Nicorette je přípravek užívaný ke zmínění touhy po nikotinu a k potlačení abstinenčních příznaků, při odvykání kouření. Dostupný ve variantách: Nicorette spray, Nicorette náplasti a Nicoret žvýkačky.

Zobrazení 1–12 z 42 výsledků

Nicorette žvýkačky - Icemint Gum 2 mg

(nicotinum) léčivá žvýkací guma Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek Nicorette Icemint Gum užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se Vám nepodaří ukončit kouření do 9 měsíců od zahájení léčby přípravkem Nicorette Icemint Gum, musíte se poradit s lékařem. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 6 týdnů, musíte se poradit s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalovém letáku naleznete:
 1. Co je Nicorette Icemint Gum a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nicorette Icemint Gum užívat
 3. Jak se Nicorette Icemint Gum užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Nicorette Icemint Gum uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE NICORETTE ICEMINT GUM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Nicorette Icemint Gum patří do skupiny léků užívaných k odvykání kouření. Přípravek se používá ke zmínění touhy po nikotinu a ke zmírnění abstinenčních příznaků, když se snažíte přestat kouřit. Přípravek se používá rovněž ke zmínění touhy po nikotinu a ke zmírnění abstinenčních příznaků během doby, kdy Vám není dovoleno kouřit, např. v místech se zákazem kouření. Přípravek se používá rovněž když snižujete počet cigaret a snažíte se přestat kouřit. Pokud přestanete kouřit náhle a Vaše tělo již nedostává nikotin vstřebávaný z tabáku, můžete pociťovat nepříjemné pocity, které se nazývají abstinenční příznaky. Pomocí Nicorette Icemint Gum můžete těmto příznakům předejít nebo při nejmenším nepříjemné pocity zmírnit pokračováním v dodávání malého množství nikotinu svému tělu po přechodné období. Při žvýkání žvýkacích gum Nicorette Icemint Gum je nikotin pomalu uvolňován a vstřebáván v ústní dutině. Na rozdíl od cigaret neobsahuje přípravek Nicorette Icemint Gum žádný škodlivý dehet nebo oxid uhelnatý. Odborná rada a podpora Vašeho okolí zpravidla zlepšují naději na úspěch.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT LÉČIVÉ ŽVÝKACÍ GUMY NICORETTE

Neužívejte léčivé žvýkací gumy Nicorette
 • - jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na nikotin nebo na kteroukoli další složku léčivých žvýkacích gum Nicorette.
Věnujte zvláštní opatrnost užívání léčivých žvýkacích gum Nicorette Před užíváním Nicorette Icemint Gum se poraďte se svým lékařem pokud: - trpíte závažným srdečním onemocněním (jako je např. nestabilní angina pectoris, závažné arytmie) - pokud jste nedávno (v posledních 4 týdnech prodělal/a srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu, nebo jste podstoupil/a operaci srdce nebo jste byl/a kvůli srdečně cévnímu onemocnění v nemocnici. - trpíte závažným srdečně-cévním onemocněním - trpíte neléčeným vysokým krevním tlakem - trpíte jaterní chorobou střední nebo vysoké závažnosti - trpíte závažnou ledvinovou chorobou - trpíte cukrovkou - trpíte poruchami štítné žlázy - trpíte poruchami dřeně nadledvin - feochromocytomem (druh nádoru dřeně nadledvin) - trpíte žaludečními vředy. - trpíte onemocněním čelistního kloubu Riziko pokračování kouření však představuje vždy vyšší nebezpečí než užívání Nicorette Icemint Gum. Mladí lidé do 18 let by měli užívat Nicorette Icemint Gum pouze na základě lékařského předpisu. Dávky nikotinu, které jsou dospělými kuřáky během léčby snášeny, mohou vyvolat závažné příznaky otravy u malých dětí, a mohou vést až k úmrtí dítěte. Žvýkačky proto uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Žvýkací guma se může nalepit na umělý chrup nebo můstek a ve vzácných případech ho může i poškodit. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je zvláště důležité, užíváte-li léčivé přípravky obsahující teofylin, takrin, klozapin nebo ropinirol, neboť při odvykání kouření bude možná nutné změnit dávkování těchto přípravků. Užívání přípravku Nicorette Icemint Gum s jídlem a pitím Se žvýkací gumou v ústech byste neměl/a jíst ani pít. Současné pití kávy, ovocných šťáv nebo nápojů sycených oxidem uhličitým může snižovat vstřebávání nikotinu. Tyto nápoje byste neměli pít v průběhu 15 minut před užíváním žvýkací gumy. Těhotenství a kojení V těhotenství je velice důležité přestat kouřit, protože kouření může vést ke slabému růstu plodu. Může rovněž vést k předčasnému porodu nebo dokonce potratu. Zcela nejlépe je přestat kouřit bez použití přípravků obsahujících nikotin. Pokud to nemůžete zvládnout, měla byste užívat léčivé žvýkací gumy Nicorette pouze po poradě s lékařem, který sleduje průběh Vašeho těhotenství, nebo s lékařem zaměřeným na odvykání kouření. V období kojení byste neměla léčivé žvýkací gumy užívat, protože se nikotin vylučuje do mateřského mléka a může poškodit Vaše dítě. Pokud bude nezbytné, abyste Nicorette Icemint Gum užívala v období kojení, užívejte jej neprodleně po kojení, aby se snížilo množství nikotinu přijaté kojencem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Účinky na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebyly pozorovány. Důležité informace o některých složkách přípravku Nicorette Icemint Gum Přípravek Nicorette Icemint Gum obsahuje xylitol, který může mít projímavý účinek. Kalorická hodnota: 2,4 kcal/g xylitol, což odpovídá 1,85 kcal v jedné žvýkací gumě 2 mg a 1,82 kcal v jedné žvýkací gumě 4 mg.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NICORETTE ICEMINT GUM UŽÍVÁ

