Preeklampsie a HELLP syndrom

Těhotenství je stav, při kterém dochází v organismu matky k řadě fyziologických změn. Těhotenství může proběhnout zcela bez obtíží nebo jej mohou provázet různě závažné komplikace. Jednou z možných komplikací je i preeklampsie a HELLP syndrom, které jsou předmětem následujícho příspěvku. Klíčová slova: komplikace, preeklampsie, HELLP syndrom, eklampsie, gravidita

SUMMARY Pregnancy leads to many physiologic changes in the mother’s body. The pregnancy can be uneventful or it can be accompanied by various complications. One of the complications is preeclampsia and HELLP syndrome which are dealt with in the article. Key words: complications, preeclampsia, HELLP syndrome, eclampsia, pregnancy

Preeklampsie a HELLP syndrom

Preeklampsie je nemoc, která se vyskytuje pouze a jedině v těhotenství. Její příčina není přesně známá. Jedná se o onemocnění placenty, a tedy tam, kde není placenta, nemůže být ani preeklampsie.

Více bývají ohroženy ženy s DM, hypertenzí bez souvislosti s těhotenstvím, srdečním a autoimunitním onemocněním. Rizikovým faktorem je i vyšší věk matky (nad 40 let) a již prodělaná preeklampsie v předchozím těhotenství. Tento stav ohrožuje zdraví a život matky i plodu.
Základní příznaky:

* hypertenze * proteinurie
* otoky
Klinické známky:

* bolest v epigastriu
* bolesti hlavy a uší
* otoky sliznic se známkami plného nosu
* poruchy vidění
* hypersomnie
* mdloby
* oligurie
Z laboratorních výsledků lze vyčíst: zvýšení kyseliny močové v krvi, zvýšení hemoglobinu (nad 130g/l), hematokritu (nad 0,38 %) a proteinurii.

HELLP syndrom

Preeklampsie může být provázena HELLP syndromem, eklampsií, abrupcí placenty (předčasné odlučování placenty), poruchou hemostázy (DIC – diseminovaná intravaskulární koagulace, TEN – trombembolická nemoc), encefalopatií, nefropatií a hepatopatií. Název HELLP syndromu vychází z počátečních písmen jeho symptomů:
* Hemolysis (rozpad erytrocytů)
* Elevation Liver (zvýšení hladiny transaminázy)
* Low Platelet (snížení hladiny trombocytů). Jak název napovídá, dochází k vysrážení krve v játrech, způsobující zvýšení jaterních enzymů. Vysrážením krve klesá hladina trombocytů a zároveň se rozpadají erytrocyty.
Preeklampsie může přejít do závažnější eklampsie (z řec. eklampo zablesknout se, starý český název byl božec). Je to stav, kdy kvůli látkám z placenty dochází ke křečovitému stažení cév mozku, což vede k hypoxii mozku. Následkem jsou tonicko-klonické křeče a bezvědomí. Aby nedošlo k ohrožení života matky i plodu, je nutné ukončit těhotenství.

Pokročilé těhotenství

Kazuistika

V následující kazuistice je popsán případ 34 leté pacientky, u které došlo k rozvoji HELLP syndromu, což vedlo k nutnosti ukončit těhotenství císařským řezem.
Osobní anamnéza: bezvýznamná, první gravidita po spontánní koncepci, průběh bez komplikací, váhový přírůstek během těhotenství 17 kg.
První den hospitalizace: Pacientka byla přijata pro spontánní odtok plodové vody ve 36. týdnu těhotenství.
6.00 hod. (příjem): Pacientce naměřena normotenze a tělesná teplota 36,6 °C, orientační vyšetření moči na cukry a bílkoviny bylo negativní.
14.00 hod.: TK 140/90, pacientka udává silné bolesti hlavy. Byla odebrána krev na KO, koagulaci a biochemii.
16.00 hod.: TK 170/100, k dispozici jsou nové laboratorní hodnoty: Hb-132, trombocyty-74, elevace kyseliny močové a jaterních enzymů, koagulace v normě, kromě D-dimerů (zvýšeny 16krát).
16.25 hod.: TK 184/105, pacientka si neustále stěžuje na bolesti hlavy a nově se přidává i bolest v epigastriu. Je rozhodnuto o ukončení těhotenství císařským řezem pro HELLP syndrom. Dítě bylo předáno do péče novorozeneckých sester.

