Školáci podle průzkumu nejsou příliš vstřícní vůči HIV pozitivním

Méně než třetina žáků by si koupila čerstvou zeleninu od HIV pozitivního prodejce. O něco více než polovina souhlasí, že by HIV pozitivní děti měly navštěvovat školu společně s HIV negativními. Vyplývá to z průzkumu vedeného Státním zdravotním ústavem. Odpovědi podle autorů průzkumu svědčí o nepříliš vstřícných postojích vůči HIV pozitivním lidem.

Dotazníkový průzkum se konal od března do června letošního roku na 57 náhodně vybraných školách v Česku. Zúčastnilo se ho 1627 žáků sedmých až devátých tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Při ověřování znalostí se zjistilo, že více než 90 procent žáků zná alespoň základní informace o této nemoci. Děti vědí, že i zdravě vypadající člověk může být HIV pozitivní, že se tento virus přenáší pohlavním stykem, krví a společným užíváním jehel a že se naopak nepřenáší objímáním.

Pouze 11,3 procenta ale správně vědělo, že by se měl člověk nechat otestovat dva až tři měsíce po rizikové situaci, a jen 14,6 procenta správně vysvětlila termín postexpoziční profylaxe. Jde o podání léku po rizikové situaci.

Bezmála polovina žáků se také obává, že je možné se virem způsobujícím onemocnění AIDS nakazit společným užíváním toalet. Znalosti se postupně zlepšovaly ve vyšších ročnících, jejich úroveň nebyla závislá na pohlaví ani na velikosti obce.

Necelá třetina žáků se domnívá, že má o problematice HIV/AIDS dostatek informací. Alespoň jednou se s tímto tématem ve škole setkalo 71,4 procenta respondentů. Škola byla společně s internetem uváděna jako nejčastější zdroj informací.

V rámci průzkumu vyplňovali dotazníky také školní metodici prevence. Pouze jediná škola uvedla, že se této problematice vůbec nevěnuje. Jinde bývá toto téma zařazováno především v předmětech výchova ke zdraví, přírodopis a výchova k občanství nebo v rámci průřezového tématu osobnostní a sociální výchova.

Jako učební materiály jsou nejčastěji používány letáky a brožury, oblíbená jsou rovněž krátká videa. Přes 60 procent škol využívá spolupráce s externími lektory, sami pedagogové jsou o HIV/AIDS pravidelně vzděláváni ve 42,1 procenta škol.

Ohodnoťte tento článek!