Screeningová mamografie

Screeningová mamografie je rtg vyšetření prsu s největší výpovědní přesností u žen ve věku 45-69 let. Standardně se provádí jednou za dva roky. Mamografie dokáže nádor prsu odkrýt dříve, než je palpovatelný. Největší přínos mamografie je u žen středního a vyššího věku, kdy je parenchym žlázy již v involuci a obraz žlázy je dobře přehledný. Klíčová slova: mamografický screening, prevence, nemoci prsu, diagnostika

SUMMARY Screening mammography is an x-ray examination of the breast with the most accuracy among women between 45 and 69 years old. It is usually done once in two years. The mammography can detect the breast tumor before it can be palpated. The method brings most advantage to women in middle and old age when the gland tissue is in involution and the picture is clear. Key words: mammography screening, prevention, breast disease. diagnostics

Princip mamografického screeningu vychází z předpokladu, že onemocnění zachycené v časné fázi je snáze léčitelné, a proto může být kvalita a délka života pacientek vyšší. V České republice byl mamografický screening pro ženy od 45 do 69 let zahájen 1. září 2002. Záměrem screeningu je nabídnout ženám kvalifikované preventivní vyšetření prsu.

Mamografický screening spočívá v pravidelném, organizovaném, preventivním vyšetřování asymptomatických žen, tedy žen bez jakýkoli příznaků onemocnění, s cílem zachytit rozvíjející se onemocnění v co nejčasnějším stadiu.
Před vyšetřením žena vyplní speciální dotazník, ve kterém sdělí anamnestické údaje, prodělané operace prsu, obtíže apod. Tento dotazník je jednotný pro všechna mamografická pracoviště a vkládá se do mamografické dokumentace pacientky. Smyslem dotazníku je zjištění zejména nádorových onemocnění v rodině a podle těchto údajů případně zařadit klientku do skupiny rizikovějších žen, které jsou pak sledovány častěji či komplexněji než udává screeningový protokol.

Mamografický screening je organizován ve většině zemí pro ženy ve věkové skupině mezi 45 až 69 lety. Ženy v tomto věkovém intervalu reprezentují zhruba 40 % populace a až 70 % všech diagnostikovaných nádorů prsů se vyskytuje právě v tomto věku. U žen mladších než 45 let je incidence karcinomu (u žen s normálním rizikem) poměrně nízká a mamografie méně spolehlivá.
Aktivní vyhledávání zhoubného nádoru prsu, tedy preventivní (screeningová) mamografie, je hrazeno ze všeobecného zdravotního pojištění u žen ve věku 45 až 69 let věku vždy jednou za dva roky. V ostatních případech si vyšetření klientky hradí samy.

Může se stát, že jsou výsledky nejednoznačné a lékař hodnotící screeningovou mamografii není zcela přesvědčen, že u ženy nejsou absolutně žádné známky možného vznikajícího nádoru. V takovém případě je možné provést kontrolní vyšetření nejpozději do jednoho roku. Screeningová mamografie hrazená ze zdravotního pojištění je charakterizována těmito kritérii: a) žena je asymptomatická (bez klinického podezření na nádor prsu), b) žena je ve věku od 45 do 69 let (do posledního dne před 70. rokem věku), c) je dodržen dvouletý interval (poslední provedená mamografie před 2 lety, +/-1 měsíc), d) žena má rtg žádanku na screeningovou mamografii (např. s diagnózou Z 12.3, Z 01.4, N 95.1).

Standardní provádění mamografie

Mamografie se obvykle provádí ve dvou projekcích (vždy na oba prsy), a to v projekci mediolaterální šikmé a kraniokaudální. Důležitá je dostatečná komprese k oddělení hlubokých a povrchnějších struktur prsu a tím zlepšení přehlednosti vyšetřovaného místa.
Mamografické pracoviště musí splňovat všechny požadavky, především technické a personální. Vyšetření by mělo být prováděno na moderním mamografickém přístroji vhodném pro screeningové vyšetření. Mamografické filmy vyžadují zvláštní způsob zpracování, proto vybavení zahrnuje také zvláštní vyvolávací automat, nastavený podle doporučení výrobce filmů. K hodnocení snímků se požaduje speciální mamografický negatoskop se silným rovnoměrným světlem a s možností vyclonění světelného pole na velikost snímků či jeho část. K dispozici by měla být silná lupa a bodové světlo k prohlížení části snímku s vyšší optickou hustotou. Samozřejmostí je možnost provedení ultrasonografie a dalších diagnostických metod, především punkce, stereotaxe, biopsie a předoperační lokalizace nehmatných tumorů. Zvláštní požadavky jsou kladeny na personální zajištění. Na pracovišti by měli být především dva zkušení a speciálně vyškolení radiologové, kteří by kromě hodnocení mamogramů ovládali také ultrasonografii prsu a punkční techniku.

Mamodiagnostické pracoviště musí mít návaznou péči při zjištění nádoru prsu – chirurgické, gynekologické a onkologické ambulance a mamární komise, aby zjištěná diagnóza mohla být bez zbytečného prodlení řešena.


O autorovi: Bc. Veronika Jandorová, Chirurgická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a. s. (Veronika. Jandorova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!