Nicorette Icemint Gum užívejte vždy tak, jak je stanoveno v příbalové informaci. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se vždy se svým lékařem nebo lékárníkem. Během léčby přípravkem Nicorette Icemint Gum byste měl/a vynaložit veškeré úsilí na to, abyste přestal/a úplně kouřit. Správný způsob žvýkání je důležitý. Žvýkací guma Nicorette Icemint Gum by se měla žvýkat pomalu a s přestávkami, během nichž je žvýkačka ponechána v ústech v klidu a poté žvýkání pokračuje. V případě nedodržení tohoto postupu můžete trpět pálením žáhy nebo škytavkou. Nicorette Icemint Gum užívejte tehdy, když se dostaví touha po cigaretě. Zejména zpočátku je důležité žvýkat velmi pomalu. Po přibližně 30 minutách se celé množství nikotinu uvolní a je vstřebáno sliznicí dutiny ústní. Žvýkejte proto pomalu a s přestávkami! Budete-li se zejména v prvních dvou dnech přesně řídit uvedenými pokyny, zvyknete si na určité tempo žvýkání. Tím bude zajištěn nejvhodnější přísun nikotinu a současně zamezíte nepříjemným nežádoucím účinkům z příliš rychlého žvýkání. Chuť žvýkačky je pro kuřáky přijatelná, někdy však může trvat 1-2 dny než si na chuť zvyknete. Obvyklý postup 1. Nejdříve žvýkejte žvýkačku Nicorette IceMint Gum pomalu několik vteřin a učiňte přibližně minutovou přestávku. 2. Po přestávce žvýkejte znovu 10x a pak přesuňte žvýkačku na 1 nebo 2 minuty pod jazyk nebo k tvářím. 3. Žvýkejte znovu 10x a pak ponechte žvýkačku opět odpočinout. 4. Žvýkejte takto 30 minut. 5. Pokud jste si na chuť žvýkačky zvykli, můžete dle potřeby rychlost žvýkání zrychlit. Nikotinové účinky se dostavují teprve po několika minutách. Z tohoto důvodu nelze očekávat stejně rychlé uspokojení jako při kouření. Riziko otravy po případném spolknutí žvýkací gumy je nízké, protože se nikotin v tomto případě uvolňuje pomalu a neúplně. Léčba přípravkem Nicorette Icemint Gum Počáteční dávku žvýkací gumy zvolte podle míry Vaší nikotinové závislosti. Pokud kouříte více než 20 cigaret denně nebo se Vám nepodařilo přestat kouřit s léčivou žvýkací gumou Nicorette 2 mg, měl/a byste zvolit 4 mg. V ostatních případech je vhodné zahájit léčbu s 2 mg. Na začátku léčby by se měla užívat jedna žvýkací guma každou hodinu nebo každou druhou hodinu. Ve většině případů postačuje 8-12 žvýkacích gum denně. Nemělo by se užívat více než 24 žvýkacích gum denně. Ukončení kouření Trvání léčby je individuální. V obvyklém případě trvá léčba 3 měsíce. V této době začněte s postupným snižováním dávky nikotinu. Léčba by mohla být ukončena, když dávka poklesla na 1-2 žvýkací gumy denně. Pravidelné užívání žvýkacích gum Nicorette déle než 1 rok se obvykle nedoporučuje. Někteří bývalí kuřáci však mohou pociťovat potřebu delší léčby, aby se vyvarovali návratu ke kouření. Nepoužité žvýkací gumy by měly být uschovány pro případ, že se náhle dostaví touha po kouření. Snížení počtu cigaret Žvýkací gumy Nicorette se užívají mezi jednotlivými epizodami kouření vždy, když se dostaví naléhavá potřeba kouřit, k co nejdelšímu prodloužení intervalu bez kouření a záměrnému snížení počtu vykouřených cigaret za den na nejnižší možnou míru. Pokud nedojde během 6 týdnů ke snížení počtu vykouřených cigaret za den, vyhledejte odbornou pomoc. Pokusy ukončit kouření je možné učinit jakmile se kuřák cítí být připraven, ale v žádném případě nikoli později než 6 měsíců od zahájení léčby. Pokud není možné učinit seriózní pokus o ukončení kouření do 9 měsíců od zahájení léčby, vyhledejte odbornou pomoc. Pravidelné užívání žvýkacích gum Nicorette déle než 1 rok se obvykle nedoporučuje. Někteří bývalí kuřáci však mohou pociťovat potřebu delší léčby, aby se vyvarovali návratu ke kouření. Nepoužité žvýkací gumy by měly být uschovány pro případ, že se náhle dostaví touha po kouření. Dočasná abstinence Žvýkací gumy se užívají v situacích bez možnosti kouřit, například v místech se zákazem kouření nebo v případě, kdy si nepřejete kouřit a přitom pociťujete potřebu