Příjem na JIP v 17.30 hod.

Při příjmu na JIP naměřena výrazná hypertenze 200/100, tepová frekvence měla hodnotu 62.
Terapie: hypotenzivum Nepresol a 20% MgSO4 kontinuálně, bolusově podáno antihypertenzivum Enap (ACE inhibitor v dávce 1,25 mg i. v.), 1krát trombocytární koncentrát, 2 transfuzní jednotky mražené plazmy, albumin, furosemidum kontinuálně (diuretikum), po 6 hodinách Vasocardin 50 mg perorálně, prevence TEN – fraxiparin 0,4 ml denně.
21.00 hod.: Podání hypotenziv bylo efektivní, naměřen TK 142/78 a P 83. Abdominální Redonův drén odvedl 450 ml krve, na statim nabíráme kompletní laboratoř.
22.00 hod.: Laboratorní výsledky: Hb 108, trombocyty 77, D-dimery 20krát překračující referenční mez, AT III 121% (antitrombiny -látky, které inaktivací trombinu tlumí krevní srážení).
Drén odvedl již 600 ml krve a zároveň je značně prosáklé krytí operační rány. Pacientka je pobledlá, ale bolesti hlavy a v epigastriu již neguje. Vzhledem ke stavu je rozhodnuto pro revizi sutury.
24.00 hod.: Pacientka se vrací z operačního sálu, fyziologické funkce jsou stabilizované, pokračujeme v terapii: Nepresol, MgSO4 , furosemidum, Vasocardin a ATB.

1. pooperační den: TK, P v normě. Snižování dávek Nepresolu, MgSO4, furosemidu a následné vysazení. Pokračujeme v terapii Vasocardinem a ATB. Podány 2krát jednotky erymasy. Mírné zlepšení laboratorních parametrů, klientka se cítí lépe a večer vstává z lůžka.
2. pooperační den: Od rána vzestup TK až na 180/110 opět nasazen kontinuálně Nepresol a dále pokračujeme v předešlé terapii Vasocardinem a ATB. Klientka si stěžuje na bolesti hlavy. Celý den má klid na lůžku.
3. pooperační den: Ráno TK 150/90, nasazeno Prestarium 5 mg 1krát denně (ráno), Lomir 2,5 mg 3krát denně tbl. Pokračujeme v terapii ATB a Vasocardinem 50 mg – nyní po 8 hodinách, odpoledne vysazujeme Nepresol. Pacientka se subjektivně cítí lépe. Dochází k dalšímu zlepšení laboratorních parametrů
4.-7. pooperační den: Postupná normalizace TK.
Pacientku propouštíme 9. pooperační den s perorální léčbou. Doporučujeme: kontrolu u praktického lékaře do 3 dnů od propuštění, za 6 týdnů po porodu kompletní interní vyšetření a za 6 měsíců vyšetření funkce ledvin.

Závěr

Preeklampsie je závažná komplikace spojená s těhotenstvím, která ohrožuje zdraví matky (poškození vnitřních orgánů, krvácení do mozku, selhání ledvin). Vlivem nedostatečného prokrvení placenty dochází k omezení přenosu kyslíku a živin, což ohrožuje i samotný plod. Ošetřující personál by neměl podceňovat příznaky tohoto stavu, neboť v některých závažných případech může mít i letální následky.


O autorovi: Gabriela Duřtová, DiS., Hana Marešová, oddělení jednotky intezivní péče, Ústav pro matku a dítě, Praha (hamare@seznam.cz, durtova.gabriela@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!