Výzkum

Motivační faktory v sesterském povolání

Sesterské povolání má dnes výjimečné postavení mezi jednotlivými profesemi. Profese sestry se sice společensky akceptuje a hodnotí relativně vysoko, jako důležitá součást zdravotnické péče,...

Život s dialýzou

Příspěvek je věnován problematice hemodialyzovaných pacientů z několika úhlů pohledu. Na počátku byly sestaveny čtyři cíle, na které jsme se snažily výzkumem najít odpověď....

Standardizace pediatrické ošetřovatelské péče

Příspěvek zpřístupňuje výsledky výzkumu realizovaného na vybraných úsecích pediatrických pracovišť v otázce standardizace ošetřovatelské praxe. Klíčová slova: kvalita, standardizace ošetřovatelské praxe, ošetřovatelství, cíle a...

Průzkum vědomostní úrovně rodičů v oblasti prevence chřipky v dětském věku

Chřipka patří mezi nejčastější infekční onemocnění, které může mít v národním a celosvětovém kontextu nedozírné následky. Následky chřipky jsou nejzávažnější u starých lidí a...

Informovanost klientů/pacientů a rodinných příslušníků

Zkoumaný vzorek tvoří 68 pacientů. Z výsledků vyplývá potřeba důslednější komunikace. Cílem moderního ošetřovatelství je dosažení vysoké kvality poskytované péče aktivní účastí klienta a...

Práce sestry v agenturách domácí péče

Článek se zabývá prací sester v agenturách domácí péče. Využity byly výsledky z šetření během zpracování bakalářské práce. Mapuje nabídku nadstandardních služeb sledovaných agentur,...

Specifika ošetřovatelské péče u vietnamské minority

Příspěvek je zaměřen na diferencovanou ošetřovatelskou péči poskytovanou vietnamské minoritě. V ČR byl proveden rozsáhlý výzkum, který mapoval odlišnosti při poskytování ošetřovatelské péče vietnamskému...

Sestra jako poskytovatelka ošetřovatelské péče a její postavení ve zdravotnickém týmu

Role sestry se měnila společně s rozvojem ošetřovatelství od charitativní činnosti přes chápání sestry jako pomocníka lékaře, až k samostatné práci rovnocenné členky zdravotnického...

Druhý den pro sestru aneb Sestra jako matka

Poslední listopadový čtvrtek proběhla v Olomouci druhá konference triptychu 1 den pro sestru, která se tentokrát nesla v duchu motta Sestra jako matka. ...

Proč ženy kojí

Matka kojící své dítě je jeden z nejpřirozenějších a nejnormálnějších úkazů. Dítě dostává nejlépe připravené a spočítané cukry, tuky, bílkoviny, vitaminy, minerály a obranné...

Postoj sester k „registraci“ v ČR

Celoživotní vzdělávání je nedílnou součástí všech profesí, které každodenně uplatňují nové poznatky výzkumu a vědy ve svých činnostech. Ošetřovatelství je vědní obor neustále se...

Informovanost a postoje budoucích zdravotnických pracovníků k soláriím a solárním studiím

Na vzorku 220 studentů – budoucích zdravotnických pracovníků – autoři zjišťovali úroveň vědomostí a postoje k problematice solárií a solárních studií jako umělého...

Úroveň informovanosti pacientů o jejich právech

Souhrn Nemocí vzniká nová situace, na kterou se člověk ne vždy dokáže adaptovat. K dobré adaptaci přispívá správný přístup ze strany zdravotnických pracovníků, kteří...

Výskyt syndromu vyhoření u sester na Slovensku

Souhrn Psychická zátěž a stres, které provázejí práci zdravotnických pracovníků, mohou často vyústit do vzniku syndromu vyhoření. Cílem příspěvku je uvést výsledky průzkumu realizovaného...

Informovanost sester v péči o zahraniční klienty

Transkulturní ošetřovatelství je moderní přístup současné ošetřovatelské praxe, který je v souladu s holistickým pojetím člověka-pacienta. Citlivě detekuje veškeré jeho potřeby a napomáhá sestře...

Jak hospodárně nakládá s léky střední a starší generace?

Tento článek je zaměřen na hospodárné nakládání s léky. Výzkum prokázal, že čeští pacienti neumějí hospodařit s léky, hromadí je doma a nevyužité léky...

Klinický výzkum, klinické hodnocení

Ve zdravotnictví se již mnoho let provádí klinický výzkum léčiv ve fázi II a III. Klinický výzkum ve fázi I probíhá především v soukromých...

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti

Bakalářská práce, kterou představuje tento příspěvek, je zaměřena na zjištění okolností sexuálního života adolescentů. Práce je koncipována jako teoreticko-empirická. Teoretická část shrnuje základy sexuálního...

Minority – stáří a smrt

„Až sestry pochopí a uplatní etické principy ve všech oblastech transkulturní péče, dosáhneme jednoho z největších humánních cílů ošetřovatelství,“ řekla Madeleine Leiningerová, zakladatelka oboru...

Kardiostimulace a elektrofyziologie

Kardiostimulace se používá u akutních stavů (asystolie, úplná AV blokáda, blokáda Mobitzova typu, blokády ramének vzniklých při IM, symptomatická sinusová bradykardie, zánětlivá a toxická...