si zapálit. Jestliže jste užil/a více žvýkacích gum, než jste měl/a Pokud jste požil/a více žvýkaček, nebo žvýkačky nedopatřením žvýkalo nebo požilo dítě, poraďte se se svým lékařem nebo ihned navštivte lékařskou pohotovost a s sebou vezměte tuto příbalovou informaci a balení přípravku. K příznakům předávkování patří nevolnost, zvýšené slinění, bolest břicha, průjem, pocení, bolest hlavy, závratě, poruchy sluchu nebo slabost. Po vysokých dávkách může po těchto příznacích následovat snížení krevního tlaku, slabý a nepravidelný tep, poruchy dechu, nadměrná únava, selhání oběhu a křeče. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nicorette Icemint Gum nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého. Přípravek Nicorette Icemint Gum může způsobit nežádoucí účinky obdobné účinkům souvisejícím s podáním nikotinu jiným způsobem. Nežádoucí účinky jsou zpravidla závislé na výši dávky. Velmi časté nežádoucí účinky (více než u jednoho z 10 nemocných):
 • bolesti hlavy
 • nevolnost
 • škytavka
 • bolesti břicha
 • podráždění sliznice úst nebo jícnu
 • bolestivost žvýkacích svalů
Časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 a více než u 1 ze 100 léčených nemocných):
 • závratě
 • zvracení
Méně časté nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 ze 100 a více než u 1 z 1 000 léčených nemocných):
 • bušení srdce
 • vyrážka
Vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 ze 1 000 a více než u 1 z 10 000 léčených nemocných):
 • alergické reakce jako např. angioedém (otok na různých místech, který může způsobit závažné život ohrožující obtíže)
Velmi vzácné nežádoucí účinky (výskyt u méně než 1 z 10 000 léčených nemocných):
 • dočasná nepravidelná srdeční činnost.
V případě, že nežádoucí účinky přetrvávají, poraďte se se svým lékařem. Některé příznaky, jako jsou závratě, bolesti hlavy a poruchy spánku, mohou být projevem abstinence a souvisí s příliš nízkým přísunem nikotinu. V souvislosti s ukončením kouření mohou vznikat v ústech afty, jejichž souvislost s užitím nikotinu je však nejasná. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NICORETTE ICEMINT GUM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Nicorette Icemint Gum obsahuje Léčivá žvýkací guma Nicorette Icemint Gum neobsahuje cukr a je k dispozici ve dvou silách 2 mg (miligramy) a 4 mg. 2 mg: Léčivou látkou je nikotin. Jedna žvýkací guma obsahuje 2 mg nikotinu ve formě nikotin-resinátu. Pomocnými látkami jsou: žvýkačková masa obsahující butylhydroxytoluen E 321, xylitol 591,5 mg, silice máty peprné, uhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný, draselná sůl acesulfamu, levomenthol, lehký oxid hořečnatý, složené tekuté mátové aroma , hypromelóza, sukralóza, polysorbát 80, předbobtnalý škrob, oxid titaničitý (E171), karnaubský vosk a mastek. 4 mg: Léčivou látkou je nikotin. Jedna žvýkací guma obsahuje 4 mg nikotinu ve formě nikotin-resinátu. Pomocnými látkami jsou: žvýkačková masa obsahující butylhydroxytoluen E 321, xylitol 579,5 mg, silice máty peprné, uhličitan sodný, draselná sůl acesulfamu, levomenthol, lehký oxid hořečnatý, složené tekuté mátové aroma, hypromelóza, sukralóza, polysorbát 80, předbobtnalý škrob, oxid titaničitý (E171), karnaubský vosk, hlinitý lak chinolinové žluti (E104) a mastek. Jak přípravek Nicorette Icemint Gum vypadá a co obsahuje toto balení Nicorette Icemint Gum 2 mg: potahovaná žvýkací guma bílé barvy, přibližně 15 x 15 x 6 mm Nicorette Icemint Gum 4 mg: potahovaná žvýkací guma smetanové barvy, přibližně 15 x 15 x 6 mm Velikost balení 12, 15, 24, 30, 48, 90, 96, 105, 204 nebo 210 žvýkacích gum v blistru. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce McNeil AB 251 09 Helsingborg Švédsko Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Johnson & Johnson, s.r.o. Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, tel: 227 012 111 Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 11.8. 2010

