Ibuprofen je lék s protizánětlivým účinkem. Pomáhá od bolesti a snižuje horečku. Užívá se při při středně silných bolestech hlavy, migrénách, bolesti zad, zubů a svalů. Před použitím čtěte příbalový leták.

Dostupné léky Apo Ibuprofen a Ibuprofen

Všechny léky – Ibuprofen

Příbalový leták

Ibuprofen AL 400

(Ibuprofenum) potahované tablety

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Ibuprofen AL 400 musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3–5 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Ibuprofen AL 400 a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibuprofen AL 400 užívat
 3. Jak se Ibuprofen AL 400 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Ibuprofen AL 400 uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE IBUPROFEN AL 400 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Charakteristika
Ibuprofen AL 400 je protizánětlivý léčivý přípravek, který snižuje horečku a ulevuje od bolesti (nesteroidní protizánětlivý/a­nalgetický léčivý přípravek).

Indikace:
Ibuprofen AL 400 se bez porady s lékařem smí používat při:

 • lehké až středně silné bolesti jako např. bolesti hlavy včetně migrény, bolesti zad, zubů, pooperační bolesti, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění
 • horečce
 • bolestivých otocích a zánětech po poranění jako např. pohmoždění nebo podvrtnutí

Ibuprofen AL 400 se pouze na lékařský předpis smí používat při:

 • akutním zánětu kloubů (akutní artritida), včetně záchvatů dny
 • chronickém zánětu kloubů (chronická artritida), obzvláště revmatoidní artritidě
 • ankylozující spondylitidě (Bechtěrevova choroba) a jiných zánětlivých revmatických onemocněních páteře
 • při degenerativních onemocněních kloubů a páteře (osteoartróza a spondyloartróza) provázených bolestí
 • revmatismu měkkých tkání (mimokloubní revmatismus)

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE IBUPROFEN AL 400 UŽÍVAT

Neužívejte Ibuprofen AL 400

 • při dřívějším krvácení do trávicího ústrojí (gastrointesti­nálním krvácení) nebo proděravění (perforaci) v souvislosti s předchozí léčbou nesteroidními antirevmatiky.
 • při aktivním nebo dříve se opakovaně vyskytujícím vředu/krvácení (hemoragii) postihujícím žaludek nebo dvanáctník (dvě nebo více epizod prokázaného vředu nebo krvácení)
 • při závažném srdečním selhání,
 • při známé přecitlivělosti na léčivou látku ibuprofen nebo některou pomocnou látku tohoto přípravku,
 • u neobjasněné poruchy krvetvorby,
 • při záchvatech astmatu, otoku nosní sliznice nebo kožní reakci, které se vyskytly v minulosti po podání acetylsalicylové kyseliny (aspirin) nebo jiného nesteroidního antirevmatika,
 • u cerebrovasku­lárního krvácení (krvácení do mozku) nebo jiného aktivního krvácení,
 • při vážně snížené funkci jater nebo ledvin,
 • v poslední třetině těhotenství,
 • u dětí a mladistvích do 12 let.

Přípravek Ibuprofen AL 400 byste neměl/a užívat společně s jinými nesteroidními antirevmatiky včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy (určité protizánětlivé léky proti bolestem).
Zvláštní opatrnosti při použití Ibuprofen AL 400 je zapotřebí pokud se Vás týká některý z níže uvedených stavů
Za následujících podmínek můžete Ibuprofen AL 400 používat jen se zvláštními opatřeními (tj. delší intervaly mezi jednotlivými dávkami, snížení dávek, pod dohledem lékaře) a se zvláštní opatrností. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás již vyskytly nebo vyskytnou během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře, kterýVám poradí, zda je přípravek pro Vás vhodný nebo zda můžete v léčbě pokračovat..

