Pohybová aktivita stomiků

Slovo stomie pochází z řeckého slova stoma, stomatos – ústa, otvor, vyústění. Jedná se o vyústění dutého orgánu (např. střeva) na povrch těla, prováděné chirurgickým výkonem. Nejčastějším důvodem vytvoření kolostomií (vyústění tlustého střeva) a ileostomií (vyústění tenkého střeva) jsou onemocnění střev anebo jiných nitrobřišních orgánů a komplikace, které vznikají při léčbě těchto onemocnění.

Stomik je zdravotně postižený občan, který má dočasně anebo trvale vyvedený dutý orgán na povrch těla, nejčastěji tlusté střevo, tenké střevo anebo močové cesty, čímž dochází ke změně základních fyziologických funkcí, k neovladatelnému vyprazdňování stolice, obsahu tenkého střeva anebo moči nepřirozenou cestou s nutností používání stomických pomůcek, důsledkem čehož je výrazné zhoršení celkové kvality života (Lúčan, 2011, s. 32).
Člověk se stomií – stomik se musí vyrovnat s více faktory: * fyzické – bolest, zácpa, průjem, * emocionální – stav duševní pohody, strach, úzkost, deprese, * sociální – vyjádřené v rodinných mezilidských vztazích, v sociálních aktivitách, ve snaze o integraci do normálního života (Otrubová, 2012).
V průběhu svého života je jedinec v nejužším a nejintimnějším kontaktu s vlastním tělem a vlastní duší. I když jsme s nimi nespokojení, je nemožné se jich zbavit. Přirozeným přáním každého z nás je tělo pěstované a upravené. Toto přání je samozřejmé i pro pacienty žijící se stomií. Není to lehké, ale zároveň také nemožné. S kvalitní a vhodně vybranou stomickou pomůckou může stomik do svého života zařadit fyzickou aktivitu podle svého uvážení a zdravotního stavu.
Důležitou součástí k udržení fyzické zdatnosti je pohybová aktivita. Co rozumíme pod pojmem pohybová aktivita? Je to cílevědomá činnost, ve které se projevují všechny druhy pohybu v přírodě, přičemž člověk není pouze jejich objektem, ale hlavně aktivním subjektem, který je usměrňuje, reguluje a řídí, čímž zabezpečuje všechny formy své existence – především zdraví.
S pohybovou aktivitou různého charakteru se setkáváme stále intenzivněji i u zdravotně oslabených lidí. Je to konkrétní obraz hodnot pohybu, protože i v této skupině populace je tělesná aktivita vnímána jako společenský fenomén k dosažení socializace, seberealizace, prestiže apod.
Cíle pohybové aktivity lze shrnout do několika bodů: * posilňování svalstva, * uvolňování svalstva, * napínání svalstva, * mobilizace a uvolňování kloubů, * zlepšení srdeční činnosti, * zlepšení prokrvení organismu, * úprava látkové výměny, * zlepšení oslabených funkcí, * harmonizace schopnosti rovnováhy a koordinace celého těla, * zlepšení regeneračních pochodů, * korekce sociální maladaptace, * zvýšení adaptability organismu na zátěž.
Mezi výhody takové aktivity patří: blahodárné účinky na duševní pohodlí, smysluplná sportovní aktivita a společné akce jsou důležité pro každého pacienta a výrazně zlepšují pozitivní pocit vůči světu.
Jaký je postup? Pohybové aktivitě předchází vždy konzultace s odborníkem (lékař, fyzioterapeut, sestra), který objasní možnosti a hranice, jež by neměly být překročeny. Pacient by měl před cvičením snížit příjem potravy a jíst nenadýmavou stravu. Samozřejmostí je před tělesnou aktivitou výměna stomické pomůcky za čistou. Rozcvičení jako úvodní fáze je nanejvýš důležité! Nesmí se zapomenout na správné dýchání! Zezačátku je potřebné cvičit pomalu. Postupně se zvyšuje intenzita cvičení a náročnost cviků. Je potřebné vzít v úvahu i fyzickou zdatnost pacienta se stomií před operací. Každý cvik by měl opakován tolikrát, kolikrát pacient může, protože pouze tak začne znovu nabývat tělesné i duševní pohody. Důležitá je míra pohybové aktivity, přizpůsobená individuálnímu zdravotnímu stavu. Podstatou je nenásilná, nebolestivá forma pohybu. Pokud je zvolená fyzická aktivita pro stomika náročná, je třeba udělat si přestávku anebo snížit intenzitu cvičení. Cvičení má končit příjemnou únavou. Pacienti mají někdy tendenci naklonit se na tu stranu, kde mají vytvořenou stomii – mohou vzniknout bolesti páteře anebo ortopedické komplikace (vhodné je kontrolovat si správný stoj před zrcadlem).
Jaké jsou možnosti? Vhodným pohybem pro všechny pacienty se stomií je např.: * cvičení na velkém nafukovacím míči, * cévní gymnastika, * posilňování svalstva pánevního dna, * dechové cvičení, * pilates, * plavání (ve vodě je možné nechat si sáček jako obvykle anebo použít minisáček či krytku), * turistika.
Cviky na posilování břišního svalstva jsou vhodné v poloze vleže na zádech s pokrčenými dolními končetinami, které opřeme o podložku (Zachová, 2010, s. 90).
Každé vyvedení stomie znamená velký zásah do dosavadního života jedince (Otrubová, 2012). Adaptovat se na život se stomií vyžaduje značné úsilí. Změní se život pacienta stomika, změní se jeho každodenní činnosti, které před operací vykonával bez obtíží. Tělesný pohyb je u některých lidí každodenní součástí života. Pokud se pacient stomik věnoval fyzické aktivitě před operací pravidelně, není důvod přestat s ní po operaci. Postupně se může vrátit ke svému rytmu před operací a užívat si radost z pohybu.
Cvičení, koupání v bazénu, plávání v moři, běh, gymnastika, cyklistika, procházka, tyto aktivity, ale i další patří k fyzickým aktivitám, které pacient se stomií může každodenně vykonávat.
Na závěr můžeme zkonstatovat, že pravidelná pohybová aktivita člověka je nenahraditelným lékem a prostředkem zachování vlastní existence. Málo pohybové aktivity je více než žádná pohybová aktivita, malá až mírná intenzita pohybu je prospěšnější než dlouhodobý nedostatek pohybu. I malá fyzická aktivita přispěje ke zlepšení životního stylu.