Nicorette Spray 1 mg/dávka

orální sprej, roztok nicotinumPřečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete používat tento léčivý přípravek, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte přípravek Nicorette Spray používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. - Pokud se Vám nepodaří ukončit kouření po 6 měsících od zahájení léčby přípravkem Nicorette Spray, poraďte se s lékařem.CO NALEZNETE V TÉTO PŘÍBALOVÉ INFORMACI: 1. Co je přípravek Nicorette Spray a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nicorette Spray používat 3. Jak se přípravek Nicorette Spray používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Nicorette Spray uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE PŔÍPRAVEK NICORETTE SPRAY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Léčivý přípravek Nicorette Spray Vám pomůže ukončit kouření, když chcete přestat kouřit. Jedná se o způsob léčby nazývané nikotinová náhradní léčba (NRT). Nicorette Spray zmírňuje abstinenční příznaky při vysazení nikotinu včetně chuti na cigaretu, tedy příznaky spojené s ukončením kouření. Pokud náhle ukončíte přísun nikotinu z tabáku do těla, začnete mít různé nepříjemné pocity nazývané abstinenční příznaky. Používáním přípravku Nicorette Spray můžete zabránit chuti na cigaretu a těmto nepříjemným pocitům, nebo je zmírnit, protože na krátkou dobu dodáváte svému tělu malé množství nikotinu. Nicorette Spray neobsahuje dehet, oxid uhelnatý nebo další škodliviny obsažené v cigaretovém kouři. Pro zvýšení šance na ukončení kouření byste měl(a) pokud možno také vyhledat radu a podporu v rámci poradenství. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NICORETTE SPRAY POUŽÍVAT Nepoužívejte Nicorette Spray
 • Jestližejste alergický(á) na nikotin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Jestliže jste mladší 18 let.
 • Jestliže jste nikdy nekouřil(a).
Upozornění a opatření Před použitím přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud trpíte níže uvedenými obtížemi. Je možné, že budete moci Nicorette Spray používat, ale musíte se nejdříve poradit s lékařem, jestliže máte tyto obtíže: - V nedávné době (do 3 měsíců) jste prodělali srdeční příhodu nebo mrtvici - Bolest na hrudi (nestabilní angina pectoris), nebo klidová angina pectoris - Srdeční onemocnění, které ovlivňuje srdeční frekvenci nebo rytmus - Vysoký krevní tlak, který není léčen léky - Někdy jste měli alergické reakce, které zahrnují otok rtů, obličeje a hrdla (angioedém) nebo svědivou kožní vyrážku (kopřivku). NRT (náhradní nikotinová léčba) může někdy tento typ reakce vyvolat. - Těžká nebo středně těžká porucha funkce jater - Těžká porucha funkce ledvin - Diabetes (cukrovka) - Nadměrná činnost štítné žlázy - Nádor nadledvin (feochromocytom) - Žaludeční nebo dvanáctníkové vředy - Ezofagitida (zánět jícnu)Přípravek Nicorette Spray by neměli používat nekuřáci.Další léčivé přípravky a přípravek Nicorette Spray Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. To je zvláště důležité, jestliže užíváte léky, které obsahují:
 • theofylin k léčbě astmatu
 • takrin k léčbě Alzheimerovy choroby
 • klozapin k léčbě schizofrenie
 • ropinirol k léčbě Parkinsonovy choroby
Přípravek Nicorette Spray s jídlem a pitím Při podávání orálního spreje nejezte ani nepijte.Těhotenství a kojení V těhotenství je velice důležité přestat kouřit, protože kouření může způsobit pomalý růst Vašeho dítěte. Kouření může také způsobit předčasný porod nebo narození mrtvého dítěte. Nejlépe je pokud možno přestat kouřit bez užívání léků s obsahem nikotinu. Pokud to nezvládnete, používejte Nicorette Spray pouze po poradě s lékařem, který sleduje průběh Vašeho těhotenství, Vaším obvodním lékařem nebo lékařem ve specializovaném centru pro odvykání kouření.Během kojení byste neměla přípravek Nicorette Spray používat, protože nikotin přechází do mateřského mléka a může poškodit Vaše dítě. Pokud Vám však lékař přípravek Nicorette Spray doporučil, používejte sprej ihned po kojení a nikoli během dvou hodin před kojením.Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nebyl pozorován žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Přípravek Nicorette Spray obsahuje malé množství ethanolu (alkoholu), méně než 100 mg v jedné dávce. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK NICORETTE SPRAY POUŽÍVÁ Vždy používejte tento přípravek přesně podle této příbalové informace. Pokud si nejste jistí, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Lidé mladší 18 let by neměli přípravek Nicorette Spray používat. V průběhu léčby přípravkem Nicorette Spray byste měli úplně přestat kouřit. Následující tabulka uvádí doporučený postup léčby přípravkem Nicorette Spray. 1. krok: 1.- 6. týden Použijete 1 nebo 2 dávky v době, kdy byste obvykle kouřil(a) cigaretu, nebo když máte chuť si zakouřit. Nejdříve vstříkněte jednou, a pokud chuť na cigaretu během několika minut neodezní, vstříkněte podruhé. Jestliže jsou zapotřebí 2 dávky, je možné další dávkování provádět již jako 2 po sobě jdoucí dávky. Pro většinu kuřáků to znamená přibližně 1-2 dávky každých 30 minut až 1 hodinu. Například jestliže kouříte průměrně 15 cigaret denně, měl(a) byste v průběhu dne používat 1-2 dávky nejméně 15krát. Nepoužívejte více než je 2 dávky najednou nebo 4 dávky za hodinu. Nejvyšší dávka je 64 vstřiků v průběhu 16 hodin po období 24 hodin. 2. krok: 7.- 9. týden Začněte snižovat počet dávek za den. Do konce 9. týdne byste měl(a) používat POLOVINU průměrného počtu dávek za den oproti 1. kroku. 3. krok: 10.