Poraďte se s lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat

 • pokud trpíte průduškovým astmatem,
 • pokud současně užíváte přípravky, které mohou zvýšit riziko poškození žaludku (viz níže),
 • při současné léčbě léky snižujícími srážení krve,
 • pokud trpíte systémovým onemocněním lupus erytematodes (porucha imunitního systému) a jinými onemocněními pojivové tkáně (riziko vzniku aseptické meningitidy (zánět mozkových blan)),
 • při zánětlivém vředovém onemocnění trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida,
 • pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte),
 • pokud trpíte onemocněním ledvin nebo jater.

Jakékoli riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
V průběhu léčení se ojediněle může vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vřed nebo perforace. Vznik těchto stavů může, ale nemusí být provázen varovnými příznaky a může, ale nemusí jim předcházet závažné nežádoucí příhody z oblasti zažívacího traktu. Riziko vzniku krvácení, vředu nebo perforace v zažívacím traktu se zvyšuje se stoupající dávkou léku, je vyšší u osob, u kterých se v minulosti vyskytl žaludeční nebo dvanáctníkový vřed a u starších pacientů.
Některé současně užívané přípravky mohou zvyšovat riziko poškození žaludku nebo riziko krvácení (jiné nesteroidní protizánětlivé léky, kortikoidy, léky snižující srážlivost krve jako např. warfarin, léky proti depresi ze skupiny SSRI, nebo protidestičkové přípravky jako léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou). U pacientů se zvýšeným rizikem poškození zažívacího traktu může lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu. Pokud se objeví krvácení ze zažívacího traktu, je třeba léčbu Ibuprofenem AL 400 ihned přerušit a vyhledat lékaře.
Přípravek patří do skupiny léků ( nesteroidních antirevmatik), které mohou poškodit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku Ibuprofen AL 400 potahované tablety a některých přípravků současně užívaných se mohou vzájemně ovlivňovat.

Poraďte se se svým lékařem pokud během léčby přípravkem Ibuprofen AL 400 současně užíváte:

 • kyselinu acetylsalicylovou (acylpyrin) nebo jiné nesteroidní protizánětlivé léky
 • kortikosteroidy
 • antihypertenziva (k léčbě vysokého krevního tlaku)
 • ACE inhibitory (přípravky k léčbě srdečních onemocnění a vysokého krevního tlaku)
 • diuretika (močopudné léky)
 • antikoagulancia (tlumí krevní srážlivost)
 • protidestičkové léky (snižují funkci krevních destiček a zabraňují tak tvorbě krevních sraženin)
 • selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (tzv. SSRI – k léčbě deprese)
 • některá antibiotika (chinolonová antibiotika a aminoglykosidy k léčbě bakteriálních infekcí)
 • deriváty sulfonylurey (k léčbě cukrovky)
 • přípravky obsahující lithium
 • metotrexát (lék potlačující růst buněk)
 • mifepriston (přípravek k ukončení těhotenství)
 • sulfinpyrazon a probenecid (léky podporující vylučování kyseliny močové)
 • cyklosporin, takrolimus (k potlačení imunitních reakcí)
 • zidovudin (k léčbě HIV infekcí)
 • digoxin (k léčbě srdečního selhání)
 • fenytoin (k léčbě epilepsie)
 • baklofen (ke snížení svalového napětí).

Užívání přípravku Ibuprofen AL 400 s jídlem a pitím
Tablety se užívají celé, nerozkousané a zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Není vhodné užívat ibuprofen na lačný žaludek. V případě zvýšené citlivosti žaludku se doporučuje užívat ibuprofen s jídlem.
Během léčby ibuprofenem byste,neměl(a) pít alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství
Ibuprofen se nesmí užívat v poslední třetině těhotenství vzhledem ke zvýšenému riziku komplikací pro matku a dítě. V první a druhé třetině těhotenství smíte ibuprofen užívat pouze na výslovné doporučení svého lékaře. Jestliže v průběhu dlouhodobého užívání ibuprofenu otěhotníte, oznamte to svému lékaři.

