Klinické hodnocení kloubní výživy u chondropatií a distorzí kotníků

V poškozené chrupavce dochází k destrukci kolagenních i proteoglykanových molekul. Komplexní kloubní výživa glukosaminu a chondroitinsulfátem, antioxidanty a především kolagenními peptidy, neboť kolagen tvoří 70 % sušiny kloubních chrupavek, je nezbytnou součástí terapie poranění pohybového aparátu, jako jsou distorze kotníků a chondropatie.
Klíčová slova: kloubní výživa, chondropatie, distorze kotníku

SUMMARY There is destruction of collagen and proteoglycane molecules in damaged cartilage. Complex joint nutrition with glucosamin and chondroitin sulphate, antioxidants and especially collagen peptides, because collagen forms 70% of the dry matter of the cartilage, is an integral part of the treatment of injuries such a ankle distortion and chondropathy.
Key words: joint nutrition, chondropathy, ankle distortion

Aktivně provozovaný sport s sebou nese zvýšenou zátěž na pohybový aparát. To má za následek opotřebení chrupavky v přetěžovaných kloubech a mechanismy zajišťující její regeneraci nestačí tyto ztráty nahradit.

Výsledkem jsou tzv. chondropatie neboli zmenšení vrstvy chrupavky v kloubu, které jsou bolestivé, omezují a znepříjemňují pohyb. Patří mezi jedny z nejčastěji se vyskytujících problémů pohybového aparátu (hlavně kolenních kloubů) u vrcholových sportovců, společně s vyvrtnutými kotníky a pohmožděnými vazy. V pozdějším věku pak dávají základ pro rozvoj osteoartrózy kloubů.

Pro tyto případy vyvinula firma Orling přípravek s vysokým obsahem chondroprotektiv Geladrink Forte komplexně pečující o kloubní aparát a Geladrink Fast, který je svým množstvím boswellových kyselin v denní dávce (900 mg) je předurčen ke zvládání zánětlivých afektů, jako jsou např. vyvrtnuté kotníky. Zhodnocením účinků těchto přípravků na kloubní problémy u sportovců se ujali doc. MUDr. Luboš Hrazdíra, CSc., a MUDr. Jana Martínková. Vytipovali pacienty, kteří byli ochotni spolupracovat, stanovili diagnózu onemocnění kloubního aparátu a podle ní doporučili k užívání Geladrink Fast nebo Geladrink Forte v denních dávkách uváděných výrobcem. Dále předepsali běžnou terapii, jako například ortézy a magnetoterapie. Pacienti dostali k vyplnění dotazník, kde každý den hodnotili bolestivost (vyjádřenou na vizuální analogové škále – VAS) a zátěž u sledovaného kloubu. Kromě toho bylo provedeno souhrnné hodnocení pacientem i lékařem. Skupiny pacientů podle diagnóz a užívaných přípravků jsou uvedeny níže.

Výsledky hodnotící studie – kazuistiky

Geladrink Fast a výron kotníku: Do studie byli zařazeni tři pacienti s výronem kotníku od lehkého stupně s nataženými vazy až po masivní výron s vazy natrženými. Všichni hodnotili pozitivně velmi rychlý nástup účinku Geladrinku Fast. Pokud pacient kotník nezatěžoval, došlo k poklesu intenzity bolesti na polovinu během šesti dnů (u pacienta s natrženými vazy), respektive během dvanácti dnů, pokud byl kotník intenzivně zatěžován, tzn. čtvrtý den na 44 % a šestý den už dokonce na 75 % běžné zátěže. Po dvaceti, respektive jednadvaceti dnech došlo k úplnému ústupu bolesti, tedy prakticky ke stoprocentní bezproblémové zátěži postiženého kotníku, jak vyplývá ze záznamů pacientů. Lékař popisuje nulovou intenzitu bolesti při chůzi u pacientů při kontrole po třech týdnech (s výjimkou pacienta s natrženými vazy).

Geladrink Fast a chondropatie kolenní čéšky: Čtyřiadvacetileté pacientce, zabývající se skálolezením a turistikou, s dekompenzovanou chondropatií kolenní čéšky byla nasazena terapie Geladrinkem Fast, magnetoterapie a ortézy na obě kolena. Takto komplexní přístup vedl k rychlému nástupu účinku, kdy se již druhý den po nasazení Geladrinku Fast intenzita bolesti snížila na polovinu. Desátý den byla pacientka prakticky bez bolesti i přesto, že 6. a 7. den lezla po skalách a devátý den jezdila na kole a opět lezla po skalách. Po měsíčním užívání si pacientka zakoupila další měsíční kúru, během které provozovala vysokohorskou turistiku a skálolezení s minimálním nárůstem bolestivosti při takto extrémně zatěžovaných kolenních kloubech. Jak uvádí ošetřující lékař, po dvou měsících na kontrolním vyšetření je pacientka bez subjektivních obtíží.

Podobný je i druhý případ mladé krasobruslařky, která má po intenzivním tréninku namoženy měkké části kolenních kloubů a trpí velmi intenzivní bolestivostí. Podávání Geladrinku Fast snižuje bolestivost na polovinu až kolem osmnáctého dne. Je to způsobeno pokračováním v tréninkovém programu, i když s nižší intenzitou. Tréninky probíhají šest dní v týdnu, sedmý den je odpočinkový. Přesto dochází 38. den k tomu, že pacientka již nemá bolesti při námaze a zároveň uvádí stoprocentní tréninkovou zátěž.

