Úrazy seniorů a možnosti jejich prevence

Úrazy jsou jednou z hlavních příčin úmrtí a změn zdravotního stavu v početné a stále přibývající populaci nad 65 let. Prevence úrazů seniorů nejen může ušetřit vysoké náklady na přímé ošetření úrazu, ale i nepřímé náklady spojené s následky, mnohdy trvalými…

Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.

Univerzita Karlova v Praze, 2. LF a FN Motol, Ústav veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství a Centrum úrazové prevence

Klíčová slova

prevence • senioři • úrazy

Úrazy jsou jednou z hlavních příčin úmrtí a změn zdravotního stavu v početné a stále přibývající populaci nad 65 let. Prevence úrazů seniorů nejen může ušetřit vysoké náklady na přímé ošetření úrazu, ale i nepřímé náklady spojené s následky, mnohdy trvalými.

Úrazová problematika seniorů má svá specifika a její řešení je odlišné od jiných veřejně zdravotnických problémů. Neexistují dostatečné informace a validní údaje o celém spektru úrazů v seniorské populaci, jejich příčinách a mechanismech. V prevenci jiný přístup platí pro aktivní soběstačné jedince, jiný pro osoby umístěné v zařízeních poskytujících služby seniorům nebo instituce, kde jsou trvale umístěni. Percepce rizika u seniorů i ošetřujícího personálu či rodiny též neodpovídá závažnosti problému. Zájem o prevenci prudce vzroste až po prodělaném úrazu.

V České republice umírá podle údajů oficiální statistiky téměř tři tisíce seniorů ročně v důsledku úrazu nebo otravy. V roce 2001 to bylo 2725, z toho pády zapříčinily 1569, suicidia 374 a dopravní nehody 268 úmrtí. Statistiky uvádějí pouze mortalitu a hospitalizace, údaje z ambulantních chirurgických oddělení nejsou tříděny podle věku. Celkem bylo hospitalizováno pro úraz 39 650 občanů starších 65 let a ve srovnání s předcházejícími lety dochází k mírnému nárůstu. Nejohroženější kategorií jsou podle statistik dnešní 75–79letí.

Změny, které souvisí se stárnutím, způsobují větší zranitelnost a křehkost seniorů. Lze je rozdělit na biomedicínské a sociální. K biomedicínským patří instabilita, poruchy hybnosti, pokles svalové síly, osteoporóza, poruchy zraku a sluchu i hlubokého čití. Ze sociálních pak vystupuje do popředí osamělost. Specifičnost zraněného geriatrického pacienta je v malých funkčních rezervách, častých komplikacích a v rychlém omezení soběstačnosti. Rozdílné jsou i poúrazové aspirace seniorů, náročnost domácího prostředí i potřeba opory v prostředí, kam se senior po úrazu vrací.

Hlavní příčinou úrazů ve stáří jsou pády, ke kterým dochází především doma, dále v ústavní péči a v dopravních prostředcích. Na druhém místě jsou dopravní nehody chodců, řidičů a spolujezdců vyššího věku. Následují termické úrazy, které často souvisí se změnou citlivosti kůže na teplo. Pád u seniora ve třetině případů znamená středně těžké nebo vážné zranění, které dočasně nebo i trvale způsobuje zhoršení mobility a zvyšuje riziko předčasného úmrtí.

Nejčastějším typem úrazu jsou zlomeniny, a to krčku femuru, předloktí a obratlů. Následují úrazy nitrolební, komoce a hematomy a tržnězhmožděné rány.

Intervence v oblasti prevence úrazů u seniorů je možná ve třech hlavních oblastech.