- 12. týden Pokračujte ve snižování počtu dávek za den tak, abyste ve 12. týdnu nepoužíval(a) více než 4 dávky za den. Jakmile snížíte dávku na 2-4 dávky za den, měl(a) byste přestat Nicorette Spray používat. Po skončení léčby můžete mít opět chuť si zakouřit. Případný zbytek spreje si ponechte pro případ, že Vás náhle přepadne chuť si zakouřit. Když máte chuť na cigaretu, použijte jednu dávku, nebo dvě dávky, pokud jedna dávka během několika minut nepomáhá. Nicorette Spray se obvykle používá po dobu 3 měsíců, ale neměl by být používán déle než 6 měsíců. Jestliže potřebujete Nicorette Spray používat déle než 6 měsíců, poraďte se se svým lékařem. Postupujte přesně podle těchto pokynů a obrázků Uvolnění trysky Jak otevřít dávkovač 1. Palcem přejíždějte po tlačítku směrem dolů (a), až se Vám ho podaří lehce vtlačit dovnitř (b). Netlačte příliš silně. 2. Při vtlačení dovnitř přejeďte palcem směrem nahoru (c), abyste otevřel(a) horní část dávkovače. Pak tlačítko uvolněte. Jak naplnit dávkovač Před prvním použitím orálního spreje musíte nejdříve naplnit pumpičku spreje. Otočte trysku spreje v bezpečné vzdálenosti směrem od sebe a dalších dospělých, dětí nebo domácích zvířat. Ukazováčkem 3x stiskněte horní část dávkovače, dokud se neobjeví jemný sprej. Pokud sprej 2 dny nepoužíváte, musíte tento postup zopakovat. Jak používat dávkovač 3. Otočte trysku spreje k otevřeným ústům a držte ji co nejblíže úst. 4. Stiskněte pevně horní část dávkovače a jednou vstříkněte do úst, vyvarujte se vstříknutí na rty. Při vstřiku nevdechujte, aby se sprej nedostal do krku. K dosažení co nejlepšího účinku několik vteřin po vstřiku nepolykejte. Uzavření trysky Jak zavřít dávkovač 5. Přejíždějte po tlačítku směrem dolů (d) až se Vám ho podaří vtlačit dovnitř (e). 6. Při vtlačení dovnitř přejeďte horní část dávkovače směrem dolů (f). Uvolněte tlačítko. Nyní je dávkovač uzavřený. Pro další dávku opakujte výše uvedené kroky. Po každém použití dávkovač uzavřete, abyste zamezil(a) náhodnému vystříknutí spreje a použití dětmi. Při podání orálního spreje dbejte na to, aby se sprej nedostal do očí. Při zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou. Jestliže jste použil(a) více přípravku Nicorette Spray, než jste měl(a) K předávkování nikotinem může dojít, pokud při používání Nicorette Spray zároveň kouříte. Při použití přípravku Nicorette Spray dítětem nebo při použití většího množství Nicorette Spray, než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře nebo okamžitě navštivte nejbližší nemocnici. Dávky nikotinu snášené dospělými kuřáky během léčby mohou způsobit u malých dětí závažné příznaky otravy, což může vést k úmrtí. Příznaky předávkování jsou nevolnost (nauzea), zvýšené slinění, bolest břicha, průjem, pocení, bolest hlavy, závratě, změny sluchu a pocit výrazné slabosti. Ve vysokých dávkách může po těchto příznacích následovat nízký krevní tlak, slabý a nepravidelný puls, dýchací obtíže, extrémní únava, oběhové selhání a křeče celého těla. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nicorette Spray může mít stejné nežádoucí účinky jako jiné formy nikotinu. Nežádoucí účinky závisí obecně na výši užívané dávky. Účinky spojené s ukončením kouření (vysazením nikotinu) Některé nežádoucí účinky, které se u Vás projevují při ukončení kouření, mohou být abstinenčními příznaky souvisejícími se sníženým příjmem nikotinu. Při ukončení kouření se také mohou objevit vředy v ústech. Důvod jejich tvorby není znám. Nežádoucí účinky zahrnují: Podrážděnost, agresivitu, netrpělivost nebo frustraci Pocit úzkosti, neklid nebo ztížené soustředění Noční probouzení nebo poruchy spánku Zvýšení chuti k jídlu nebo zvýšení tělesné hmotnosti Pocit slabosti Nutkavou potřebu kouřit (chuť na cigaretu) Snížení srdeční frekvence Krvácení dásní Závratě nebo točení hlavy Kašel, bolest v krku, ucpaný nos nebo rýmu Jestliže zaznamenáte některé z těchto závažných vzácných nežádoucích účinků, přestaňte Nicorette Spray používat a ihned vyhledejte lékaře (příznaky angioedému): Otok obličeje, jazyka nebo hltanu Obtížné polykání Kopřivka a ztížené dýchání Velmi časté: mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů: Škytavka (je zvláště častá) Bolest hlavy, nauzea (nevolnost) Místní účinky spreje jako např. brnění, pálení, zánět nebo bolest v ústech nebo na rtech, nebo změny chuťového vnímání. Sucho v ústech nebo v krku nebo zvýšené slinění Dyspepsie (zažívací obtíže) Časté: mohou postihnout 1 až 10 ze 100 pacientů: Bolest nebo nepříjemný pocit v břiše nebo na hrudníku Zvracení, plynatost nebo průjem Napětí nebo znecitlivění v krku Pocit únavy Méně časté: mohou postihnout 1 až 10 z 1000 pacientů: Účinky v oblasti nosu jako např. výtok z nosu, ucpaný nos, kýchání Sípání (bronchospazmus) nebo pocit, že dýchání vyžaduje větší úsilí než obvykle (dušnost) Návaly horka/zčervenání kůže, brnění, nebo zvýšené pocení Zvýšené slzení (lakrimace) Účinky v ústech jako např. zánět jazyka nebo dásní, poškození ústní sliznice, nebo změny hlasu Palpitace (neobvyklé bušení srdce) Přecitlivělost (alergie) včetně kožní vyrážky nebo svědění kůže (pruritus, kopřivka) Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit: Rychlý a/nebo nepravidelný srdeční rytmus (fibrilace síní) Rozostřené vidění Alergické reakce včetně otoku obličej a úst (angioedém nebo anafylaxe) Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 5. JAK PŘÍPRAVEK NICORETTE SPRAY UCHOVÁVAT Tento léčivý přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na dávkovači a na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25C. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Nicorette Spray obsahuje - Léčivou látkou je nikotin. Jedna dávka spreje dodává nicotinum 1 mg. - Pomocnými látkami jsou: propylenglykol, bezvodý ethanol, trometamol, poloxamer 407, glycerol, hydrogenuhličitan sodný, levomenthol, mátové aróma, chladivé aróma, sukralóza, draselná sůl acesulfamu, kyselina chlorovodíková (k úpravavě pH) a čištěná voda. Jak přípravek Nicorette Spray vypadá a co obsahuje toto balení Nicorette Spray se skládá z plastové lahvičky s roztokem v dávkovači s mechanickou sprejovou pumpičkou. Dávkovač je zajištěn proti manipulaci dětmi. Jedna lahvička obsahuje 13,2 ml roztoku, který vystačí na 150 dávek. Nicorette Spray se dodává v balení s 1 nebo 2 dávkovači. Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce McNeil AB

