Slovníček pojmů VII.

Antropologie

Věda zabývající se člověkem (jeho vznikem, vývojem, tělesnými znaky, vlastnostmi), lidskými společnostmi a kulturami.
Antropologie se dá rozdělit na fyzickou (biologickou) antropologii, kulturní a sociální antropologii, lingvistickou antropologii (sociolingvistika) a archeologii.

Bifokální

Dvouohniskové. Nejčastěji tento termín uslyšíte v souvislosti s brýlemi – bifokální brýle jsou určeny pro pohled nablízko i do dálky, a to díky tomu, že v horní polovině mají čočku na dálku, v dolní nablízko.

ČLK

Zkratka České lékařské komory. ČLK je stavovskou organizací sdružující lékaře a je zřízena zákonem č. 220/1991 Sb.
Jejím posláním je především dbát, aby všichni její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným řády jednotlivých komor; ručit za odbornost svých členů a potvrzovat splnění podmínek nutných k výkonu lékařské
ho povolání podle zvláštních předpisů; posuzovat a hájit práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů a také chránit profesní čest svých členů.
Členství v lékařské komoře je povinné pro každého lékaře, který v České republice vykonává praxi.

Dekubitus

Neboli proleženina. Ohraničené odumření tkáně, které vzniká špatným prokrvením postižené oblasti, jež je následkem dlouhotrvajícího tlaku na tuto oblast.
Tento zdravotní problém se nejčastěji vyskytuje u ležících pacientů, a to v křížové oblasti, na patách či loktech. Proleženiny se velmi nesnadno hojí, je třeba pravidelně je ošetřovat léky, v některých případech je také nutný chirurgický zákrok.
Rozsáhlé infikované dekubity mohou dokonce ohrozit pacientův život. Důležitá je proto prevence – polohování pacienta či podkládání ohrožených míst.

Epifýza

Šišinka – malý nepárový orgán, který je součástí mezimozku. Jedná se o žlázu s vnitřním vyměšováním, která produkuje důležitý hormon melatonin. Ten se spolupodílí na tvorbě biorytmů.

Fantomová bolest

Bolest, kterou pacient cítí v amputované části těla (nejčastěji v amputované končetině). Vzniká drážděním nervových drah, jež vedou vjemy z končetiny do mozku.

Glandula

Latinsky žláza.

Halucinogeny

Skupina drog, které vyvolávají kvalitativní změny vědomí – objevují se zrakové i sluchové halucinace, mění se vnímání zvuků, barev, emocí apod.
Halucinogeny lze rozdělit do tří skupin – psychedelika (LSD, DMT, mezkalin), disociační drogy (PCP, ketamin, oxid dusný) a delirogeny (rulík zlomocný, mandragora, durman).

Chinin

Alkaloid používaný k léčbě malárie. Získává se z kůry chinovníku. V malém množství se přidává do nápojů (toniků), povzbuzuje chuť k jídlu.
Při předávkování chininem může dojít k poškození zraku, sluchu, k bolestem hlavy či alergiím. V těhotenství se nedoporučuje ani v malých dávkách, může poškodit plod.

Imunodeficit

Obecně se jedná o poruchu imunitního systému, která se projevuje sníženou odolností vůči infekcím, někdy také větším výskytem nádorů. Příčiny mohou být různé, například vrozené nemoci, následek těžkého onemocnění a řada dalších.

Jet lag

Lidově pásmová nemoc, tedy obtíže plynoucí z rychlého přechodu několika časových pásem (především při mezikontinentálních přeletech). Projevuje se spavostí ve dne, nespavostí v noci, únavou, dezorientací, nevolností, bolestmi hlavy, dehydratací a nechutenstvím, podrážděností či iracionálním chováním. Aklimatizace může trvat několik dnů.

Kapiláry

Česky vlásečnice jsou nejmenší cévy v lidském organismu. V tkáních tvoří rozsáhlou síť, která umožňuje látkovou výměnu.

Laktóza

Disacharid nazývaný mléčný cukr, který se skládá z glukózy a galaktózy (jednoduché cukry). Jak název napovídá, nejvíce je laktóza obsažena v mléce. Na jejím štěpení a vstřebávání v těle se podílí enzym laktáza, jenž se nachází ve sliznici střev.
Některým lidem však laktáza chybí, nebo jí mají nedostatek, u nich pak dochází k poruše trávení laktózy a nesnášenlivosti mléka a mléčných výrobků. Tento stav se pak projevuje se zejména průjmy.

Mentální anorexie

Onemocnění patřící k poruchám příjmu potravy. Postižení (především dívky a mladé ženy) kvůli strachu z tloustnutí (velmi často pouze domnělého) odmítají potravu, později se u nich vyvine skutečné nechutenství a nejsou schopni jídlo pozřít.
Dochází u nich k výrazným váhovým úbytkům, pacienti se však stále vidí jako obézní. U žen mizí menstruační krvácení. Léčba anorexie je velmi složitá a zdlouhavá, je nutná psychoterapie a podávání psychofarmak, často si fyzický stav postiženého vyžádá hospitalizaci a nasazení umělé výživy.

Nekróza

Odumření části orgánu či tkáně v živém organismu. K nekróze může docházet z různých příčin (špatné zásobení tkáně/orgánu kyslíkem, záněty, některé jedy), jedním z příkladů může být gangréna neboli sněť.

Oftalmologie

Česky oční lékařství, tedy medicínský obor zabývající se diagnózou, výzkumem a léčbou očních onemocnění.

Predispozice

Skutečnost nebo stav, který usnadňuje vznik určitého onemocnění, poruchy či úrazu. Patří sem například pohlaví, věk, dříve prodělané nemoci, návyky, dlouhodobá léčba některými druhy farmak apod.

Reflex

Zcela mimovolná, automatická odpověď nervového systému na určitý podnět. Rozlišují se dva typy reflexů – podmíněný a nepodmíněný. Nepodmíněné reflexy jsou vrozené a patří mezi ně například kašlací, mrkací či sací reflex, podmíněné reflexy jsou naučené. Jejich zkoumáním proslul zejména známý ruský lékař Ivan Petrovič Pavlov, který prováděl systematické pokusy na psech.

Senologie

Interdisciplinární medicínský obor, který se zabývá prevencí, výzkumem a léčbou onemocnění ženského prsu.

Tepový objem

Množství krve vypuzené ze srdeční komory jedním stahem. V průměru činí asi 70 mililitrů. Můžete se rovněž setkat s názvem systolický objem.

Variola

Latinsky černé neštovice – onemocnění, které se projevovalo vyrážkou zanechávající hluboké jizvy a vysokými horečkami.
Díky celosvětovému očkování se je v sedmdesátých letech dvacátého století podařilo zcela vymýtit, v současnosti virus pravých neštovic vlastní pouze několik vybraných, pečlivě střežených laboratoří.

Ohodnoťte tento článek!