NOVOROČNÍ PŘÍLOHA: Lékařská ocenění a další pocty v roce 2013

Nobelova cena

Za výzkum přenosu hormonů, enzymů a dalších klíčových látek v buňkách a mezi buňkami na genové a proteinové úrovni získali ocenění švédské Královské akademie věd – Nobelovu cenu – v kategorii fyziologie a medicíny Američané James Rothman, Randy Schekman a vědec německého původu Thomas Südhof, který třicet let působí ve Spojených státech amerických. Vyznamenaní experti popsali mechanismus takzvaného vezikulárního transportu. Ten je označen podle vezikulu, tedy transportního (či membránového) váčku, který pomáhá skladovat a transportovat některé složitější organické látky. Práce tří oceněných je podle neurofyziologa profesora Josefa Syky důležitým, i když zatím vysoce teoretickým krokem na cestě k odhalení podstaty například Alzheimerovy či Parkinsonovy nemoci nebo autismu.

James Rothman.

Randy Schekman.

Thomas Südhof.


Pamětní medaile Senátu PČR

U příležitosti Dne české státnosti udělil předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch stříbrné pamětní medaile 17 osobnostem. Mezi oceněnými byli i význační odborníci z oboru neurochirurgie, biomedicíny a aplikovaného medicínského výzkumu:
Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., neurochirurg, bývalý přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice v Praze, spoluzakladatel České společnosti pro neurovědy ČLS JEP, World Federation of Skull Base Societies a Central European Neurosurgical Society (CENS).
Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., rodák z vesničky Mlýnské Struhadlo u Klatov, ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR, profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a aktivní bloger (viz blog.aktualne.centrum.cz/blogy/vaclav-horejsi.php). Jeho laboratoř se zabývá výzkumem bílých krvinek a jejich biochemických a molekulárně biologických charakteristik.
doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph. D., vedoucí laboratoře medicínských aplikací na katedře chemie Přírodovědněhumanitní fakulty Technické univerzity Liberec. Její tým mj. v rámci výzkumu nanomateriálů vyvinul speciální dezinfekční roztok efektivně ničící bakterie, houby a viry včetně HIV.
Prof. MUDr. Jiří Bartek, CSc., dr. h. c. mult., vedoucí laboratoře Cell Cycle and Cancer výzkumného ústavu Kraftens Bekampelse v Kodani, který se věnuje především výzkumu regulačních mechanismů dělení nádorových buněk a mechanismů vedoucích ke vzniku nádorů.

Václav Hořejší.


Cena Jana Evangelisty Purkyně

Nejvyšší ocenění České lékařské společnosti J. E. Purkyně předal její předseda, profesor Jaroslav Blahoš, zakladatelce oboru popáleninové medicíny v ČR prof. MUDr. Radaně Königové, CSc. Laureátka získala vzdělání na Československé koleji v Hassobury v hrabství Hertfordshire ve Velké Británii a na Lékařské fakultě UK v Praze. Založila a následně vedla jednotku intenzivní péče popáleninového centra v Praze, byla jeho primářkou a poté v letech 1990–1996 přednostkou Kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Je zatím jedinou lékařkou-ženou pasovanou (za rok 2003) na rytířku českého lékařského stavu. V roce 2004 jí prezident republiky udělil medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy. Zemřela 20. září 2013 ve věku 83 let.

Radana Königová.


Česká hlava

V rámci projektu na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava se držitelkou Ceny Invence stala Ing. Ilona Müllerová, DrSc., z Ústavu přístrojové techniky AV ČR Brno za návrh a realizaci nové formy objektivové čočky pro dokonalejší detekci obrazového signálu z rastrovacích elektronových mikroskopů. Cenu Patria pro vědeckou či manažerskou osobnost, která se výrazně prosadila v zahraničí, obdržel prof. MUDr. Mikuláš Popovič, Ph. D., z Institute of Human Virology Marylandské univerzity v Baltimoru v USA, který uskutečnil řadu významných objevů zaměřených na poznání HIV/AIDS a dalších lidských retrovirových onemocnění. Ing. Jiří Václavík z Ústavu organické technologie VŠCHT v Praze si ze slavnostního večera odnesl cenu Gaudeamus za vývoj asymetrické transfer hydrogenace – moderní metody syntézy využitelné především ve farmaceutickém průmyslu.