Kojení
Krátkodobé užívání přípravku v doporučených dávkách během kojení je možné. Ibuprofen přestupuje do mateřského mléka jen ve velmi malém množství. Ovlivnění kojeného dítěte není proto pravděpodobné a ani nebylo dosud pozorováno. O dlouhodobé léčbě kojících žen není dostatek údajů, v případě potřeby dlouhodobého užívání se musíte poradit s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při vyšších dávkách může ibuprofen vyvolávat nežádoucí účinky na centrální nervový systém, např. únavu a závratě, a tak může být u jednotlivých pacientů omezena jejich schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Tento efekt je navíc zesílen alkoholem. Nebudete schopni tak rychle a přesně reagovat na náhlé, nepředvídatelné situace. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky vyskytnou, neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje a nepracujte bez opory.

3. JAK SE IBUPROFEN AL 400 UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů této příbalové informace nebo svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud Vám lékař nepředepsal užívat přípravek jinak, dodržujte pokyny uvedené níže, aby léčba přípravkem Ibuprofen AL 400 byla účinná a bezpečná.

Dospělí a dospívající od 12 let:
Obvyklá denní dávka užívaná k léčbě bolesti nebo horečky je 1 potahovaná tableta Ibuprofenu AL 400 jako jednorázová dávka nebo až třikrát denně s odstupem 4–6 hodin mezi jednotlivými dávkami.
U revmatických onemocnění se denní dávka obvykle pohybuje od 1200–1600 mg, avšak přesnou dávku vždy určí lékař, který ji může zvýšit až do 2400 mg, rozdělených do několika dávek. Dávka 2400 mg denně by neměla být překročena.
U starších pacientů (nad 65 let) není nutná úprava dávkování.
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.
Přípravek Ibuprofen AL 400 není určen dětem a dospívajícím do 12 let věku.

Jak dlouho se Ibuprofen AL 400 užívá?
Pokud horečka neustupuje do 3 dnů a bolest do 5 dnů nebo se vyskytnou jakékoliv neobvyklé reakce, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní.
Při užívání přípravku bez lékařského předpisu je maximální denní dávka omezena na 1200 mg (3 tablety) na den. Tato dávka nesmí být bez doporučení lékaře překročena.

Délku terapie při léčení revmatických onemocnění určí Váš ošetřující lékař.
Revmatická onemocnění mohou vyžadovat delší dobu podávání Ibuprofen AL 400.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibuprofen AL 400, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibuprofen AL 400
Pokud jste si zapomněli vzít Ibuprofen AL 400, neužívejte v dalším časovém termínu více tablet, než Vám bylo doporučeno.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ibuprofen AL 400
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ibuprofen AL 400 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky se vyskytly v následující frekvenci:
Velmi často: více než 1 z 10 pacientů, léčených tímto léčivým přípravkem.
Často: méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 pacientů, léčených tímto přípravkem.
Méně často: méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 pacientů, léčených tímto přípravkem.
Vzácně: méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10 000 pa­cientů, léčených tímto přípravkem.
Velmi vzácně: méně než 1 z 10 000 pa­cientů, léčených tímto léčivým přípravkem.
U následujících nežádoucích účinků je třeba brát ohled na to, že jsou převážně závislé na dávce a individuálně rozdílné. Obzvláště riziko výskytu krvácení v žaludku a ve střevě (vředy, defekty sliznice, zánětlivá onemocnění žaludeční sliznice) je závislé na velikosti dávky a délce léčby. Žaludeční/duo­denální vředy, perforace nebo krvácení, někdy s následkem smrti, mohou nastat obzvláště u starších pacientů.

Velmi často se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

 • Zažívací obtíže jako pálení žáhy, bolesti břicha, nevolnost, nadýmání, zvracení, průjem, zácpa a menší krvácení do žaludku a střev, které může výjimečně vést k anémii (chudokrevnosti).

Často se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

 • Žaludeční nebo dvanáctníkové vředy, podle okolností s krvácením a perforací.

Pokud máte silnější bolest v nadbřišku, zvracíte krev nebo máte krvavou a/nebo černou stolici, musíte okamžitě přestat užívat Ibuprofen AL 400 a informovat Vašeho lékaře.

 • Vřídky v ústech, exacerbace kolitidy (zánět tlustého střeva) a Crohnova choroba.
 • Bolesti hlavy, závratě, nespavost, vzrušení, vznětlivost a únava.

