Domů Oborové speciály Dezinfekce, sterilizace

Dezinfekce, sterilizace

Význam dezinfekce a sterilizace

Asepse je soubor činností a opatření zaměřených na zabránění vniku choroboplodných zárodků do organismu. Antisepse je záměrné cílené ničení mikroorganismů v prostředí, na pokožce,...

Jednorázové pomůcky ve zdravotnictví

V dnešní moderní a pokrokové době jsme obklopeni jednorázovými pomůckami nejen ve zdravotnickém prostředí. Jsou vždy připraveny k použití, šetří náš čas a jsou...

Indikátory kvality na operačním sále

Představa kvalitní ošetřovatelské péče je ovlivněna nejen hodnotami, které v dané společnosti převládají, ale i individuálními hodnotami těch, kteří ji definují, poskytují a přijímají....

Režim na stomatologických pracovištích

Stomatologická pracoviště patří mezi pracoviště s největším rizikem aerosolové infekce. Riziko šíření infekce ve stomatologické ordinaci vzrostlo se zavedením turbinových vrtaček, které sice velmi...

Dezinfekční řád – atributy – jak na to?

Dezinfekční řád je součástí provozního řádu a vychází především z činností, které zdravotnické zařízení provozuje, tedy především z infekčních rizik. Bude tedy jiný pro...

Zacházení s prádlem a odpady ve zdravotnickém zařízení

Prádlo a odpady ve zdravotnických zařízeních jsou významným rizikovým faktorem v procesu šíření nozokomiálních nákaz. Ty jsou indikátorem kvality v každém zdravotnickém zařízení. Proto...

Význam mytí a hygieny rukou

Výskyt nozokomiálních nákaz ve zdravotnickém zařízení v ČR představuje závažný zdravotnický problém ve sféře epidemiologické, terapeutické i ekonomické. Zvyšují morbiditu i mortalitu u pacientů,...

Sanitace – bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při dezinfekci, deratizaci, dezinsekci a úklidu používáme ve zdravotnických zařízeních značné množství chemikálií, z nichž mnohé jsou klasifikovány jako nebezpečné chemické látky a nebezpečné...

Předsterilizační příprava

Obor dezinfekce a sterilizace patří k poměrně mladým, dříve často opomíjeným, oborům. Z dřívější doby na některých pracovištích přetrvává nejen zastaralá technika, ale také...

Využití fotokatalytických vlastností TiO2

V posledních měsících sdělovací prostředky informují o užitečných vlastnostech nanočástic oxidu titaničitého (TiO2) a o možnostech využití produktů označených jako Aktivní nano stěna a...

Zajímavosti z historie sterilizátorů

Způsoby sterilizace mají svou bohatou historii. Na první místo ze všech existujících metod řadíme sterilizaci vlhkým teplem (sterilizaci sytou vodní párou), základní a dnes...

Sterilizace – mýty a fakta

Pracujete také na centrální sterilizaci nebo ve sterilizačním centru? Již jste se setkali s dotazy od laické veřejnosti znějícími například: „Kde vlastně pracuješ?“ „Co...

Chemické testy při sterilizaci vlhkým teplem

Po třináct let připravujeme jako subdodavatelé vzorky pro Externí hodnocení kvality sterilizace (EHK), které vedle dalších 35 odborných okruhů organizuje Expertní skupina Státního zdravotního...

Sledování nemocničních nákaz v regionální nemocnici

V dnešní době by mělo být považováno sledování nemocničních nákaz ve zdravotnickém zařízení již za standard. Bylo by iluzorní si myslet, že pacient se...

Sterilita, asepse v subsaharské Africe

Afrika, kontinent, který se do povědomí českého občana často zapisuje jako nedostupný svět plný kontrastů, rozmanitosti, divokosti a na druhé straně neuvěřitelným lidským flegmatismem....

Elektrochemicky aktivované dezinfekční roztoky

V posledních letech se objevují v nabídce firem elektrochemicky aktivované dezinfekční roztoky (ECA) označované názvy superoxidovaná voda, aktivovaná voda, energizovaná voda, anolyt, neutrální anolyt,...

Možnosti snížení incidence infekcí krevního řečiště u novorozenců

Nebezpečí vzniku nozokomiálních nákaz (NN) hrozí na každém oddělení nemocnice. Jsou nežádoucí komplikací zdravotní péče a mají negativní důsledky na morbiditu, mortalitu, nebo zhoršenou...

Antisepse v průběhu věků

Myslím, že se na mě čtenáři nebudou zlobit, když v úvodu trochu odbočím do jiného oboru. Dezinfekce a sterilizace se totiž netýká jen zdravotnictví...

Hygiena provozu zdravotnických zařízení – nejčastější chyby

Od září 2009 vstoupilo v účinnost 2. vydání Národních akreditačních standardů pro nemocnice. Akreditační standardy slouží jako účinný nástroj pro zavedení, rozvoj a kontrolu...

Pokles výskytu rezistentních bakteriálních kmenů -multioborový přístup

Celosvětový vzestup a šíření antibiotické rezistence je multifaktoriální jev, který nelze omezit bez komplexního řešení. První snahy o řešení se objevují již zhruba od...