Domů Oborové speciály Intenzivní péče

Intenzivní péče

Výživa a metabolická intervence v intenzívní péči

Důležitou součástí léčby kriticky nemocných je umělá výživa. Její indikace a praktické provedení závisí do značné míry na předchorobí, na konkrétní podobě základního onemocnění...

Editorial

Milé kolegyně, vážení kolegové, intenzívní medicína je jako formule 1; je rychlá, krásná, dramatická, nákladná a je také nebezpečná, není-li vedena profesionály. Intenzívní medicína,...

Uplatňování holismu u kriticky nemocných

Současné ošetřovatelství akceptuje filozofii holismu jako jedno z prioritních zaměření ošetřovatelství nového tisíciletí. Jaký je význam uplatňování holistického přístupu při ošetřování nemocných v urgentních...

Febrilie u kriticky nemocných na JIP

Soudobé studie se zmiňují o prokazatelně lepší prognóze pacientů reagujících na zátěž horečkou, oproti pacientům normotermickým a hypotermickým. Proto je otázka potlačování horečky antipyretiky...

Péče o pacienta při chronickém srdečním selhání

Celosvětově se výskyt srdečního selhání neustále zvyšuje. Jeho prevalence v populaci se pohybuje kolem 0,4–2 %, přičemž narůstá s věkem. Srdeční selhání negativně ovlivňuje...

Využití AED v nemocniční péči

Přibližně 80 % srdečních zástav v nemocnici předchází pomalé a postupné zhoršování stavu pacienta. Pro zlepšení identifikace rizika srdeční zástavy u pacientů se používají...

Kazuistika pacientky s prasečí chřipkou

Prasečí chřipka nebo také mexická chřipka je typ chřipky přenosné na člověka, který se objevil v Mexiku v březnu roku 2009. Mexická prasečí chřipka...

Akutní intoxikace

Problematice intoxikací se věnuje více autorů. Jedna z definic charakterizuje jed jako organickou anebo anorganickou látku, která svým chemickým anebo chemicko-fyzikálním účinkem vyvolává intoxikaci. SOUHRN:...

Robot RP-7 v intenzivní péči

Využitím systému RP-7 se nesporně zkvalitňuje péče o pacienta, a to nejenom na odděleních intenzivní péče. Robotický systém RP-7 a jemu podobné mají tedy...

Péče o pacienta s akutní pankreatitidou na JIP

Akutní zánět slinivky je velmi vážný stav, který může vést i k úmrtí pacienta. Příčiny vzniku akutní pankreatitidy jsou rozmanité a ne vždy je...

Péče o pacienty na OCHRIP a DIP

V roce 2008 vzniklo Oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP) a Dlouhodobé intenzivní péče (DIP) jako pilotní projekt Karlovarského kraje. Oddělení jsou určena...

Sestry a nové trendy v KPR

Problematika kardiopulmonální resuscitace (KPR) je v současné době často diskutovaným tématem. Tak jako jiné medicínské postupy, se i postupy resuscitace vyvíjejí, mění se a...

Nejčastější pochybení při KPR z pohledu sestry

Doporučené postupy v kardiopulmonální resuscitaci v roce 2005 přinesly změny, které bylo potřeba si vštípit a zautomatizovat natolik, aby nebyla narušena kvalita KPR v...

Algoritmus ABCDE

Kardiopulmonální zástava není náhlá příhoda, neboť ji lze do velké míry předvídat. Z 80 % předchází kardiopulmonální zástavě několikahodinové zhoršení stavu pacienta - varovné...

Kardiostimulace – sick sinus syndrome

Indikací k trvalé kardiostimulaci je hemodynamicky významná arytmie projevující se únavou, závratí, dechovou nedostatečností nebo pády. Příčinou těchto projevů může být bradykardie a její...

Kazuistika u pacienta s glioblastomem

Glioblastom patří k nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním mozku. Nemocní mívají narušenou paměť, ztrácejí schopnost soustředění, trpí problémy s udržením rovnováhy. Rostoucí nádor poškozuje spoje...

Péče o nemocného po totální laryngektomii

Laryngektomie je chirurgické odstranění hrtanu pro zhoubný nádor. Tento operační výkon je pro pacienta náročný jak po fyzické, tak po psychické stránce, jelikož mění...

Antitrombin – indikace a využití v praxi

Práce se zabývá charakteristikou antitrombinu (AT), jeho rolí v hemokoagulaci, sepsi a dalších životních pochodech. Podrobněji zmiňuje úlohu AT u DIC. Prezentuje možnosti léčebného...

Balíčky péče pro těžkou sepsi

Těžká sepse představuje významný celospolečenský problém a je spojena se stoupající incidencí a počtu úmrtí. Léčebné intervence tvořící balíčky péče pro sepsi jsou zaměřeny...

Břišní kompartment syndrom

Problematika nitrobřišní hypertenze a břišního kompartment syndromu se stala v průběhu posledního desetiletí předmětem narůstajícího zájmu intenzivistů chirurgických i interních oborů. Výskyt nitrobřišní hypertenze/břišního...