Speciální vyšetřovací metody v oftalmologii

Mezi speciální metody v oftalmologii patří elektrofyziologické vyšetřovací metody – EOG, ERG, VEP. Tyto slouží k objektivnímu posouzení funkce buněk sítnice a ke zjištění schopnosti zrakové dráhy přenášet vnímaný obraz z očí do zrakového centra v mozku. Všechna tato vyšetření se provádějí v tmavé místnosti.

Metoda EOG – elektrookulografie – sleduje tzv. klidové potenciály oka. Měří napětí mezi rohovkou a sítnicí v klidovém stavu oka. Rohovka má kladný náboj a sítnice záporný. Rozdílu napětí mezi nimi v té chvíli říkáme klidový potenciál. Je snímán elektrodami umístěnými asi 0,5 cm od vnitřního i zevního koutku. Vyšetřovaný sleduje 12 minut fixační světla pod prostorovým úhlem 30° ve tmě a stejnou dobu za světla. Výsledky jsou zobrazeny grafem. Metoda se využívá hlavně při onemocnění cévnatky a zevních vrstev sítnice.

Metoda ERG – elektroretinogram – umožňuje odhalit změny na sítnici a s její pomocí se měří bioelektrická aktivita sítnice. Ke snímání používáme speciální elektrody, které se fixují přes vodivou pastu náplastí na zevní koutky očí a další přímo na rohovky po předchozím znecitlivění kapkami. Nad kořen nosu umístíme další elektrodu k uzemnění pacienta. Podle typu stimulace dělíme ERG na:

* S – ERG – skotopický elektroretinogram tyčinek. Po 30 minutách adaptace oka na tmu sleduje pacient světelné záblesky různé intenzity. Záblesk trvá 2 milisekundy a prostorovou velikostí jsou 3 úhlové stupně. Výsledky jsou zpracovány do křivek. Vyšetřením lze odhalit například diabetickou retinopatii, pigmentovou dystrofii sítnice nebo její odchlípení. Používá se především k diferenciaci nejasných nemocí sítnice.

* F – ERG – fotopický elektroretinogram čípků. Po 5 minutách adaptace oka na světlo sleduje pacient světelné záblesky stejné intenzity a výsledky jsou zpracovány do křivek. Vyšetření pomáhá odhalit degenerace zadního pólu oka, hlavně čípkového mechanismu.

* P – ERG – pattern reversal elektroretinogram (také elektroretinogram na strukturované podněty). Jako strukturální podněty používáme černobílou šachovnici nebo horizontální a vertikální pruhy. Na šachovnici pacient sleduje fixační bod v podobě červeného křížku s korekcí na čtení (pokud má), přičemž šachovnice se v určitém časovém rytmu mění v negativ a opačně. Stimulujeme tak centrální část sítnice. Vyšetření je indikováno při podezření na poruchy makuly (makulopatie), amblyopie či glaukomu. Výsledky jsou opět zobrazeny pomocí křivky.

Metoda VEP (Visual Evoked Potentials), tzv. vyvolané zrakové potenciály – testuje zrakovou dráhu. Jde o bioelektrickou odpověď mozku na podráždění zrakového receptoru definovaným podnětem. Používáme dva světelné podněty: strukturovaný (šachovnice), difuzní (zábleskový). Vyšetření provádí pacient každým okem zvlášť. K získání bioelektrické aktivity používáme dvě speciální elektrody. Jedna se umístí do 10 % vzdálenosti nad nasion, a druhá do 10 % vzdálenosti nad inion. Elektrody se vpraví pod kůži ve vlasech, aby byly lépe fixovány než elektrody lepicí.

Podnět zábleskem má proti strukturovanému řadu nevýhod (např. velká variabilita výkyvů křivek u zdravých lidí), ale má dvě přednosti – není třeba spoléhat na spolupráci a pozornost vyšetřovaného a hlídat centraci jeho pohledu a při vyšetření nevadí snížená zraková ostrost. Pomocí VEP vyšetření lze diagnostikovat onemocnění zrakového nervu, jako je jeho atrofie či retrobulbarní nebo intraokulární neuritida anebo jiná onemocnění CNS (např. roztroušená skleróza, nádory, degenerativní onemocnění CNS).

Tyto vyšetřovací metody jsou bezbolestné, vyšetřovaného nezatěžují a není nutná speciální příprava. Pouze můžeme pacientovi doporučit, aby kvůli fixování elektrod neaplikoval v den vyšetření na obličej kosmetické přípravky. Vyšetření se provádějí bez ohledu na věk, je však nutné pacienta informovat o jejich průběhu (včetně arteficiální mydriázy), abychom dosáhli jeho maximální spolupráce. Vyšetření trvá zhruba hodinu, náročné vyhodnocování jejich výsledků musí provádět zkušený lékař.


SOUHRN

Prostřednictvím článku se chci podělit o zkušenosti se speciálními vyšetřovacími metodami, které provádíme na naší oční klinice – Oční klinika JL. Věřím, že alespoň trochu rozšířím znalosti z moderní oftalmologie i sestrám s odlišnými specializacemi, a přispěji tak k jejich lepší orientaci při péči o nemocné.

SUMMARY

Through the article I would like to share my experience with special examination methods that we perform in our eye clinic – Eye Clinic JL. I believe that it will enable nurses to get more information from modern ophthalmology and help them to be better oriented in the patient care.


O autorovi: Pavla Šrámková, Oční klinika a ambulance JL, Praha-Nové Butovice (pavlasramkova@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!