Domů Oborové speciály Gynekologie a porodnictví

Gynekologie a porodnictví

Vedou komplikace při porodu k poruchám mozku novorozence?

V listopadu 2013 vyšly dvě protikladné studie zabývající se otázkou, zda je lidský omyl v průběhu porodu příčinou mozkové poruchy u novorozence. Norská studie Norská...

Hysterektomie neboli odstranění dělohy

Hysterektomie je větší gynekologická operace prováděná nejčastěji z důvodů karcinomu dělohy, karcinomu hrdla děložního, mnohočetných myomů nebo abnormálního menstruačního krvácení, které nemůže být zastaveno...

Problematika interrupcí v etickém kontextu

Světová zdravotnická organizace uvádí, že každý rok otěhotní přibližně 210 milionů žen a 130 milionů z nich porodí dítě. Asi 80 milionů těhotenství je...

Antifosfolipidový syndrom

Antifosfolipidový syndrom (APS – antiphospholipid syndrome) je příkladem patologické autoimunity, kdy se autoprotilátky stanou patogenními, přičemž příčina tohoto jevu není vždy zcela jasná. Toto...

Resuscitace novorozence

Resuscitace je soubor opatření zaměřených na udržení a obnovení základních životních funkcí pacienta. Předpokladem úspěšné resuscitace je rychlé a přesné zhodnocení stavu novorozence ihned...

Uplatnění konceptu Bazální stimulace v neonatologii

Bazální stimulace je komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept. Prof. dr. Andreas Fröhlich strukturoval počátkem sedmdesátých let minulého století koncept Bazální stimulace na...

Edukace rodičů o screeningových vyšetřeních novorozenců

Rodiči se nerodíme, rodiči se stáváme. Zabezpečit optimální péči o těhotnou ženu a novorozence je cílem bezpečného mateřství. Těhotenství nabízí dostatečně dlouhou dobu na...

Intrauterinní růstová restrikce plodu

Autoři ve své práci podávají celostní pohled na problematiku intrauterinní růstové restrikce plodu. Věnují se podrobně definici tohoto patologického stavu, jeho příčinám, důsledkům pro...

Endometrióza

Endometrióza je charakterizována výskytem endometriálních žlázek a stromatu mimo dutinu děložní. Tento ektopický výskyt vede v místě implantace k chronické zánětlivé reakci s tvorbou...

Jaterní fibróza a její diagnostika

Jaterní fibróza představuje významný proces v progresi chronických jaterních onemocnění. V procesu fibrogeneze mají prvořadou roli hvězdicové buňky a komponenty extracelulární matrix. „Zlatým standardem“...

Děložní myomy

Děložní myomy jsou nejčastějšími nezhoubnými nádory ženského genitálního traktu, jejich etiopatogeneze není však doposud objasněna. Leiomyomy představují monoklonální nádory z hladkých svalových buněk. Extracelulární...

Infekce dolních močových cest u žen – diagnostika, terapie a profylaxe

Infekce dolních močových cest patří mezi nejčastější bakteriální záněty v populaci dospělých žen. Akutní uroinfekce nepředstavuje diagnostický či léčebný problém. Recidivující infekce dolních močových...

Nové možnosti v předoperační léčbě děložních myomů

Koncem února letošního roku Evropská komise udělila registrační povolení přípravku Esmya® od firmy Gedeon Richter Plc. pro všechny členské státy Evropské unie. Tomuto rozhodnutí...

Hyperaktivní měchýř u žen

Hyperaktivní měchýř je souhrnem symptomů majících různé příčiny a jeho prevalence stoupá v souvislosti s věkem žen. Diagnostika je velmi jednoduchá, založená na anamnestických...

Hormonální antikoncepce a kardiovaskulární systém

Hormonální antikoncepce je široce používaná metoda prevence neplánovaného početí. Existují důkazy o možné souvislosti kardiovaskulárních rizik a aplikace steroidních hormonů. Literární přehled má sloužit...

Fertilitu zachovávající postupy v onkogynekologii

Přehledový článek prezentuje aktuální možnosti fertilitu zachovávajících léčebných postupů v onkogynekologii. Tato problematika je velmi aktuální, a to zejména v České republice, kde se...

Konizace a předčasné porody

Prekancerózy, ale i karcinomy děložního hrdla jsou onemocněními, která často postihují mladé ženy v reprodukčním věku. Přesný vztah konizace k riziku předčasného porodu je...

Trombofilní stavy v porodnictví

Na vzniku trombofilie se podílí vlivy dědičné nebo získané. Předchází vlastnímu procesu trombogeneze, který je pak vyvolán některým ze spouštěcích podnětů. V těhotenství trombofilie...

Vaginální porod a pánevní trauma

Otázka pánevního traumatismu po vaginálním porodu a jeho klinického významu je v posledním desetiletí jedním z nejčastěji diskutovaných témat mezi urogynekology a porodníky. V...

Selekce lidských embryí podle délky buněčných cyklů a pravidelnosti dělení

V článku je popsán výběr embryí pro embryotransfer na základě neinvazívního sledování jejich vývoje podle délky buněčných cyklů a pravidelnosti dělení. Neinvazívní monitoring vývoje...