Občas se vyskytují tyto nežádoucí účinky:

 • Zvýšené hromadění vody ve tkáních s tvorbou otoků, obzvláště u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo s nedostatečností ledvin.
 • Nefrotický syndrom (hromadění vody v těle (otoky) a vysoký obsah bílkovin v moči).
 • Zánětlivé onemocnění ledvin (intersticiální nefritida), která může vyústit v akutní nedostatečnost ledvin. Snížený výdej moči, hromadění tekutin v těle (otoky) a vylučování nadměrného množství bílkovin močí (nefrotoxický syndrom) mohou být příznaky onemocnění ledvin, které může vyústit až k selhání ledvin.

Pokud se u Vás některé příznaky objevily nebo zhoršily, okamžitě přestaňte užívat Ibuprofen AL 400 a vyhledejte lékaře.

 • Reakce z přecitlivělosti s kožními vyrážkami a svěděním kůže a rovněž i astmatické záchvaty (případně s poklesem krevního tlaku).
 • Poruchy vidění.
 • Gastritida (zánět žaludku).

V těchto případech okamžitě vyhledejte lékaře a přestaňte užívat Ibuprofen AL 400.

Velmi vzácně se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

 • Zánět jícnu.
 • Rozvoj zúžení připomínajících membránu v tenkém a tlustém střevě.
 • Vážné kožní reakce jako kožní vyrážky se zarudnutím a puchýřky (např. Erythema multiforme, Steven-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom). Ve výjimečných případech může dojít k těžké kožní infekci a napadení měkkých tkání při infekci varicelou (plané neštovice).
 • Postižení ledvinné tkáně (nekróza papily), zejména při dlouhodobé léčbě.
 • Zvýšení koncentrace kyseliny močové v krvi.
 • Postižení jater, obzvláště při dlouhodobé léčbě, selhání jater, zánět jater (hepatitida).

Při dlouhodobém užívání by jaterní funkce měly být pravidelně kontrolovány.

 • Vysoký krevní tlak, bušení srdce, otok (kumulace tekutin), srdeční selhání (srdeční nedostatečnost) , infarkt myokardu.

Pokud se u Vás některé příznaky objevily nebo zhoršily, okamžitě přestaňte užívat Ibuprofen AL 400 a vyhledejte lékaře.

 • Poruchy krvetvorby (anemie, leukopenie, trombocytopenie, pancytopenie, agranulocytoza). První příznaky mohou být: teplota, bolest v krku, povrchová poranění v ústech, chřipkové obtíže, velká únava, krvácení z nosu a krvácení z kůže.

V těchto případech okamžitě přestaňte užívat tento léčivý přípravek a navštivte Vašeho lékaře. Bez doporučení lékaře neužívejte ani jiné přípravky proti bolesti a teplotě.

Krevní obraz by vám měl být v průběhu dlouhodobé léčby pravidelně kontrolován.

 • Těžké reakce z přecitlivělosti. Ty se mohou projevit jako: otok obličeje, otok jazyka, vnitřní otok hrtanu se zúžením dýchacích cest, dušnost, zrychlení srdeční akce, pokles krevního tlaku až k hrozícímu šoku.

Pokud se vyskytne jakýkoli z těchto příznaků, dokonce i po prvním použití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

 • Pískání v uších (tinitus), poruchy sluchu.
 • Psychotické reakce, deprese.
 • Ztráta vlasů.
 • Příznaky zánětu mozkových blan (aseptická meningitida) jako jsou bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, teplota, ztuhlost šíje nebo poruchy vědomí. Predisponovaní se zdají být pacienti s autoimunitními onemocněními (systémový lupus erythematodes).

Velmi vzácně se dále mohou objevit tyto nežádoucí účinky:

 • ve spojení s podáním určitých protizánětlivých látek (nesteroidních protizánětlivých léčivých přípravků, ke kterým patří i Ibuprofen AL 400) bylo zaznamenáno zhoršení infekčního zánětu (např. vznik nekrotizující fascitidy).