Nicorette náplasti - Invisipatch 25 Mg/16 H

Příbalová informace: informace pro uživatele

Nicorette invisipatch 25 mg/16 h Nicorette invisipatch 15 mg/16 h Nicorette invisipatch 10 mg/16 h transdermální náplast nicotinum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. -    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. -    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. -    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. -    Pokud po 6 měsících léčby přípravkem Nicorette invisipatch nebudete schopen/schopna přestat kouřit, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Nicorette invisipatch a k čemu se používá 2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nicorette invisipatch používat 3.    Jak se přípravek Nicorette invisipatch používá 4.    Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Nicorette invisipatch uchovávat 6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Nicorette invisipatch a k čemu se používá

Nicorette invisipatch je přípravek, který pomáhá přestat s kouřením. Přípravek Nicorette invisipatch je určen k léčbě závislosti na tabáku, ke zmírnění touhy po kouření (nikotinu) a ke zmírnění abstinenčních příznaků, což pomáhá motivovaným kuřákům přestat kouřit. Pokud přestanete kouřit a Vašemu tělu dodávat nikotin z tabáku, můžete pociťovat nepříjemné pocity, které se nazývají abstinenční příznaky. Pomocí přípravku Nicorette invisipatch můžete těmto příznakům předejít, případně nepříjemné pocity zmírnit - pomocí náplasti Nicorette invisipatch budete nadále dodávat svému tělu malá množství nikotinu v jeho čisté formě, což nepůsobí zdravotní rizika spojovaná s kouřením. Zdravotní rizika v důsledku kouření jsou způsobena škodlivinami obsaženými v tabáku. Odborná rada a podpora okolí zpravidla zlepšují Vaši naději na úspěch. Je-li to možné, používejte přípravek jako součást programu na ukončení kouření. Pokud přípravek používáte dle doporučení, Nicorette invisipatch Vám pomůže kontrolovat případné zvýšení tělesné hmotnosti po ukončení kouření. Přípravek Nicorette invisipatch nesmějí používat nekuřáci.

Nepoužívejte přípravek Nicorette invisipatch

-    jestliže jste alergický(á) na nikotin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před použitím přípravku Nicorette invisipatch se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: -    jste v minulosti prodělal(a) závažnou srdečně-cévní příhodu nebo jste v posledních 4 týdnech byl(a) léčen(a) v nemocnici z důvodu neobvyklého srdečního onemocnění (jako jsou např. cévní mozková příhoda, srdeční infarkt, arytmie (poruchy srdečního rytmu), nestabilní angina pectoris), -    pokud jste podstoupil(a) transplantaci srdečně-cévního bypassu (cévního přemostění) nebo angioplastiku (operaci tepen), -    máte-li vysoký krevní tlak, který není zvládán léky, -    máte-li chorobou jater a/nebo závažnou chorobou ledvin, -    máte-li cukrovku, protože ukončení kouření může znamenat potřebu snížení dávek inzulinu, -    máte-li nadměrnou produkci hormonů štítné žlázy (hypertyreózu) nebo typ nádoru nadledvin feochromocytom), -    máte-li žaludeční nebo dvanáctníkové vředy. Děti a dospívající Pokud není doporučeno lékařem jinak, přípravek Nicorette invisipatch nesmějí používat osoby do 18 let. Dávky nikotinu, které jsou dospělými kuřáky během léčby snášeny, mohou vyvolat závažné příznaky otravy u dětí, a mohou vést až k úmrtí dítěte. I použité náplasti obsahují dostatečné množství nikotinu na to, aby bylo pro děti škodlivé. Náplasti proto uchovávejte mimo dohled a dosah dětí, a to i náplasti použité.

