ASCORUTIN

Všechny léky – Ascorutin

(Rutosidum / acidum ascorbicum)

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje
pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však
Ascorutin musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce
prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat
  přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace
  nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se
  poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné
  míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které
  nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému
  lékaře nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Ascorutin a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ascorutin užívat
 3. Jak se Ascorutin užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Ascorutin uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE ASCORUTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Farmakoterapeutická skupina: látky stabilizující kapiláry,
flavonoidy

Přípravek se používá k léčbě zvýšené lámavosti a propustnosti
krevních vlásečnic různého původu, hlavně při nedostatku vitaminu C
(kyseliny askorbové) v organismu, při chorobné krvácivosti na cévním
podkladě, k ovlivnění místních příznaků krvácení při diabetické
retinopatii (změny na sítnici při cukrovce), při zvýšeném počtu
červených krvinek, při zánětu střeva s tvorbou vředů.

Ascorutin je složený přípravek, jehož obě účinné látky – rutosid
a kyselina askorbová – upravují zvýšenou lámavost a propustnost
krevních vlásečnic.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ASCORUTIN UŽÍVAT

Neužívejte Ascorutin pokud:

 • jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na
  kteroukoli další složku Ascorutinu;
 • jste těhotná nebo kojíte.

Pokud si nejste jisti, zda začít Ascorutin užívat, poraďte se se svým
lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití Ascorutinu je
zapotřebí

Při dlouhodobém podávání vysokých dávek se mohou tvořit ledvinové
kameny, hlavně u pacientů se zvýšenou hladinou šťavelanů v krvi.
U pacientů s deficitem glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy (vada metabolismu
cukrů) může v ojedinělých případech dojít k hemolýze (rozpadu
krevních buněk), i velmi závažné.

Vzájemné působení s dalšími léčivými
přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které
užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které
jsou dostupné bez lékařského předpisu. Kyselina askorbová zvyšuje
vstřebávání penicilinu, železa a hormonu ethinylestradiolu z trávicího
traktu. Při vysokých dávkách může ovlivnit účinnost antikoagulační
terapie, ovlivňuje resorpci vitamínu B12. Opatrnosti je třeba při
současném užívání s kyselinou salicylovou, sulfonamidy a kotrimoxazolem
(léky užívané při některých bakteriálních infekcích).

Užívání Ascorutinu s jídlem a pitím
Ascorutin můžete užívat s jídlem či nalačno.

Těhotenství a kojení
Přípravek se v těhotenství nesmí užívat.
Přípravek není určen k léčbě kojících žen.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete
užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.

Důležité informace o některých složkách
Ascorutinu

Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte
nesnášenlivostí některých cukrů, domluvte se se svým ošetřujícím
lékařem dříve než začnete užívat tento přípravek.

3. JAK SE ASCORUTIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte Ascorutin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si
nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Nedoporučí-li lékař jinak, užívají dospělí 1 – 2 tablety 3-krát
denně, děti od 3 let 1 – 2 tablety denně.

Jestliže jste užil(a) více Ascorutinu, než jste
měl(a)

Při masivním předávkování (několik gramů) kyselinou askorbovou se může
vyskytnout přechodný průjem. Při opakovaném podání velkých dávek a při
současném poškození ledvin dochází k zvýšenému vylučování
šťavelanů do moči s následnou tvorbou ledvinných kamenů.
Při předávkování anebo náhodném užití přípravku dítětem se poraďte
s lékařem.

Jestliže jste zapomněla(a) užít Ascorutin
Zapomenete-li užít tabletu (tablety) Ascorutin, neznepokojujte se, zapomenutou
dávku vynechejte a pokračujte v užívání příští pravidelnou
dávkou.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Ascorutin
Délka léčby závisí na charakteru onemocnění. Pokud nedojde ke zlepšení
vašeho zdravotního stavu do 7. dne léčby, poraďte se s ošetřujícím
lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto
přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ascorutin nežádoucí účinky,
které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky se při
doporučeném dávkování vyskytují vzácně (tj. u méně než 0,1%
pacientů).

Může se vyskytnout:
Hemolýza (rozpad krevních buněk u pacientů s deficitem
glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy), reakce přecitlivělosti, nevolnost,
zvracení, při vysokých dávkách podráždění jícnové a žaludeční
sliznice, kožní alergické reakce, vyrážka, astmatický záchvat
(u alergických pacientů), přítomnost cukru v moči, zvýšené
vylučování šťavelanů močí, při užívání vysokých dávek ojediněle
možnost vzniku ledvinových kamenů. U pacientů s těžkou poruchou funkce
ledvin (včetně pacientů v pravidelném hemodialyzačním programu) může
pravidelné užívání kyseliny askorbové vést k zvýšené hladině
šťavelanů v krvi a případnému srážení šťavelanů v ledvinách.
Výskyt jiných nežádoucích účinků je při doporučeném dávkování
nepravděpodobný.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné
míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK ASCORUTIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Ascorutin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za
nápisem použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.
Přípravek uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25°C, aby byl
přípravek chráněn před světlem a vzdušnou vlhkostí. Léčivé
přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího dopadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již
nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Ascorutin obsahuje
Léčivými látkami jsou rutosidum trihydricum 20 mg a acidum ascorbicum
100 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou citronan sodný, monohydrát laktózy, bramborový
škrob, hydrogenovaný ricinový olej, želatina, kukuřičný škrob,
Sepifilm 752.

Jak Ascorutin vypadá a co obsahuje toto balení
Ascorutin jsou téměř bílé až krémově zbarvené tablety čočkovitého
tvaru.
Balení obsahuje 50 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
26.4.2006

Recenze

Hodnocení: 92 %

ASCORUTIN příbalový leták

top