Angiologie

Plicní embolie

Plicní embolie je relativně časté akutní kardiovaskulární onemocnění s vysokou časnou mortalitou. Obstrukcí plicního řečiště může způsobit život ohrožující stav akutního selhání pravé komory....

Kavální filtry

Kavální filtr je „košíček“ zavedený nejčastěji do dolní duté žíly. Jeho smyslem je co nejefektivněji zachytit uvolněné tromby (emboly) a chránit tak pacienta...

Jaká je evidence u pacientů s chronickou o účinnosti farmakoterapie žilní insuficiencí?

Podávání venoaktivních látek může být použito u symptomatických pacientů s chronickými žilními onemocněními. Nejvyšší úroveň evidence účinnosti venofarmak existuje pro diosmin-hesperidin, hydroxyetylrutosidy...

Klinická kapilaroskopie

Autor podává přehled o technikách a způsobech vyšetřování klinickou kapilaroskopií se zřetelem na praxi. Porovnává ji stručně s jinými způsoby vyšetření...

Lymfedém, lipedém otoků dolních končetin a diferenciální diagnostika

Lymfedém vzniká primární či sekundární poruchou mízního systému. Většinou se vyskytuje na končetinách v důsledku nedostatečného odtoku lymfy (mízy). Lipedém je charakterizován hypertrofickou tukovou...

Editorial

Vážení čtenáři, angiologie – cévní interna, které je věnováno toto číslo Postgraduální medicíny, patří k mladším internistickým oborům. Vznikla vyčleněním z kardiologie, které se...

Vazospastická onemocnění (vazoneurózy) Vaskulitidy

Vazoneurózy neboli vazospastická onemocnění jsou charakterizované funkční nestabilitou napětí cévní stěny projevující se spazmy, ischémií nebo vazodilatací a překrvením. Postižené jsou obvykle akrální části...

Specifika aterosklerózy končetinových tepen

Jsou rizikové faktory ischemické choroby dolních končetin odlišné od ostatních tepenných řečišť? Souhrn Ateroskleróza je hlavní příčinou kardiovaskulárních příhod. Rozdílný průsvit tepen, jejich větvení, odlišná stavba...

Cévní komplikace u osob s diabetes mellitus

Cévní změny u diabetiků probíhají jak v oblasti makrocirkulace, tj. diabetická makroangiopatie (ateroskleróza a mediokalcinóza),tak v oblasti mikrocirkulace, tj. diabetická mikroangiopatie. Častější výskyt...

Onemocnění popliteální tepny

Choroby arteria poplitea můžeme rozdělit na aterosklerotické a neaterosklerotické, mezi které náleží embolie, aneuryzma, entrapment syndrom, cystická degenerace adventicie, útlak z vnějšku, trauma. Z...

Intervenční léčba ischémie dolních končetin

Revaskularizace, rekanalizace, reperfúze a rekonstrukce tepenného řečiště jsou termíny představující alfu a omegu dnešní vaskulární medicíny. Odrážejí spíše přístupy k léčbě...

Antifosfolipidový syndrom

Patogeneze, klinické projevy, diagnostika a léčba Souhrn Antifosfolipidový syndrom je definován jako klinické projevy hyperkoagulačního stavu (trombóza cév a/nebo komplikace gravidity) spojené s přítomností antifosfolipidových protilátek....

Nová antikoagulancia v prevenci a léčbě kardiovaskulárních chorob

Jediným perorálně účinným antikoagulačním lékem od 40. let minulého století byl až dosud warfarin. Přes jeho nepochybný efekt je lékem problematickým, zejména pro jeho...

Farmakoekonomika hluboké žilní trombózy – klíčová role prevence žilního tromboembolismu

Žilní tromboembolismus, zahrnující hlubokou žilní trombózu stejně jako plicní embolii, představuje časté a nákladné onemocnění, které je spojené s vysokou morbiditou a mortalitou v...

Sklerotizace žil dolních končetin je stále žádanější

Pracuji jako sestra v jedné pražské soukromé angiologické ordinaci. V souvislosti se stárnutím obyvatelstva a počtem lidí postižených nějakou civilizační chorobou roste v posledním...

Pacient a trombofilie

Trombofi lie se může manifestovat v různých podobách. Nejčastějším projevem je vznik žilní trombózy bez zjevné příčiny. Známou etiologií vzniku TEN bývá nejčastěji přiložení...