Další léčivé přípravky a přípravek Nicorette invisipatch

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To je zvláště důležité, užíváte-li léky, které obsahují: theofylin k léčbě astmatu takrin k léčbě Alzheimerovy choroby klozapin k léčbě schizofrenie ropinirol k léčbě Parkinsonovy choroby Přípravek Nicorette invisipatch s jídlem a pitím Účinek přípravku není ovlivněn příjmem potravy nebo pitím nápoj ů. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Kouření může velmi vážně poškodit plod nebo kojence, a proto je nutno, abyste v těhotenství nebo v období kojení přestala kouřit, pokud možno bez použití přípravků obsahujících nikotin. Nikotin se vylučuje do mateřského mléka v množstvích, která mohou být škodlivá pro kojence. V období kojení náplasti Nicorette invisipatch nepoužívejte. Nedokážete-li přestat kouřit bez použití přípravků obsahujících nikotin, používejte přípravky Nicorette pouze po poradě s lékařem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nebyly pozorovány žádné účinky na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Během léčby přípravkem Nicorette invisipatch vynaložte veškeré úsilí na to, abyste přestal(a) úplně kouřit. Použití u dětí a dospívajících Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících nebyla posuzována. Přípravek Nicorette invisipatch nesmí být používán dětmi a dospívajícími do 18 let. Dospělí (včetně starších pacientů) Léčba pomocí náplastí Nicorette invisipatch trvá obvykle 12 týdnů. Většinou je zahájena náplastmi s vyšším obsahem nikotinu a postupně přechází na náplasti s nižším obsahem nikotinu, což umožní pozvolné snižování až definitivní ukončení kouření. Léčba pomocí náplastí Nicorette invisipatch napodobuje kolísání hladiny nikotinu v krevní plazmě, jaké pozorujeme u kuřáků, u kterých nedochází k žádnému dodání nikotinu během spánku. Nikotin uvolňovaný v průběhu léčby z náplastí Nicorette invisipatch, které se nalepují pouze během aktivní části dne (působí po dobu 16 hodin), nevyvolává poruchy spánku, které lze pozorovat při dodání nikotinu během spánku. Kuřákům s vysokým stupněm závislosti na nikotinu (skóre Fagerstromova testu nikotinové závislosti rovnající se 6 nebo vyšší než 6 nebo kouření více než 20 cigaret denně) se doporučuje začít léčbu náplastmi Nicorette invisipatch 25 mg/16 h viz tabulka č. 1 (jedna náplast jednou denně). Počáteční léčba má trvat 8 týdnů. Po 8 týdnech se má začít postupně snižovat dávka nikotinu obsažená v náplastech. Proto se další 2 týdny používá Nicorette invisipatch 15 mg/16 h a následující 2 týdny Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (jedna náplast jednou denně). Kuřákům s nižším stupněm závislosti na nikotinu (skóre Fagerstromova testu nikotinové závislosti nižší než 6 nebo kouření méně než 20 cigaret denně) se doporučuje začít léčbu náplastmi Nicorette invisipatch 15 mg/16 h viz tabulka č. 2 (jedna náplast jednou denně). Počáteční léčba má trvat 8 týdnů. Po 8 týdnech se má začít postupně snižovat dávka nikotinu obsažená v náplastech. Proto se další 4 týdny používá Nicorette invisipatch 10 mg/16 h (jedna náplast jednou denně - krok č. 3, viz tabulka č. 2).

Tabulka č. 1) Dávkovací schéma pro kuřáky s vysokým stupněm závislosti na nikotinu

Dávkování Délka léčby
Krok 1 Nicorette invisipatch 25 mg/16 h jedna náplast jednou denně prvních 8 týdnů - počáteční fáze
Krok 2 Nicorette invisipatch 15 mg/16 h jedna náplast jednou denně následující 2 týdny
Krok 3 Nicorette invisipatch 10 mg/16 h jedna náplast jednou denně poslední 2 týdny
Tabulka č. 2) Dávkovací schéma pro kuřáky s nižším stupněm závislosti na nikotinu
Dávkování Délka léčby
Krok 1 Nicorette invisipatch 15 mg/16 h jedna náplast jednou denně prvních 8 týdnů - počáteční fáze
Krok 2 Nicorette invisipatch 10 mg/16 h jedna náplast jednou denně následující 4 týdny
Používání náplastí po dobu delší než 6 měsíců se všeobecně nedoporučuje. Pokud potřebujete používat přípravek déle, než je doporučeno, abyste se vyvaroval(a) návratu ke kouření, poraďte se s lékařem. Způsob _ podání: Nalepujte denně pouze jednu náplast na čistou a suchou pokožku bez ochlupení (např. oblast kyčle, rameno, hruď atp.) tak, aby bylo možné každý den místo aplikace obměnit a předejít tak možnému podráždění kůže. Aby náplast dokonale přilnula, zvolenou oblast není vhodné ošetřovat kosmetickými přípravky, tělovými mléky, zasypávat atp. Náplast je nejvhodnější přilepit ihned ráno po probuzení a sejmout večer před spaním tak, aby bylo umožněno působení l6 hodin, což vystihuje potřeby kuřáka a zachovává jeho nerušený spánek. 1.    Před nalepením náplasti si umyjte ruce. 2. K otevření sáčku použijte nůžky a sáček prostřihněte v místě označení. Náplast nalepte na čistou a suchou neporušenou pokožku bez ochlupení (např. oblasti kyčle, rameno nebo hruď). 3. Jeden díl stříbrné hliníkové vrstvy náplasti oddělte, nedotýkejte se však pokud možno lepící části náplasti prsty! 4.    Přitiskněte náplast lepící stranou na pokožku a odstraňte zbývající část stříbrné hliníkové vrstvy. 5.    Přitlačte náplast pevně na pokožku dlaní nebo prsty. 6. Uhlaďte celou plochu náplasti konečky prstů. Tím se zároveň ujistíte o jejím dokonalém přilnutí. Při chybném přiložení nebo odlepení náplasti použijte novou náplast. Náplast nenechávejte působit přes noc, resp. déle než 16 hodin! Použité náplasti po odlepení bezpečně zlikvidujte. V případě, že nedopatřením zapomenete na noc náplast odlepit, můžete ráno po odlepení zapomenuté náplasti pokračovat v léčbě s novou odpovídající náplastí bez přestávky.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Nicorette invisipatch, než jste měl(a)

