Ochrana informací o třetích osobách ve zdravotnické dokumentaci

Prosím o sdělení, jak je po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku upravena ochrana informací vedených ve zdravotnické dokumentaci o třetích osobách. V praxi se většinou jedná o informace vyplývající z rodinné či sociální anamnézy pacienta, popřípadě i citlivé údaje třetích osob (zpravidla rodičů, prarodičů, sourozenců). Obvykle půjde o údaje sdělené samotným pacientem, nicméně nelze vyloučit ani údaje získané odjinud či o jiných osobách, které by chráněny být měly… Úprava ochrany soukromí (a to včetně ochrany informací o třetích osobách ve zdravotnické dokumentaci) je v novém občanském zákoníku obdobná, jako tomu bylo v dosavadní právní úpravě.
Novým občanským zákoníkem je chráněna osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv, přičemž každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. Ochrany zákona přitom požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a projevy osobní povahy. Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.

Přesná a podrobná pravidla

Podle zákona o zdravotních službách je poskytovatel zdravotních služeb povinen vést a uchovávat zdravotnickou do ku -mentaci a nakládat s ní podle tohoto zákona a jiných právních předpisů. Zdravotnická dokumen tace obsahuje také údaje zjištěné z rodinné, osobní, pracovní anamnézy pacienta, a je-li to důvodné, též údaje ze sociální anamnézy.
Zákon o zdravotních službách umožňuje pacientovi při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace o něm vedené nebo do jiných zápisů vztahujících se k jeho zdravotnímu stavu. Pacient rovněž může určit osoby nebo vyslovit zákaz poskytovat informace o zdravotním stavu kterékoli osobě kdykoli po přijetí do péče a stejně tak může určení osoby nebo vyslovení zákazu poskytovat informace o zdravotním stavu kdykoli odvolat. Osoby určené pacientem, které jsou oprávněny nahlížet do zdravotnické dokumentace, jsou povinny před nahlédnutím do dokumentace prokázat svou totožnost průkazem totožnosti nebo jiným dokladem obsahujícím fotografii a příslušnost ke správnímu orgánu nebo instituci. Každé nahlédnutí do zdravotnické dokumentace nebo pořízení výpisů či kopií se do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi zaznamenává.
Z výše uvedeného je zřejmé, že nová právní úprava občanského zákoníku, jakož i zákon o zdravotních službách stanovují poměrně přesně a podrobně pravidla pro informování o zdravotním stavu pacienta, jakož i pro nahlížení do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. Mám za to, že tímto způsobem je dostatečně zajištěna ochrana soukromí pacienta a informací vedených o pacientovi či o třetích osobách ve zdravotnické dokumentaci.

na dotazy odpovídá JUDr. Pavel Zajíc

Ohodnoťte tento článek!