Cena Doctorandus byla udělena Mgr. Ondřeji Maršálkovi, Ph. D., jehož práce se týká molekulárních simulací působení ionizujícího záření na vodu a vlastností takto vzniklého hydratovaného elektronu a má význam například při zpracování a skladování jaderného odpadu nebo při ozařování zhoubných nádorů.

V projektu České hlavičky byl oceněn osmnáctiletý student 4. ročníku Gymnázia Na Vítězné pláni v Praze Robin Kryštůfek. Ve své práci s využitím dosavadních znalostí o vlivu změn ve struktuře molekul na jejich biologickou aktivitu navrhl, připravil a charakterizoval sérii pěti nových derivátů kobalt bis(dikarbolidu) a porovnal jejich aktivitu proti viru HIV-1 Pr s aktivitou dosud připravených sloučenin. Cenu Všeobecné zdravotní pojišťovny Sanitas – Život a zdraví člověka obdržela Michaela Krákorová z gymnázia v Brně-Řečkovicích, která zkoumala příčiny nádorových onemocnění a metody jejich léčby, přímo cílené na obnovu funkce proteinu p53.

Mikuláš Popovič.


Státní vyznamenání

Tři osobnosti z oboru lékařství a medicínského výzkumu vyznamenal při slavnostním ceremoniálu ve Vladislavském sálu Pražského hradu 28. října 2013 prezident republiky Miloš Zeman. Všichni vyznamenaní převzali medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Oceněni byli:
Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA, emeritní přednosta Urologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., břišní a hrudní chirurg, bývalý přednosta 3. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol a – podle vlastních slov – Čechoslovák bez pomlčky, který v prosinci 1997 provedl se svým týmem první transplantaci plic na území České republiky.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FMCA, lékařka a vědkyně v oboru neurofyziologie, specializující se na výzkum mozku a kmenových buněk. V současné době vede Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR a od roku 2012 zasedá jako senátorka v horní komoře Parlamentu ČR.

Pavel Pafko.


20. rytíř lékařského stavu

„Jakkoli je pan profesor význačným a všeobecně uznávaným anatomem a špičkovým osteologem, do povědomí veřejnosti vstoupil především díky svému kritickému postoji k šarlatánům a takzvané alternativní medicíně,“ řekl prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek, když pasoval na rytíře českého lékařského stavu prof. MUDr. Jiřího Heřta, DrSc.

V pořadí již 20. laureát prestižního ocenění se ve svém profesním životě zabýval především tématy cévního zásobení kostí, otázkami spojenými s růstem kostí a problematikou adaptace kostí na funkční zátěž. Za normalizace byl vyhozen z fakulty a léta pracoval jako závodní lékař v chomutovských Válcovnách trub a železa. Patří rovněž k zakládajícím členům Českého klubu skeptiků Sisyfos, jehož cílem je obhajoba vědeckých metod a postupů při řešení světových problémů. V dubnu 2013 oslavil významné životní jubileum – 85. narozeniny.

Jiří Heřt pasovaný prezidentem ČLK Milanem Kubkem.


Ceny akademie věd ČR

Předseda Akademie věd ČR profesor Jiří Drahoš na slavnostním ceremoniálu v pražské Lannově vile udělil cenu za výzkum role funkcionalizovaných magnetických polymerních nano- a mikročástic pro málo invazivní diagnostiku autorskému týmu Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd ČR ve složení Ing. Daniel Horák, CSc., Ing. Michal Babič, Ph. D., Ing. Hana Macková, Ph. D., Ing. Petr Šálek, Ph. D., a Ing. Zdeněk Plichta. Tito vědci z ÚMCH AV ČR se zasloužil se o hlubší pochopení obecných vztahů mezi vznikem částic, jejich strukturou a vlastnostmi a v důsledku toho o zdokonalení techniky vícestupňové bobtnací polymerizace, která navzdory své složitosti poskytuje částice vynikající kvality.

