Stanovisko Svazu zdravotních pojišťoven k návrhu na 100% přerozdělení (ze dne 5.2.2001)

…Svaz zdravotních pojišťoven upozorňuje na skutečnost, že se opět chystá zásah do systému zdravotního pojištění bez řádných a hodnověrných analýz dopadů připravovaných změn…

Otázku přerozdělování pojistného mezi zdravotními pojišťovnami otevřela na dnešním jednání sociálně-zdravotního výboru poslankyně Fischerová. Svaz zdravotních pojišťoven upozorňuje na skutečnost, že se opět chystá zásah do systému zdravotního pojištění bez řádných a hodnověrných analýz dopadů připravovaných změn.

V současné době je 60% příjmů pojišťovny odvedeno do společného fondu a pak se přerozděluje mezi jednotlivé pojišťovny podle určitého vzorce a věkové struktury pojištěnců. Novela navrhuje odvod 100% příjmů, což v podstatě eliminuje řídící prvek pojišťovny na příjmové straně a ztrácí motivaci k řízení nákladů na zdravotní péči.

Svaz zdravotních pojišťoven se obává, že po nařízení vlády o způsobu úhrad nemocniční péče na toto pololetí, které bude mít destabilizující dopady do financování zdravotnictví, by další zásah v podobě nesystémové změny přerozdělení pojistného znamenal nastolení stavu, který by byl přímo ohrožující pluralitnímu zdravotnímu pojištění v České republice. Případná změna přerozdělovacího mechanismu uvnitř veřejného zdravotního pojištění v České republice může mít logiku pouze tehdy, pokud bude sledovat cíl optimální alokace zdrojů ve vazbě na náklady standardizovaného pojištěnce při dodržení principu solidarity. V žádném případě však nemůže být zajímavá pro občany této země, pokud bude vyvolána potřebou stabilizovat jakoukoliv neefektivně hospodařící zdravotní pojišťovnu jako v tomto případě.

Průměrné náklady na pojištěnce u zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven u nejnižších věkových kategorií a průměrné náklady ve věkových kategoriích nad 60 let jsou v současné době vyšší než u srovnatelných pojištěnců VZP. Naopak průměrné příjmy VZP na 1 pojištěnce jsou stabilně vyšší než průměrné příjmy zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Z toho je patrné, že deficitní hospodaření největší zdravotní pojišťovny nemá přímou souvislost, jak se často tvrdí, se strukturou pojištěnců.

Ohodnoťte tento článek!