Sjezd ČSARIM oslavil

první celkovou anestezii

Začátkem září se na brněnském výstavišti konal třídenní sjezd České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP (ČSARIM). Na úvodní tiskové konferenci o historii anesteziologie promluvil předseda ČSARIM prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA.

Profesor Cvachovec zdůraznil, že sjezd se koná při 170. výročí prvního podání celkové anestezie v Čechách a na Moravě a že zavedení anestezie znamenalo zásadní krok ve vývoji lékařství. „Operační léčení se pak totiž stalo možností volby. Mohlo se uskutečňovat plánovaně a bez utrpení nemocného, které bylo do té doby nevyhnutelné,“ řekl o důležitosti anestezie profesor Cvachovec.

Proti proudu času

Připomněl také, že anestezii podal poprvé Celestýn Opitz laický člen řádu Milosrdných bratří v nemocnici na Františku v Praze, a to jen o několik málo měsíců později, než se tak poprvé stalo ve Spojených státech amerických. Jednalo se o celkovou éterovou narkózu. Tehdy se uspávalo chloroformem, dnes se už řadu let používají halogenované étery.

„Zpráva o mnichově počínání byla také prvním publikovaným textem o anestezii, který se v odborném tisku v té době objevil. O půlstoletí později se chirurg Richard Jedlička ve svém habilitačním spisu podělil o zkušenosti s tehdy novou metodou místního znecitlivění kokainem. Při něm však hrozil vznik závislosti a nebezpečná byla rovněž toxicita. Základy anesteziologické péče v tuzemsku ale byly položeny.

O další půlstoletí později bylo pod dojmem válečných zkušeností založeno první anesteziologické oddělení v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. „Ukázalo se, že je nutné anesteziology vzdělávat. Bylo proto zřízeno nástavbové studium medicíny již s jasnou obsahovou náplní. Požadavky operačních oborů a nároky rozvoje medicíny posléze vedly k ustanovení anesteziologie a resuscitace jako základního oboru,“ pokračoval přednášející. Před více než deseti lety tak byl přijat název oboru Anesteziologie a intenzívní medicína, jenž již plně odrážel jeho současnou náplň i rozsah činností.

Perioperační medicína

Dnes je anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína lékařským oborem, bez kterého je provoz předeInzerce vším lůžkových zdravotnických zařízení nemyslitelný. „Důležité je, že anesteziologie a intenzívní medicína se přes pestrost svých aktivit vyhnula tříštění na jednotlivé autonomní podobory, zůstává flexibilní a umožňuje tak celostní pohled na pacienta,“ upozornil profesor Cvachovec.

Anesteziologická péče se podle něj stala činností výrazně přesahující jen technicky bezchybné zajištění periperačního znecitlivění. „Oprávněně razíme pojem perioperační medicíny, jež má několik cílů. Vedle optimalizace léčebného výsledku operačního léčení v krátko-, středně i dlouhodobé perspektivě se velmi zajímáme o zajištění pacientova komfortu i o ekonomickou udržitelnost našeho počínání. Pojem perioperační medicína je tedy třeba vnímat jak v rovině medicínské, tak i organizační a manažerské. Resuscitační a intenzívní péče se týkají těch nejhůře stonajících, bez ohledu na povahu jejich základního postižení. Obor disponuje širokou paletou farmak i přístrojů, které umožňují podporu či náhradu selhávajících nebo již selhaných základních životních funkcí. V této oblasti je těsná spolupráce s našimi nelékařskými spolupracovníky i spolupracovnicemi nenahraditelná,“ zdůraznil předseda ČSARIM.

Anesteziologů je nejvíc

Obor anesteziologie a intenzívní medicína dnes disponuje více než 140 pracovišti s více než 1400 lékaři, z nichž se okolo 400 účastní specializačního vzdělávání. Sester je více než 3200. „Ročně zajišťujeme přes 870 tisíc anesteziologických výkonů v celkovém i místním znecitlivění. Stále však málo využíváme techniku místního znecitlivění (jen 14 %), a také četnost ambulantního operování není velká (pouze 11 %). Na bezmála tisíc lůžek našich pracovišť je každoročně přijato přes 36 tisíc kriticky nemocných, z nichž se daří více než čtyři pětiny zachránit. Je potěšující, že v posledních letech nejvíce lékařů a lékařek získává specializovanou způsobilost právě v našem oboru,“ pokračoval profesor Cvachovec.

Odborná společnost je podle něj přirozeným oborovým zázemím, hájí jeho zájmy a spolupodílí se na odborném růstu svých členů. Odborné společnosti anesteziologů mají úctyhodnou historii a přispěly k rozvoji oboru. „V tuzemsku se naše odborná společnost počala emancipovat již od 50. let a o desetiletí později již byla zcela samostatná. Působíme na půdě ČLS JEP a současná podoba i název společnosti, která má o málo více než 1000 členů, především z řad lékařů, již plně odráží oborové aktivity. Na půdě společnosti vznikají úžeji zaměřené sekce, jejichž aktivity podporujeme. Jsou zdrojem vzájemného odborného obohacování a napomáhají udržení integrity. Náš obor pochopitelně neexistuje ve vzduchoprázdnu, a tak i problémy našeho zdravotnictví zde nacházejí svoji specifickou podobu. Trvalé podfinancování je na lidské i materiální zdroje zhoubné,“ poznamenal předseda ČSARIM.

Nahradí populismus racionalitu?

Profesor Cvachovec rovněž uvedl, že obor se dnes považuje za koncepčně ucelený a jeho základní infrastruktura je vybudovaná. „Ohrožují ho ale trvalé podfinancování a nestabilní prostředí specializačního vzdělávání. Velkou příležitostí pro jeho rozšíření je rozvoj perioperační medicíny, využívání nových technologií a možnosti následné péče, které dnes můžeme našim pacientům poskytnout. Ohrožuje nás však také ekonomická realita, zvláště neblahá v prostředí, kde k řízení máme k dispozici jen minimum nezpochybnitelných dat. A odtud je jen krok k nahrazování racionálních řešení populismem. Česká anestezie je přesto na vysoké úrovni, někdy chybí více profesionality, ale na nápravě pracujeme,“ řekl závěrem předseda ČSARIM.

Ohodnoťte tento článek!