Cenu AV ČR pro mladé vědecké pracovníky do 35 let získali tři vědci, mezi nimi RNDr. Daniel Sojka, Ph. D., z Biologického centra AV ČR za práci „Trávení krve klíšťaty – ucelený pohled na multi-enzymatický hemoglobinolytický aparát“ a RNDr. Vít Latzel, Ph. D., z Botanického ústavu AV ČR, který v práci „Netušená evoluční síla rodičů“ pomocí série experimentů na jitroceli a huseníčku demonstroval, že prostředí rodičů může značně ovlivnit chování potomků, jejich růst či reakci na silně narušené prostředí, a tím podal další důkaz o evolučním potenciálu mezigenerační fenotypové plasticity.


Ceny Učené společnosti ČR

Jednou ze dvou osobností oceněných Učenou společností ČR medailí Za zásluhy o rozvoj vědy se stala mikrobioložka prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., bývalá ředitelka Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR. Vyznamenání získala za význačné objevy v imunologii v oblasti směrovaných polymerních léčiv. V kategorii Středoškolský student cenu mezi dalšími obdrželi Roman Beránek ze Střední průmyslové školy chemické v Brně za práci „Rychlá predikce pKa pro nově navržené molekuly léků“ a Kryštof Škach z Masarykovy střední školy chemické v Praze za studii „Syntéza esterů porfyrinu se žlučovými kyselinami“.

Blanka Říhová.


Cena ministra zdravotnictví za práci pro zdravotně postižené

Cenu za rozvoj zdravotně-sociální péče převzali z rukou ministra zdravotnictví Martina Holcáta ve Španělském sále Pražského hradu přednosta Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol v Praze prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., a přednosta Kliniky ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph. D., oba za rozvoj kochleárních transplantací v České republice. Cenu za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů obdržela ředitelka občanského sdružení Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Mgr. Ivana Šamalová.

Výroční ceny se tradičně předávají u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených, který připadá na 3. prosinec.

Jan Betka.


Cena ministra školství – Cena Františka Běhounka

Cena Františka Běhounka byla zřízena a poprvé udělena v loňském roce. Jejím cílem je podpořit a motivačně ocenit české vědce, kteří se účastní evropských projektů ve výzkumu a vývoji. Ve druhém ročníku ji získal prof. MUDr. Jiří Bartek, CSc., dr. h. c. mult., vedoucí laboratoře Cell Cycle and Cancer výzkumného ústavu Kraftens Bekampelse v Kodani, a to za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji, konkrétně v oblasti molekulární genetiky a nádorových onemocnění.

Jiří Bartek.


Cena ministra školství – Cena Milady Paulové

Milada Paulová byla první ženou, jež získala právo přednášet na české univerzitě a také se stala první profesorkou na našem území. Cenu za vědeckou práci pro významné české badatelky, která je po ní pojmenovaná, převzala za rok 2013 prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc., ze Středoevropského technologického institutu (CEITEC) Masarykovy univerzity v Brně, která se věnuje experimentální neuropsychofarmakologii a etofarmakologii, hlavně neuropsychickým účinkům látek obsažených v konopí.


Cena ministra školství pro studenty

Mgr. Veronika Štěpánková, Ph. D., z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) Přírodovědecké fakulty MU v Brně obdržela cenu ministra školství za mimořádně vynikající výsledky ve studiu enzymů a jejich využití při likvidaci škodlivin v životním prostředí. Další oceněnou je Mgr. Terezie Mandáková, Ph. D., z Výzkumné skupiny Cytogenomika rostlin Středoevropského technologického institutu (CEITEC) MU za výsledky v oboru obecná a molekulární genetika.

