Stopangin je dezinfekční přípravek s mírným anestetickým (znecitlivujícím) účinkem. Obsahuje léčivou látku hexetidin, která působí proti bakteriím, kvasinkám a plísním. Dostupné varianty:  Stopangin sprejStopangin kloktadlo. Další informace: Stopangin v těhotenství.

Stopangin orální sprej

hexetidinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 • Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek Stopangin sprej a k čemu se používá

Přípravek Stopangin je dezinfekční přípravek s mírným anestetickým (znecitlivujícím) účinkem. Obsahuje léčivou látku hexetidin, která působí proti bakteriím, kvasinkám a plísním. Přípravek se používá k dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních jako je angina, zánět hltanu (projevující se bolestivostí v hrdle, zarudnutím a hlenovým povlakem), zánět sliznice dutiny ústní, zánět dásní, afty, kvasinkové infekce v dutině ústní (projevující se bělavými povlaky na sliznici a jazyku). Přípravek se dále používá k dezinfekci dutiny ústní při extrakci zubů nebo jiných chirurgických výkonech v dutině ústní (např. odstranění krčních mandlí), a k ústní hygieně (k potlačení zápachu z úst). Po poradě s lékařem je možné Stopangin používat u anginy vyvolané streptokoky jako podpůrný lék při léčbě antibiotiky. U anginy nebo jiných závažnějších onemocnění dutiny ústní s hltanu přípravek nenahrazuje léčbu antibiotiky. Přípravek mohou používat dospělí a děti starší 8 let. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stopangin sprej používat

Nepoužívejte přípravek Stopangin
 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.
 • při zánětu hrtanu (akutní onemocnění projevující se chrapotem až ztrátou hlasu, pálením v krku a suchým, dráždivým, bolestivým kašlem). Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká, poraďte se před zahájením léčby přípravkem Stopangin s lékařem.
 • při suchém zánětu hltanu (chronický zánět projevující se pocitem brnění či svědění v krku, zahleněním, pokašláváním, pocitem cizího tělesa či tlaku v krku a zhoršeným polykáním). Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká, poraďte se před zahájením léčby přípravkem Stopangin s lékařem.
 • u dětí mladších 8 let.
Upozornění a opatření Před použitím přípravku Stopangin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Ústní aplikátor se má vždy po použití umýt teplou vodou (z hygienických důvodů). Přípravek lze použít u dětí starších 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) v ústech a pokud jsou schopny spolupráce, t.j. jsou schopny zadržet dech při vstřikování přípravku. Přípravek se nesmí dostat do očí a rovněž se nesmí vdechovat a polykat. Další léčivé přípravky a přípravek Stopangin Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)nebo které možná budete užívat. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Váš lékař rozhodne o tom, zda je pro Vás používání přípravku vhodné. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Řidičům se nedoporučuje řídit motorová vozidla po dobu 30 minut po použití přípravku. Přípravek Stopangin obsahuje ethanol. Přípravek obsahuje 80% obj. ethanolu 96%. Každá dávka obsahuje do 0,1 g ethanolu. Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce.

Jak se přípravek Stopangin sprej používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování přípravku:

Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se vstřikuje do dutiny ústní 2-3krát denně. Při aplikaci spreje dodržujte níže uvedený návod k použití. Přípravek používejte po jídle nebo mezi jídly. Přípravek lze použít u dětí starších 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) v ústech a pokud jsou schopny spolupráce, tj. jsou schopny zadržet dech při vstřikování přípravku. Bez porady s lékařem používejte přípravek nejdéle po dobu 6-7 dní.
 1. Pokud je přiložen aplikátor v plastovém sáčku (obrázek A2), vyjměte aplikátor z plastového sáčku za pomoci nůžek či podobného nástroje (viz obrázek B2).
 2. Zkontrolujte celistvost aplikátoru. V případě, že je aplikátor jakkoliv poškozen, nelze jej používat.
 3. Sejměte ochranný kryt z mechanického rozprašovače.
 4. Nasaďte aplikátor na lahvičku (na mechanický rozprašovač) (viz obrázek B3).
 5. Stiskněte aplikátor asi 5x než se roztok nasaje do rozprašovače a po stisku začne z aplikátoru vystřikovat sprej.
 6. Vložte konec aplikátoru do úst a při zadrženém dechu 2x stiskněte aplikátor tak, aby jedna dávka směřovala vpravo a jedna vlevo. Lahvičku při použití držte svisle.
Vždy používejte pouze aplikátor, který je součástí balení přípravku! Rozprášený roztok se nevdechuje ani nepolyká! Ústní aplikátor po použití omyjte horkou vodou a vždy zkontrolujte celistvost aplikátoru. Jakkoliv poškozený aplikátor nelze používat. Jestliže jste užil(a) více přípravku Stopangin, než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stopangin Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Bezprostředně po použití se na přechodnou dobu může objevit pocit pálení jazyka či sliznice dutiny ústní, který za krátkou dobu vymizí. Ojediněle může též dojít ke změně chuti a čichu. Výjimečně u přecitlivělých osob může dojít k alergické reakci (v místě aplikace přípravku překrvení, otok, puchýřky až puchýře, pablány, zvředovatění a krvácení) nebo ke krátkodobé křeči či otoku hrtanu a průdušnice, které mohou vést k poruchám dýchání. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouciucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku

Jak přípravek Stopangin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Stopangin obsahuje
 • Léčivou látkou je hexetidinum 1,92 mg v 1 ml.
 • Pomocnými látkami jsou: badyáníková silice, blahovičníková silice, silice květů citroníku pomerančového hořkého, silice máty peprné, methyl-salicylát, monohydrát sodné soli sacharinu, levomenthol, glycerol 85%, ethanol 96% (V/V)
Jak přípravek Stopangin vypadá a co obsahuje toto balení Bezbarvá nebo téměř bezbarvá tekutina. Nádobka s mechanickým rozprašovačem a ústní aplikátor, sáček. Velikost balení: 30 ml.