Pokud se objeví či zhorší známky infekce (zčervenání, otoky, horkost, bolest, teplota) během léčby Ibuprofenem AL 400, prosím, okamžitě o tom informujte Vašeho lékaře.
Prosím, dodržujte instrukce uvedené u jednotlivých nežádoucích účinků.
Po léčbě byly pozorovány také zažívací obtíže, jako např. nevolnost, zvracení, bolesti břicha, pálení žáhy, nadýmání, průjem, zácpa, černá stolice, zvracení krve, vřídky v ústech (ulcerativní stomatitida), nové vzplanutí (exacerbace) zánětu tlustého střeva (kolitidy) a Crohnovy choroby.
Léky jako je Ibuprofen AL 400 mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jejich zhoršení, prosím, oznamte ošetřujícímu lékaři a okamžitě přerušte užívání.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK IBUPROFEN AL 400 UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek nesmí být užíván po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Ibuprofen AL 400 obsahuje
Léčivá látka: Ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě
Pomocné látky: Magnézium-stearát, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, hydroxypropyl­methylcelulóza, makrogol 400, makrogol 6 000.

Jak přípravek Ibuprofen AL 400 vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Ibuprofen AL 400 jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety.
Balení obsahuje 10, 30, 50 nebo 100 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci
Aliud Pharma GmbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 19
D-89150 Laichingen, Německo

Výrobce:
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2–18, Bad Vilbel, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen
15.11.2012

Ibuprofen 400 Galmed

potahované tablety
(Ibuprofenum)

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat. Obsahuje pro vás důležité informace.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Ibuprofen 400 mg Galmed musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud trpíte velkou bolestí, Vaše příznaky se zhorší nebo se nezlepší do 3–5 dnů, neprodleně navštivte lékaře.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Ibuprofen 400 mg Galmed a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibuprofen 400 mg Galmed užívat
 3. Jak se přípravek Ibuprofen 400 mg Galmed užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Ibuprofen 400 mg Galmed uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK IBUPROFEN 400 MG GALMED A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Ibuprofen 400 mg Galmed obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které jsou zodpovědné za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě poškození tkáně. Ibuprofen zmírňuje bolest a zánět různého původu, zvláště u onemocnění pohybového ústrojí. Ibuprofen rovněž tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení.
Přípravek Ibuprofen 400 mg Galmed se užívá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí. Dále se Ibuprofen 400 mg Galmed užívá při horečnatých stavech při chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.
V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře (artritidě a artróze) nebo měkkých tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. Přípravek je vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě určen pro dospělé a dospívající nad 12 let. Pro děti ve věku 6 – 12 let je vhodný přípravek s obsahem 200 mg ibuprofenu, dětem do 6 let věku je určen ibuprofen v suspenzi.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IBUPROFEN 400 mg GALMED užívat

Neužívejte přípravek Ibuprofen 400 mg Galmed

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ibuprofen (léčivou látku přípravku) nebo nebo na kteroukoli další složku přípravku a při přecitlivělosti na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné protizánětlivé léky, projevující se jako průduškové astma nebo kopřivka
 • jestliže máte aktivní vřed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku, nebo jste je v minulosti měla(a) opakovaně, tj. alespoň dvakrát
 • jestliže u vás někdy v minulosti došlo ke krávcení nebo proděravění v zažívacím traktu v důsledku užívání nesteroidních protizánětlivých lé­ků
 • jestliže máte závažné srdeční selhání
 • jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti
 • v třetím trimestru těhotenství

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ibuprofen 400 mg Galmed je zapotřebí

 • pokud trpíte těžší poruchou ledvin, jater
 • při průduškovém astmatu i v klidovém stavu
 • při některých onemocněních pojivové tkáně (tzv. kolagenózy)
 • při současné léčbě léky snižujícími srážení krve
 • jestliže jste prodělali vředovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku
 • při zánětlivém vředovém onemocnění trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida
 • pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte)

Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře.

Podávání některých nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi která Ibalgin 400 patří) může být spojeno s mírným zvýšením rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.