Veronika Štěpánková.


Cena Grantové agentury ČR

Za řešení výzkumného projektu s názvem „Mechanismy hluboké mozkové stimulace: úloha subthalamu v motorických, vizuálních a afektivních procesech“ převzal z rukou předsedy vlády ČR Jiřího Rusnoka cenu Grantové agentury ČR doc. MUDr. Robert Jech, Ph. D., z Centra extrapyramidových onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Robert Jech.


Medaile a Cena Josefa Hlávky

Mezi sedmi osobnostmi vyznamenanými v duchu každoroční tradice na zámku v Lužanech u Přeštic Medailí Josefa Hlávky za celoživotní dílo byli bývalý přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., st., z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze a prof. MUDr. Vladislav Eybl, DrSc., z Ústavu farmakologie a toxikologie LF UK Plzeň.

Cena Josefa Hlávky pro mladé vědce byla na návrh rektora UK udělena absolventce postgraduálního studia v oboru neurovědy na 1. LF UK Mgr. Janě Hroudové, Ph. D., za práci týkající se mitochondriálních funkcí u pacientů trpících depresí.

Karel Smetana st.


Ceny Nadačního fondu Neuron

Na slavnostním večeru v Malostranské besedě v Praze převzal 5. listopadu cenu Neuron 2013 za celoživotní dílo prof. MUDr. Jiří Vítek, Ph. D., odborník na prevenci mozkové mrtvice pomocí aplikace katétru speciálního tvaru, který se snadno zavádí a snižuje riziko komplikací u pacientů.

Profesor Vítek pracuje od roku 1969 v zahraničí, ale pravidelně přednáší v ČR a zajišťuje stáže českých neuroradiologů na předních zahraničních pracovištích.


Zlatá medaile prof. Václava Libenského

Nejvyšší ocenění České kardiologické společnosti (ČKS) bylo uděleno znamenitému polskému kardiologovi a jednomu z nejúspěšnějších prezidentů Evropské kardiologické společnosti (ESC) v uplynulém desetiletí prof. Michalu Tenderovi z Polska.

Za celoživotní přínos k rozvoji diagnostiky, léčby a výzkumu kardiovaskulárních chorob výbor ČKS ocenil jednoho z emeritních předsedů ČKS doc. MUDr. Václava Chaloupku, CSc., FESC.


Cena ČLK za přínos vzdělávání

Cenu prezidenta České lékařské komory (ČLK) za přínos celoživotnímu vzdělávání lékařů předal šéf komory MUDr. Milan Kubek prof. MUDr. Jiřímu Rabochovi, DrSc. Přední český psychiatr a sexuolog, přednosta Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a bývalý dlouholetý předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP mj. založil program postgraduální vědecké přípravy v oboru lékařské psychologie a psychopatologie na Karlově univerzitě. Profesor Raboch je náruživý sportovec, závodně hrával kopanou, lední hokej a tenis, rád jezdí na kole.


Lékař roku

V anketě „Lékař roku“, pořádané Unií pacientů ČR, ocenila odborná porota přednostu Kardiocentra IKEM Praha prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc., za unikátní operaci srdce postiženého zhoubným nádorem a jeho nahrazení dvěma speciálními čerpadly na baterie. Pacient, 37letý hasič Jakub Halík, pak žil ještě 200 dní a zemřel na selhání jater.

Hippokratovu cenu za čin lidskosti odborná porota přiřkla primáři příbramské zdravotnické záchranné služby MUDr. Čestmíru Kalíkovi, který patří k zakladatelům sekce urgentních příjmů Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP.

Ocenění za celoživotní přínos získal neurochirurg prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., st.

