Ošetřovatelská kazuistika u pacienta s termickým poraněním

V tomto článku je popsána kazuistika pacienta s popáleninami na 65 % povrchu těla. Popáleniny si způsobil při pokusu o sebevraždu. Vzhledem k rozsahu popálenin bylo nutné pacienta hospitalizovat na JIP, kde podstoupil několik chirurgických zákroků. Klíčová slova: suicidální pokus, popáleniny, umělá plicní ventilace, protišoková terapie

SUMMARY The article brings a case study of a patient who sustained burn injury over 65% of the body surface while attempting a suicide. Due to the range f the injury the patient had to be hospitalized at ICU and underwent several surgical procedures.
Key words: suicidal attempt, burns, artificial pulmonary ventilation, antishock treatment

Třicetiletý pacient se v suicidálním pokusu polil olejem a zapálil, poté skočil do potoka, uhasil se a šel vyhledat pomoc. V dnešní době suicidální pokusy patří mezi časté příčiny termických poranění.

Dne 27. května 2009 byl na naši kliniku přijat pacient J. L. s popáleninami na 65 % tělesného povrchu. Záchranná služba pacienta zaintubovala, zavedla močový katétr a kanylu do levé kubity. Popálené plochy překryli sterilním krytím a zahájili objemovou resuscitaci. Plochy byly lokalizovány na obou dolních končetinách, od plosek nohou do dvou třetin stehen, téměř cirkulárně. Dále cirkulárně na obou horních končetinách, od prstů ruky k paži. Popálen byl také obličej a přilehlé vlasaté části nad čelem. Mapovitě se jednalo o II. až III. stupeň.

Na příjmovém sále kliniky lékaři provedli toaletu ploch, které sterilně kryli a použili speciální obvazový materiál: na vitální partie aplikovali Askina Thin Site, na zbytek ploch betadinové obklady, mul a Prubany. Na obličej aplikovali Waterjel masku. Dále zavedli NGS, zajistili žilní linku cestou vena femoralis sin. a arteriální přístup cestou arteria femoralis sin. Poté byl pacient předán na JIP.
Na JIP jsme pokračovali v umělé plicní ventilaci a zahájili monitoraci vitálních funkcí. Každému pacientovi při příjmu provádíme statimové odběry, mezi které patří krevní obraz a diferenciál, APTT a QUICK, zjištění krevní skupiny, kompletní biochemické vyšetření, ABR a sedimentace. Dále provádíme nestatimové odběry, to znamená výtěr z krku, nosu a stěr z popálené plochy na bakteriologii, VDRL a TPHA, HIV, HBsAg a antiHCV. U pacienta jsme zajistili rtg srdce, plic a rtg centrálního žilního katétru, kvůli správné pozici. Lékaři zahájili protišokovou terapii (podávání infuzních roztoků podle výpočtů vzorce: 3 x hmotnost pacienta v kg x rozsah popálené plochy v % povrchu těla = množství krystaloidů za 24 hodin v mililitrech, v tomto případě to bylo H1/1 rychlostí 350 až 750 ml/h). Dále jsme provedli bronchoskopii, z důvodu zjištění případného inhalačního traumatu, která jej však neprokázala.

Ošetřovatelská kauzistika u pacienta s termickým poraněním

Ošetřovatelská kauzistika u pacienta s termickým poraněním

Ošetřovatelská kauzistika u pacienta s termickým poraněním

Ošetřovatelská kauzistika u pacienta s termickým poraněním

Po provedených vyšetřeních byla zahájena příprava k extubaci. Deset hodin po příjmu proběhla extubace bez komplikac.
Pacient během hospitalizace na JIP podstoupil 4 nekrektomie, 3 autotransplantace a 5 převazů v celkové anestezii. Při těchto výkonech jsou časté velké krevní ztráty a z tohoto důvodů byly pacientovi podány krevní deriváty (22 jednotek mražené plazmy, 6 jednotek erymasy).
Bakteriologické vyšetření prokázalo polymikrobní flóru, proto mu lékaři podle citlivosti naordinovali ATB. Kromě toho jsme pacientovi podávali léky z těchto lékových skupin: mukolytika – k naředění hlenu; opiáty – analgetika z důvodu bolesti a uvedení pacienta do umělého spánku; antikoagulancia – prevence TEN; bronchodilatancia – k uvolnění dýchacích cest; antipyretika – ke snížení horečky; antidepresiva po konzultaci s psychiatrem; hepatoprotektiva – kvůli vysokým jaterním hodnotám; antiulcerózní látky – prevence stresového vředu; analgetika – tišení bolesti.
Po 28 dnech jsme pacienta s dobrou prognózou přeložili na standardní oddělení k doléčení.


O autorovi: Markéta Mentlíková, Soňa Lisová Klinika popáleninové medicíny, FN Královské Vinohrady, Praha (Markoulek@seznam.cz, sonalisova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!