Ibuprofen 400 mg Galmed by se neměl užívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky.
U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytl vřed žaludku nebo dvanáctníku, především pokud byla vředová choroba komplikována krvácením nebo perforaci zažívacího traktu, dále u starších pacientů a také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové, by mělo být zváženo podání léků chránících sliznici žaludku a dvanáctníku.
V průběhu léčení se ojediněle může vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vřed nebo perforace. Vznik těchto stavů může, ale nemusí být provázen varovnými příznaky. Riziko vzniku krvácení, vředu nebo perforace v zažívacím traktu se zvyšuje se stoupající dávkou léku. Závažnost těchto poruch je obecně vyšší u starších pacientů.
Pokud se u pacienta léčeného Ibuprofen 400 mg Galmed objeví krvácení ze zažívacího traktu, musí být Ibuprofen 400 mg Galmed vysazen.
Ženy, které plánují otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky přípravku Ibuprofen 400 mg Galmed potahované tablety a některých přípravků současně užívaných se mohou vzájemně ovlivňovat.
Léky snižující srážlivost krve zvyšují riziko krvácení. Kyselina acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky, kortikoidy a léky proti depresi ze skupiny SSRI zvyšují riziko nežádoucích účinků v zažívacím ústrojí včetně krvácení a vředové choroby. Léčivá látka ibuprofen může zvýšit hladinu lithia, digoxinu a fenytoinu (léku užívaného k léčbě epilepsie) v krvi a tím zvýšit jejich nežádoucí účinky. Ibuprofen může snižovat účinek léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku a močopudných léků. Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, sulfinpyrazon). Ibuprofen může zvýšit toxicitu metotrexátu (léku proti rakovině a některým kloubním onemocněním), baklofenu (léku snižujícího svalové napětí) a poškození ledvin způsobené podáváním cyklosporinu (léku užívaného po transplantaci). Při současném podávání s kalium šetřícími močopudnými léky může dojít ke zvýšení hladiny draslíku v krvi. Při současném podávání chinolonových antibiotik a nesteroidních antirevmatik se může zvýšit riziko vzniku křečí.

Užívání přípravku Ibuprofen 400 mg Galmed s jídlem a pitím
Potahované tablety se užívají při jídle nebo po jídle, polykají se celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, zapíjejte lék mlékem.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek se nesmí podávat v třetím trimestru těhotenství.
V prvním a druhém trimestru těhotenství a při kojení užívejte přípravek pouze na výslovné doporučení lékaře. Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není známo, že by přípravek Ibuprofen 400 mg Galmed jakkoliv ovlivňoval pozornost a schopnost soustředění.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ibuprofen 400 mg Galmed
Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná zvláštní upozornění.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK IBUPROFEN 400 mg GALMED UŽÍVÁ

I. Doporučené dávkování při bolestech, při horečnatých onemocněních:
Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 potahovanou tabletu Ibuprofen 400 mg Galmed 3krát denně, a to 1 potahovanou tabletu jednorázově nebo podle potřeby, nejvýše 3 potahované tablety denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny.
Pokud bolesti nebo horečka při léčbě přípravkem Ibuprofen 400 mg Galmed po 3–5 dnech neustupují nebo se zhorší, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.

II. Doporučené dávkování při léčbě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře nebo mimokloubního revmatismu
Přípravek se u těchto onemocnění užívá na doporučení lékaře, který stanoví i dávkování.
Dospělí a dopívající nad 12 let obvykle užívají 1–2 potahované tablety Ibuprofen 400 mg Galmed 3krát denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Účinek tablet můžete podpořit nanesením krému nebo gelu s obsahem ibuprofenu na postižené místo (např. klouby, svaly, šlachy, záda).
Pokud se při léčení revmatických onemocnění, nedostaví v průběhu jednoho až dvou týdnů zlepšení, poraďte se s lékařem o dalším postupu.
Potahované tablety se užívají při jídle nebo po jídle, polykají se celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, zapíjejte lék mlékem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibuprofen 400 mg Galmed, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibuprofen 400 mg Galmed
Pokud zapomenete vzít tabletu Ibuprofen 400 mg Galmed, užijte ji jakmile si vzpomenete. Mezi jednotlivými dávkami musí být minimální časový odstup 4 hodin. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ibuprofen 400 mg Galmed
Bez porady s Vašim lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ibuprofen 400 mg Galmed nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže se objeví kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže s dechem, dále bolesti v nadbřišku nebo poruchy vidění, případně krvácení z trávicího traktu (zvracení krve nebo dočerna zbarvená stolice), přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře.

