajímavou souvislostí je například výskyt některých psychických onemocnění u jedinců stejné tělesné konstituce. Kretschmer stanovuje několik typů stavby těla, pro které jsou typické určité osobnostní vlastnosti. 

 1. Astenický typ – typickými znaky jsou dlouhé nohy i ruce, úzká ramena, často hubená či slabá postava. Mají ji většinou jedinci s komplikovanou povahou, uzavření a plaší.
 2. Pyknický typ – tato konstituce se vyznačuje nižším vzrůstem, krátkými končetinami a krkem. Jedinec bývá podsaditý se sklony k tloušťce. Tento typ je často společensky založený, veselý, se smyslem pro humor. Je otevřený, sdílný a má mnohdy sklony k požitkářství.
 3. Atletický typ – má výraznou muskulaturu, široká ramena a štíhlé nohy. Zástupci této konstituce jsou flegmatičtí, klidní, pomalí, často málo vzrušiví a méně citliví.

Z výše uvedeného je patrné, že pro sangvinika je charakteristickou stavbou těla typ pyknický. Avšak ačkoliv má každý temperament na základě uvedené teorie předpoklady pro některý ze stanovených konstitučních typů, ne vždy tomu musí realita nutně odpovídat. Ve společnosti se můžeme setkat také se sangviniky atletického či astenického typu. [13, 14, 15]

Zdroje: uhk.cz, stuba.sk, cuni.cz, researchgate.net, sciencedirect.com, muni.cz, upol.cz

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top