Proběhla Valná hromada APHPP

Valná hromada schválila „Vize a cíle“ Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

* VH rozhodla o vypracování nových vlastních Standardů péče, které nahradí standardy stávající. Budou vytvořené na míru pacientům v lůžkových a domácích hospicích a poměrům v ČR, budou důsledně zohledňovat individuální potřeby umírajících a klást důraz na vysokou kvalitu poskytované péče.

* VH přijala za své nové členy 2 mobilní hospice: Hospicovou péči sv. Kleofáše (Třeboň), Domácí hospicovou péči Hradec Králové a 1 lůžkový hospic: Hospic Malovická (Praha 4)

* VH vzala na vědomí:
– začátkem roku byl slavnostně otevřen lůžkový Hospic sv. Zdislavy (v Liberci)
– schyluje se ke vzniku lůžkového hospice v Nejdku na Karlovarsku
– posledním krajem, kde schází lůžkový hospic tak zůstane Vysočina, kde jeho vzniku brání vedení tamní krajské samosprávy

* VH nevyjádřila podporu tzv. Pilotnímu projektu domácí hospicové péče, o kterou byla žádána účastníky projektu, z nichž někteří nejsou členy APHPP. Důvodem nepodpoření Pilotního projektu jsou mj. nepřiměřeně vysoké finanční nároky tohoto projektu na 1 den práce s pacientem, které jsou vyšší, než náklady na ošetřovací den lůžkového hospice OD 00030 a současně i personální nároky tzv. hospicového týmu (některé obsolentní), které by malé regionální domácí hospice nebyly schopné naplnit, ač v současné době již poskytují hospicovou paliativní péči lege artis a s nižším personálním vybavením.

* MPSV připravuje legislativní etablování hospiců do Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách; tím by hospicům (doposud dle zákona výhradním zdravotnickým zařízením) byl konečně přiznán status zdravotně-sociálních subjektů, které kromě medicínského rozměru péče zabezpečují též psychologickou, sociální a duchovní péči jak pacientům, tak jejich blízkým

* MPSV vydalo metodiku, která uvádí přípustnost souběžné registrace zdravotního lůžka i v režimu sociálních služeb

* APHPP vítá, že veřejná správa (města, obce, kraje, ústřední orgány) se obrací na Asociaci jako odborného partnera a respektuje její připomínky; např. stanoviska ke vznikajícím „hospicům“ (zejm. domácím), kdy se samy tyto organizace různého typu mnohdy samozvaně prohlásí za „hospic“, ačkoli skutečnou hospicovou péči neposkytují, a snaží se tak získávat z těchto institucí finanční prostředky

* APHPP zmapovala svoji působnost v nově vydané publikaci „Hospicová péče v ČR“ (zájemci si mohou knihu objednat na info@asociacehospicu.cz)

* 13. 10. se bude konat Konference APHPP „Přínosy a rizika duchovní péče o umírající“ v Paláci Charitas, Praha 2, Karlovo náměstí. Podrobný program a podmínky účasti budou zveřejněny během léta.

* Asociace kritizuje dotační systém tzv. „vyrovnávací platby“, jejímž prostřednictvím je částečně financována (MPSV prostřednictvím krajů) sociální složka péče poskytovaná v hospicích; reálně hrozí situace, kdy stát, který nedostatečně financuje hospicovou péči, uloží těmto subjektům sankci v případě, že grantovou, sbírkovou a nadační činností získají peněžní prostředky na prosté udržení kvalitní péče o umírající.

* APHPP vyzývá své členy, aby posílili možnosti distribuce asociačního čtvrtletníku Rovnováha

* příští valná hromada se uskuteční na podzim v Liberci v hospici sv. Zdislavy.

Ohodnoťte tento článek!