STOPANGIN kloktadlo

Hexetidinum Přečtěte si pozorně tento příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co je přípravek Stopangin kloktadlo a k čemu se používá

Přípravek Stopangin je dezinfekční přípravek s mírným anestetickým (znecitlivujícím) účinkem, který je určen ke kloktání a k výplachům dutiny ústní. Obsahuje léčivou látku hexetidin, která působí proti bakteriím, kvasinkám a plísním. Přípravek Stopangin se používá k dezinfekci ústní dutiny a hltanu při zánětlivých a infekčních onemocněních jako je angina, zánět hltanu (projevující se bolestivostí v hrdle, zarudnutím a hlenovým povlakem), zánět sliznice dutiny ústní, zánět dásní, afty, kvasinkové infekce v dutině ústní (projevující se bělavými povlaky na sliznici a jazyku). Přípravek se dále používá k dezinfekci dutiny ústní při extrakci zubů nebo jiných chirurgických výkonech v dutině ústní (např. odstranění krčních mandlí), a k ústní hygieně (k potlačení zápachu z úst). U angíny je možno přípravek Stopangin používat po poradě s lékařem jako podpůrný lék při léčbě antibiotiky. U anginy nebo jiných závažnějších onemocnění dutiny ústní s hltanu přípravek nenahrazuje léčbu antibiotiky. Přípravek mohou používat dospělí a děti starší 6 let. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stopangin kloktadlo používat

Nepoužívejte přípravek Stopangin:
 • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • u dětí mladších 6 let.
Upozornění a opatření
 • Před použitím přípravku Stopangin se poraďte se svým lékárníkem.
 • U onemocnění hltanu lze přípravek použít u dětí starších 6 let pouze tehdy, pokud jsou schopné kloktat roztok a nedojde přitom ke spolknutí či vdechnutí roztoku.
 • Pokud se u Vás v průběhu léčby objeví zvýšená teplota či horečka nebo probíhá-li hojení pomalu, navštivte svého lékaře.
Další léčivé přípravky a přípravek Stopangin: Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Těhotenství, kojení a plodnost: Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Váš lékař rozhodne o tom, zda je pro Vás používání přípravku vhodné. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Přípravek Stopangin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Stopangin obsahuje ethanol. Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100mg v jedné dávce.

Jak se přípravek Stopangin kloktadlo používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování přípravku je:

Při onemocnění hltanu: 2 – 5krát denně kloktat 1 lžíci nezředěného roztoku po dobu nejméně 30 sekund. U dětí starších 6 let lze přípravek použít pouze tehdy, pokud jsou schopné kloktat roztok a nedojde přitom ke spolknutí či vdechnutí roztoku. Při onemocnění v dutině ústní: 2 – 5krát denně proplachovat ústa 1 lžící neředěného roztoku po dobu nejméně 30 sekund, nebo potírat sliznici pomocí vatové tyčinky smočené v roztoku. Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Roztok se nesmí polykat. Přípravek používejte po jídle nebo mezi jídly. Pouze v případě, kdy Vám má použití přípravku Stopangin umožnit přijímání potravy, např. při bolestech v krku, užijte jej před jídlem. Bez porady s lékařem je možné přípravek používat nejdéle po dobu 6 – 7 dní. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Stopangin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Jestliže jste použil(a) více přípravku Stopangin, než jste měl(a): Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Stopangin: Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Bezprostředně po použití roztoku může dojít k místnímu podráždění, které se projevuje bolestí, pálením a svěděním jazyka a sliznice dutiny ústní, ke snížení citlivosti v ústech a ke změnám chuti a čichu. Tyto účinky po krátké době vymizí. Náhodné spolknutí roztoku může způsobit trávicí potíže, především zvracení. Při kontaktu s pokožkou může roztok způsobit alergický zánět kůže. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek . Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Stopangin kloktadlo uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Stopangin obsahuje
 • Léčivou látkou je hexetidinum 1 mg v 1 ml.
 • Pomocnými látkami jsou monohydrát sodné soli sacharinu, monohydrát kyseliny citronové, ponceau 4R, polysorbát 60, badyáníková silice, blahovičníková silice, levomenthol, methylsalicylát, ethanol 96% (V/V), silice máty peprné, silice hřebíčkového květu, čištěná voda.
Jak přípravek Stopangin vypadá a co obsahuje toto balení Čirá, světle červená tekutina charakteristického zápachu. Velikost balení: 250 ml roztoku.

Stopangin v těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Váš lékař rozhodne o tom, zda je pro Vás používání přípravku vhodné.

Recenze

Hodnocení: 89 %

top