**

Literatura

Ferk o, A. a kol. Chirurgie v kostce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2002. 591 s. ISBN 80-247-0230-4.
Kozi erová, B. a kol. Ošetrovateľstvo I, II. 1. vyd. Martin: Osveta, 1995. 1474 s. ISBN 80-217-0528-0.
LÚČAN, J. Stómie, stomici. 1. vyd. Turyny: P + M. 2011. 220 s. ISBN 978-80-89410-11-8.
OTRUBOVÁ, J.; HALUZOVÁ, M.; JANKECHOVÁ, M. Copingové stratégie u pacientov so stómiou. In: Zborník z medzinárodnej vedecko odbornej konferencie Diagnóza v ošetrovateľstve – nové trendy. Trnava: Trnavská univerzita, 2012. s. 8-15. ISBN 978-80-8082-524-9.
Siman, J. Princípy chirurgie. 1. vyd. Bratislava: SAP, 2007. 923 s. ISBN 80- 89104-94-0.
Slezáková, L. Ošetřovatelství v chirurgii I. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 264 s. ISBN 978-80-247-3129-2. ZACHOVÁ, V. a kol. Stomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 200 s. ISBN 978-80-247-3256-5.

Souhrn

Každý zdravotně oslabený člověk, tzn. i stomik, se může zapojit do sportovních aktivit, pohybově se rozvíjet a využívat pozitivní účinek různorodého pohybu na zkvalitňování svého zdravotního stavu a života. Klíčová slova: tělesná aktivita, pohyb, stomie, stomik

O autorovi| PhDr. Lívia Kollárová1, PhDr. Stela Gilanová2 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Bratislava, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava, Nové Zámky, Chirurgické oddelenie FNsP Nové Zámky1, Hartmann-Rico, spol. s r. o., Bratislava2 (livia.kollar@gmail.com, stela.gilanova@hartmann.info)

Cvičení 1: Leh na zádech, pokrčit obě dolní končetiny, ruce objímají kolena. S nádechem zatlačit kolena proti rukám, s výdechem přitlačit kolena co nejvíce k hrudníku.
Cvičení 4: Leh na zádech, nohy si volně opřít o míč. S nádechem se snažit zdvihnout pánev, chvíli vydržet. S výdechem se vrátit do základní polohy v lehu.
Cvičení 2: Leh na zádech, pokrčit obě dolní končetiny, chodidla opřít o podložku, horní končetiny jsou podél těla. S pomalým výdechem zvedat pánev směrem nahoru, nádech a postupně položit pánev na podložku.
Cvičení 5: Leh na zádech, nafukovací míč přidržovat oběma nohama, s nádechem zdvihnout dolní končetiny s míčem, s výdechem je položit zpět na podložku.
Cvičení 3: Klek, s nádechem upažit jednu horní končetinu. Otočit hlavu ve směru upažené končetiny, s výdechem návrat do původní polohy a cvičení opakovat na druhou stranu.
Cvičení 6: Sed na okraji židle, kolena se dotýkají stěny, horní končetiny ohnuté v lokti, s dlaněmi položenými na čelo se opřít o stěnu. Nádech, prohnutí zad, výdech a co nejvíce prohnout v zádech.

Ohodnoťte tento článek!