Klinické hodnocení kloubní výživy
u chondropatií
a distorzí kotníků - Graf 1

Shrnutí Geladrink Fast: Celkem bylo sledováno 11 pacientů užívající Geladrink Fast. Velmi rychlý nástup účinku se projevil u většiny pacientů a snížil bolestivost nebo umožnil zvýšenou aktivitu pacientů. Pouze jeden pacient neudával zlepšení. Jednalo se o pacienta s gonartrózou, který při zátěži vykazoval i zvýšenou bolestivost, a pravděpodobně zde nebyla zánětlivá složka onemocnění. Jeden pacient přestal po deseti dnech užívat přípravek z důvodu gastrointestinální nevolnosti. Přesto udával po desetidenním užívání ústup bolestí. Ostatní pacienti přípravek tolerovali velmi dobře. Mezi nimi i pacient s anamnézou polyvalentního alergika a astmatika.

Geladrink Fast a Geladrink Forte: Dva pacienti užívali kombinaci Geladrinku Fast první měsíc a Geladrinku Forte druhý měsíc. Starší pacientka s levostrannou gonartrózou udává poloviční bolestivost osmý den od počátku užívání Geladrinku Fast s tím, že 35. den je koleno prakticky bez bolesti a tento efekt přetrvává až do konce druhého měsíce, kdy je využíváno balení Geladrinku Forte. Od 43. dne pak dochází k navýšení zatěžování postiženého kolene bez bolestivých projevů (z klidu až na 65 % normálního stavu). Poznámka: Pacientka trpí lumbagem vystřelujícím do levého stehna a zde nedochází k žádnému efektu.

Mladší pacientka s chondropatií kolenní čéšky aktivně hraje basketbal. Ústup bolestivosti na méně než 50 % je zaznamenán již druhý den po podání Geladrinku Fast. Efekt přetrvává až do běžeckého tréninku a bolestivost se vždy zvětšuje se zvýšenou fyzickou zátěží (basketbalový zápas apod.). Pacientka udává zlepšení stavu po přípravcích. Došlo však ke změně charakteru bolestivosti -bolest se propaguje pozátěžově.
Geladrink Forte: Celkem 10 pacientů užívalo Geladrink Forte po dobu dvou měsíců. Sedm z nich byli aktivní sportovci, čtyři z nich udávají zlepšení problémů. Mezi ně patří pacient s chondropatií kolenní čéšky, u kterého 20. den dochází k poklesu bolestivosti na polovinu oproti výchozímu stavu, 25. den si způsobuje výron kotníku. Bolestivost však zůstává na velmi nízké úrovni a 36. den prakticky mizí. Pacient udává po užívání Geladrinku

Forte výrazné zlepšení svých problémů. Jedna pacientka ze skupiny sportovců přerušila terapii z důvodu gastrointestinálních obtíží a jedna pacientka nedodržovala dávkovací režim a její hodnocení nemůže být validní. Další užívala léky proti bolesti a hodnocení bolestivosti je tím ovlivněno. Vzhledem k tomu, že pacientka v záznamovém listu neuvádí podrobnosti, nelze detailně analyzovat kazuistiku.
Zbývající dva pacienti si stěžovali na bolest v kloubu a jedna pacientka byla léčena s diagnózou blíže nespecifikované gonartrózy. Posledně jmenovaná pacientka užívala zároveň s Geladrinkem Forte Tramal a Paralen a nezaznamenala změny bolestivosti.

Jak léky proti bolesti ovlivňují hodnocení, dokládá případ pacientky s bolestmi v kloubech, která zároveň s Geladrinkem Forte užívala Ibalgin 600 a zaznamenávala bolestivost na škále VAS 5-7,5. Dvacátý druhý den opět užívala Geladrink Forte společně s Ibalginem 600, ale již zaznamenala stav bez bolesti. Další dva dny pobírala stejnou medikaci, i když neměla bolesti. Dvacátý pátý den přestala užívat Ibalgin 600 a bezbolestný stav vydržel až do konce užívání Geladrinku Forte, tzn. do 60. dne, kdy pacientka udává významné zklidnění kyčelního kloubu a zlepšení stavu kolenních kloubů. Podobně popisuje stav i druhá pacientka s kloubními problémy. Po 14-20 dnech uvádí nástup úlevy od bolestí, i když dále užívala Movalis 1 tbl. denně. V té době pociťovala v klidu (hlavně v noci) drobné bolesti kloubů, především ramenních, kotníků a kolen. Po šesti týdnech klidové bolesti ustupují a pacientka udává zlepšení a zmírnění bolestivosti po podávání Geladrinku Forte.

Závěr

Kombinace kloubních výživ Geladrink Fast a Geladrink Forte je užitečnou součástí terapie chondropatií a distorzí kotníků.


O autorovi: PharmDr. Richard Richter, CSc. Orling, s. r. o. (orling@orling.cz)

Ohodnoťte tento článek!