Používáte-li přípravek Nicorette invisipatch a/nebo současně kouříte a/nebo současně používáte jiné formy náhradní nikotinové léčby nebo pokud jste kuřák s nízkým stupněm závislosti na nikotinu, může dojít k předávkování nikotinem. Pokud jste si nalepil(a) více náplastí, nebo si náplasti nedopatřením nalepilo, nebo je požilo dítě, poraďte se se svým lékařem nebo ihned navštivte lékařskou pohotovost. Dávky nikotinu tolerované dospělými kuřáky během léčby mohou vyvolat závažné příznaky otravy u dětí a mohou být fatální. K příznakům předávkování patří nevolnostzvracení, zvýšené slinění, bolest břichaprůjem, pocení, bolest hlavy, závratě, poruchy sluchu a výrazná slabost. Po vysokých dávkách může po těchto příznacích následovat snížení krevního tlaku, slabý a nepravidelný tep, poruchy dechu, nadměrná únava, selhání oběhu a křeče. Pokud se objeví příznaky předávkování, přestaňte přípravek používat a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Kůži v místě aplikace náplasti je třeba omýt vodou a vysušit (nepoužívejte mýdlo). Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Nicorette invisipatch nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek Nicorette invisipatch může způsobit nežádoucí účinky obdobné účinkům souvisejícím s podáním nikotinu jiným způsobem. Nežádoucí účinky jsou zpravidla závislé na výši dávky. Účinky související s ukončením kouření (vysazení nikotinu) Některé z nežádoucích účinků, které se u Vás mohou vyskytnout po ukončení kouření, mohou být příznaky z vysazení z důvodu snížené hladiny nikotinu. Tyto účinky zahrnují: •    podrážděnost, agresi, netrpělivost nebo frustraci •    pocit úzkosti, neklidu nebo potíže s koncentrací •    noční probouzení nebo poruchy spánku •    zvýšenou chuť k jídlu nebo zvýšení tělesné hmotnosti •    špatnou náladu •    chuť na cigaretu •    snížení tepové frekvence •    krvácení dásní nebo vředy v ústech •    závratě nebo točení hlavy •    kašel, bolest v krku, ucpaný nos nebo rýmu •    zácpu Pokud si všimnete některého z následujících závažných vzácných nežádoucích účinků, přestaňte Nicorette invisipatch používat a kontaktujte ihned lékaře (známky angioedému): •    otok obličeje, jazyka nebo hltanu •    potíže s polykáním • kopřivka a potíže s dýcháním Velmi časté: postihují více než 1 z 10 pacientů -    svědění kůže Časté: postihují až 1 z 10 pacientů - závratě, bolesti hlavy, kopřivka, bolest břichazvracenínevolnost, zarudnutí kůže, vyrážka Méně časté: postihují až 1 ze 100 pacientů -    abnormální sny, reakce v místě aplikace, nepříjemný pocit nebo bolest na hrudi, pocit únavy, pocit nepohody, bušení srdce, hypersenzitivita, hypertenze, zvýšený srdeční tep, zvýšené pocení, bolest svalů, bolest v ruce nebo noze, zrudnutí kůže, brnění, slabost, pocit ztíženého dýchání (dyspnoe). Velmi vzácné: postihují až 1 z 10 000 pacientů - dočasná nepravidelná srdeční činnost Není známo: z dostupných údajů nelze určit. -    Alergické reakce včetně otoku obličeje a úst (angioedém nebo anafylaxe), zrudnutí kůže.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Nicorette invisipatch uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Přípravek Nicorette invisipatch nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Nicorette invisipatch obsahuje

-    Léčivou látkou je nicotinum. Jedna 10mg náplast o ploše 9,0 cm2 obsahuje nicotinum 15,75 mg, jedna 15mg náplast o ploše 13,5 cm2obsahuje nicotinum 23,62 mg, jedna 25mg náplast o ploše 22,5 cmobsahuje nicotinum 39,37 mg. -    Obsah nikotinu v jedné náplasti je 1,75 mg/cm2. -    Pomocnými látkami jsou: Vrstva obsahující nikotin: polyethylentereftalátový (PET) film, triacylglyceroly se středně dlouhým řetězcem, bazický butylovaný methakrylátový kopolymer. Akrylátová vrstva: adhezivní akrylátový roztok, hydroxid draselný, sodná sůl kroskarmelózy, aluminium-acetylacetonát. Uvolňovací vložka: polyethylentereftalátový (PET) film, z jedné strany potažený hliníkem, z obou stran potažený silikonem.

Jak přípravek Nicorette invisipatch vypadá a co obsahuje toto balení

Béžová, poloprůhledná, obdélníková náplast s kulatými rohy potištěná světle hnědým inkoustem „Nicorette“ a umístěná na lehce odstranitelné vrstvě potažené hliníkem a silikonem. Náplast se skládá z vrstvy obsahující nikotin a z adhezivní (akrylátové) vrstvy. Náplasti jsou zataveny ve vícevrstevném sáčku z papíru, vrstvy PET, hliníku a polyakrylnitril kopolymeru. Sáčky jsou uloženy v krabičce.

Velikost balení

Nicorette invisipatch 25 mg/16 h: 7, 14, 28 náplastí. Nicorette invisipatch 15 mg/16 h: 7, 14, 28 náplastí. Nicorette invisipatch 10 mg/16 h: 7, 14 náplastí. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

McNeil AB 251 09 Helsingborg Švédsko Výrobce LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG ANDERNACH Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika    Nicorette invisipatch 10 mg/16 h Nicorette invisipatch 15 mg/16 h Nicorette invisipatch 25 mg/16 h Slovenská republika:    Nicorette invisipatch 10 mg/16 h transdermálna náplasť Nicorette invisipatch 15 mg/16 h transdermálna náplasť Nicorette invisipatch 25 mg/16 h transdermálna náplasť Bulharsko, Rumunsko Nicorette Clear

Recenze

Hodnocení: 92 %

top