Text memoranda, které Heger uzavřel se zdravotními sestrami

pero, podpis, smlouva

Text memoranda, které ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) podepsal s šéfkou České asociace sester (ČAS) Danou Juráskovou. Garantuje zdravotním sestrám a dalším nelékařským pracovníkům zvyšování kompetencí i platů. Řeší také vzdělávání sester a jejich účast na reformních pracích.

Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví

27. února 2011

ČR – Ministerstvo zdravotnictví, zastoupené doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc, ministrem zdravotnictví (dále jen „ministerstvo zdravotnictví“)

a

Česká asociace sester, o.s., zastoupená Mgr. Danou Juráskovou, PhD., MBA (dále jen „ČAS“)

uzavírají následující memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví:

1. Vzdělávání, kompetence zdravotnických pracovníků a reformní a protikorupční kroky IVIZ CR

Řešení: Nadále bude ve spolupráci s Lékařským odborovým klubem, Českou lékařskou komorou, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně a Českou asociací sester zlepšován systém vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků a budou optimalizovány jejich kompetence dle profesních skupin, jednotlivých oborů a pro různé typy zdravotnických zařízení. V souvislosti s přípravou reformy budou významně posíleny kompetence všeobecných sester a ostatních nelékařů (zdravotních laborantů, radiologických asistentů, fyzioterapeutů), zejména v segmentu primární péče, domácí péče a zdravotně-sociální péče (dlouhodobé péče). Součástí reformy bude také významné posílení domácí ošetřovatelské péče. Cílem je maximální využití dosaženého stupně vzdělání při zachování bezpečí a kvality poskytované zdravotní péče.

Reformní, protikorupční kroky a legislativní úsilí ministerstva zdravotnictví budou směřovat k naplnění programového prohlášení vlády a ministerstvo zdravotnictví bude na naplnění tohoto cíle spolupracovat se širokou odbornou veřejností, zastoupenou zejména Lékařským odborovým klubem, Českou lékařskou komorou, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, Českou asociací sester a Radou poskytovatelů zdravotní péče. Připravované změny budou průběžně projednávány se zástupci odborů a pacientských organizací.

Restrukturace lůžkových zdravotnických zařízení bude prováděna ve spolupráci s jednotlivými kraji.

Termín: Návrh do 30. 6. 2011, předpokládaná účinnost od r. 2012 a dle účinnosti souvisejících legislativních úprav.

2. Odměňování nelékařů – výhled pro r. 2012

Řešení: S předpokladem zvyšování efektivity zdravotnického systému a v souladu s reformními kroky bude průměrný plat nelékařů zvýšen úměrně navýšení platu lékařů. Toto zvýšení platů bude u nelékařů současně spojeno s jejich rozšířenými kompetencemi a odpovědností v oblasti diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péče, zejména v segmentech, primární, domácí, zdravotně-sociální (dlouhodobé) péče a superspecializované akutní péče.

3. Výzva MZ ČR k ředitelům nemocnic

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje ředitele všech přímo zřizovaných nemocnic, aby v zájmu udržení stability dodržovali pravidla pro odměňování nelékařů a jejich zařazování podle náplní činností v odpovídajících platových třídách Katalogu prací (např. na místech předepsaných pro registrovanou všeobecnou sestru nemůže pracovat sestra zařazená v platové třídě 8).

4. Garance Asociace krajů ČR

MZ ČR požádá Asociaci krajů ČR o garanci, aby v nemocnicích zřizovaných kraji bylo postupováno ve shodě s touto dohodou, zejména v oblasti dodržování pravidel zařazování nelékařů do platových tříd dle Katalogu prací podle jejich oborů a náplní činnosti.

V Praze 8. 3. 2011

Ohodnoťte tento článek!