Při užívání ibuprofenu (léčivé látky přípravku Ibuprofen 400 mg Galmed) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Velmi často (možnost výskytu u více než u 1 pacienta z 10 léčených pacientů): pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy, průjem, zácpa, nadýmání.
Často (možnost výskytu u 1–10 pacientů ze 100 léčených pacientů): bolest v nadbřišku.
Méně často (možnost výskytu u 1– 10 pacientů z 1000 léčených pacientů): bolest hlavy, závrať.
Vzácně (možnost výskytu u 1 –10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): zánět sliznice žaludku, žaludeční nebo dvanáctníkový vřed1, krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako černá stolice v důsledku natrávené krve nebo krev ve stolici)1, proděravění sliznice trávicího traktu (1), alergické reakce jako horečka, vyrážka, poškození jater, srdeční selhávání, otoky, sterilní zánět mozkových plen (2), zúžení průdušek (3), zánět slinivky břišní, poruchy vidění a vnímaní barev, tupozrakost, poškození jaterních funkcí (4).
Velmi vzácně (možnost výskytu u méně než u 1 pacienta z 10 000 léčených pacientů): zánět sliznice ústní dutiny provázený vznikem vředů (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí zánětlivých onemocnění s tvorbou vředů na sliznici trávicího traktu (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), pokles počtu krvinek nebo krevních destiček, zadržení vody a/nebo soli s otoky, nespavost, deprese, emoční labilita, palpitace (bušení srdce vnímané pacientem), snížení krevního tlaku, vysoký krevní tlak, zánět močového měchýře, přítomnost krve v moči, porucha funkce ledvin, zánět ledvin, nefrotický syndrom (soubor příznaků při onemocnění ledvin), puchýřovité kožní reakce.

1 Tyto nežádoucí účinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými příznaky. Riziko vzniku těchto nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů, u osob, u kterých se v minulosti vyskytl žaludeční či dvanáctníkový vřed (zejména spojený s krvácením nebo perforací sliznice žaludku či dvanáctníku), dále u pacientů léčených dlouhodobě kyselinou acetylsalicylovou pro snížení srážlivosti krve. U těchto pacientů může lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu.
2 Zejména u pacientů s onemocněním pojiva (systémový lupus erythematodes a některé typy kolagenóz).
3 U pacientů s průduškovým astmatem.
4 Poškození jaterních funkcí je obvykle přechodné.

Léky jako je Ibuprofen 400 mg Galmed mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK IBALGIN 400 mg GALMED UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Ibuprofen 400 mg Galmed nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ibuprofen 400 mg Galmed obsahuje
Léčivou látkou je Ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát
Potahová vrstva: potahová soustava Sepifilm 003 bezbarvá (derivát celulózy, makrogol-2000-stearát), potahová soustava Sepisperse AP bílá (hyrpomelóza, oxid titaničitý – E171, propyleglykol), makrogol 8000

Jak přípravek Ibuprofen 400 mg Galmed vypadá a co obsahuje toto balení
Ibuprofen 400 mg Galmed jsou bílé kulaté bikonvexní potahované tablety.
Velikost balení: 30 potahovaných ta­blet

Držitel rozhodnutí o registraci
Galmed a.s., Těšínská 296/1349, 716 00 Ostrava- Radvance, Česká republika

Výrobce
Kern Pharma, S.L.,: Polígono Ind.Colón II, Venus 72,08228 Terassa (Barcelona), Španělsko

Recenze

Hodnocení: 98 %


top