Prevence zaměřená na jednotlivce se týká zásad zdravého životního stylu, dietních a farmakologických zásahů. Úrazovost způsobenou pády výrazně ovlivní tělesná zdatnost seniora, proto pravidelný pohyb a zvláště cvičení zaměřené na rovnováhu a posílení celého svalového a opěrného systému spolu s úpravou domácího prostředí, zaměřenou na odstranění zbytečných rizik, je základem prevence. Samotná zdravotní výchova, bez cvičení a zásahu do prostředí, není v prevenci pádů účinná. Prevence osteoporózy suplementací kalciem a vitamínem D snižuje nebezpečí zlomenin. Prevence musí začít brzy, pokud možno zvýšením příjmu vápníku již v dětství. Pro 50letou ženu je celoživotní riziko zlomeniny v důsledku osteoporózy až 40 %. Hormonální substituční terapie snižuje toto riziko o 25% u zlomenin krčku femuru. Doporučuje se ale její zahájení co nejdříve po menopauze. Pozdní zahájení má malý efekt. Účinek se zvyšuje současnou suplementací kalciem. Ve stravě by se měl zvýšit příjem mléčných výrobků a doporučené je též rozumné opalování. Hormonální terapie se může použít i u mužů. Podle denzity kostí se pak řídí i farmakologické zásahy. Technologická opatření se týkají úpravy prostředí, bezbariérových tras, pomůcek usnadňujících pohyb a vykonávání běžných činností, včetně osobní hygieny.

Nejčastější příčinou termického úrazu seniora je oheň a výbuch, následují úrazy elektrickým proudem, kontaktní popáleniny a úrazy způsobené chemikáliemi a slunečním zářením.

Prevence intoxikací seniorů se nejčastěji spojuje s prevencí suicidiálních pokusů, dále pak laických léčebných praktik a omylů. Častou příčinou je ordinace a dávkování léků bez ohledu na věk, nutriční a zdravotní stav seniora. Suicidiální pokusy se u seniorů pojí s vyšším výskytem depresí, poruch spánku a chronické bolesti. Zvyšuje se také počet úrazů požitím nebo potřísněním prostředky domácí chemie, z nichž některé mají značnou toxicitu a obsah korozívních látek. Čistící, prací, avivážní prostředky, louhy na odstranění vodního kamene, odstraňovače skvrn s obsahem peroxidu vodíku a dezinfekční prostředky s kvarterními amoniovými sloučeninami bývají příčinou otrav při záměně za nápoje a potraviny. Způsobují poleptání a podráždění sliznic trávicího ústrojí, příznaky se rozvíjejí pomalu a k ošetření dochází často pozdě. Ochranné uzávěry na baleních těchto prostředků se u seniorů neosvědčily. Časté jsou i otravy jedovatými houbami. Prognóza těchto otrav u starších osob je špatná.

Možnosti prevence úrazů u seniorů jsou značné, ale dosud jsou málo využívané. Zdá se, že oslovení této věkové skupiny by mělo vyjít od zdravotnické veřejnosti, se kterou mají senioři častý kontakt a které důvěřují. Větší zapojení tématu prevence úrazů by bylo vhodné i ve vzdělávacích programech pro seniory. Přednášky je vždy nutno doplnit tištěným textem, dostatečně srozumitelným a ne příliš obsáhlým, který shrnuje hlavní zásady prevence úrazů a poskytuje praktické rady.

Literatura

DONÁT, J. HRT má pozitivní vliv na metabolismus kostí. Zdrav Nov, 1999, 48, č. 51–52, s. 4–5.

FOJTÍK, Z. Osteoporóza léčebné možnosti. Interní Med, 1999, 1, č. 2, s. 15–19.

NURMI, I., LUTHJE, P. Incidence and cost of falls and fall injuries among elderly in institucional care. Scand J Prim Health care, 2002, 20, p. 118–122.

OSGOOD, N. Suicide in later life: Recognizing the warning signs. New York : Lexington Books,1992.

ÚZIS – Aktuální informace. Praha, 2003, č. 73, 74.

e-mail: veronika.benesova@lfmotol.cuni.cz

Ohodnoťte tento článek!