Sami pacienti zvolili praktickým lékařem roku MUDr. Oldřicha Blanáře z Klobouk u Brna, jako nejlepšího nemocničního lékaře vybrali chirurga MUDr. Františka Petříka z Nemocnice Český Krumlov. V kategorii specialistů bodoval vedoucí Centra alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce v Praze doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. Zvláštní ocenění si vysloužilo Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů FN Motol v Praze za zřízení pacientské Linky proti bolesti. V anketě hlasovalo přes 83 tisíc pacientů.


Národní cena za práci v sociálních službách

Laureáty celostátního ocenění udělovaného Diakonií Českobratrské církve evangelické se v roce 2013 stali čtyři ženy a jeden muž. Titul Pečovatelka roku získaly Antonie Pleskačová z domova pro seniory diakonie v Sobotíně, Lýdie Konieczná z Centra sociálních služeb v Českém Těšíně a Petra Komašková z havířovského centra ambulantních a pobytových sociálních služeb Santé. Nejlepší sociální pracovnicí byla vyhlášena Jana Hrdinová z Oblastní charity Uherský Brod, ocenění pro manažera roku si odnesl ředitel domova pro seniory v Šanově na Znojemsku Jiří Dušek.


Výroční ceny České transplantační nadace

Doc. MUDr. Ivo Matl, CSc., z Transplantcentra IKEM a doc. Ing. Vladimír Maťha, DrSc., výrazně přispěli k vývoji „českého cyklosporinu A“ – původního českého přípravku k potlačení reakce organismu proti transplantovaným orgánům. Z rukou předsedy správní rady České transplantační nadace MUDr. Štefana Vítka, Ph. D., za to v pražském Karolinu převzali výroční cenu nadace, nesoucí ve svém názvu jméno Karla Pavlíka – prvního československého pacienta s transplantovanou ledvinou.

Ivo Matl a Vladimír Maťha.


Sestra roku 2012

Výsledky již 13. ročníku soutěže Sestra roku, kterou vyhlašuje odborný časopis Sestra z vydavatelského domu Mladá fronta, byly tradičně na jaře oznámeny na slavnostním galavečeru v pražském Paláci Žofín.

Titul Sestra roku v kategorii lůžková a ambulantní péče získala staniční sestra hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech Dagmar Šperlová. Sestrou roku v kategorii sociální a komunitní péče se stala Lenka Šetelíková, která v občanském sdružení Bolíto pomohla již stovkám dětí vyrovnat se s popáleninovým traumatem. Vítězem kategorie management a vzdělávání odborná porota vyhlásila Alana Rybu, který vede vzdělávací středisko Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Cenu za celoživotní dílo v ošetřovatelství obdržela Libuše Koppová, která je po téměř padesátileté ošetřovatelské praxi stále aktivní v komunitní a sociální péči. V 62 letech začala studovat vysokou školu, je bakalářkou a pokračuje v magisterském studiu, přednáší o stáří a stárnutí, etice, psychologii a komunikaci.


Cena Olgy Havlové

Devatenáctou Cenu Olgy Havlové udělil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ředitelce České asociace paraplegiků Aleně Jančíkové, a to za pomoc lidem ochrnutým po poškození míchy.

Vozíčkářka Alena Jančíková v osmnácti letech při pádu ze stromu utrpěla úraz páteře a míchy a následkem zranění ochrnula. Vlastním životním příběhem a zkušenostmi dodává sílu, energii, motivaci a podporu k dalšímu životu handicapovaným lidem.

„Je příkladem člověka, který se nesoustředí na sebe a svoje bolesti, ale vnímá potřeby druhých,“ řekl při předávání ceny biskup Václav Malý.


Cena Makropulos

Cenu Makropulos, kterou Ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo v roce 2005 v návaznosti na Národní program přípravy na stárnutí, udělil ministr zdravotnictví Martin Holcát osobně ve Stavovském divadle v Praze občanskému sdružení Sedm paprsků se sídlem v Praze 8 – Dolních Chabrech. Oceněna byla zejména komplexní činnost sdružení na úrovni komunity, vedoucí k aktivizaci seniorů.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!