Úloha sestry v edukaci prvorodičky v systému rooming-in

Edukace v posledních letech zaujala významné postavení v moderním ošetřovatelství a v samostatné práci sestry. Schopnost praktického využití odborných poznatků a jejich odevzdávání cílové skupině – matkám – patří ke klíčovým kompetencím sestry v procesu edukace. Úspěch edukace závisí na individuálním přístupu sestry k matce a k tomu, čemu se chceme v edukačním procesu věnovat. Klíčová slova: edukace prvorodičky, roomingin, péče o novorozence, dětská sestra

SUMMARY During last years health education has gained an important role in modern nursing and the autonomous work of the nurses. The skill to use the professional knowledge in practice and teach them the target group -the mothers – is a key nursing competence in the process of education. The success of education depends on n individual approach towards the mother and the educational content. Key words: education of primipara, roomingin, newborn care, pediatric nurse

Matky v prvních hodinách a dnech po porodu mimořádně vnímají rady zdravotníků. Je to období, kdy mohou plně soustředit svou pozornost na tyto rady a pomoc. Systém rooming-in mění tradiční režim ústavní péče a snaží se co nejvíce přiblížit rodinné atmosféře.

Systém rooming-in umožňuje matce být se svým dítětem od prvních hodin života, reagovat na jeho potřeby, porozumět jeho chování. Pro matku je důležité, aby se nebála a naučila se správně vzít dítě do ruky, správně přiložit dítě k prsu, umývat a koupat jej, polohovat, přebalovat, oblékat, kojit podle potřeby. Při těchto činnostech personál novorozeneckého oddělení dohlíží a matku instruuje. Je přítomen, když se vyskytnou nějaké problémy nebo nejasnosti. Díky systému roomig-in chodí matky z porodnice domů edukované, co se týká péče o novorozence.

Anatomie prsu

Důležitou roli na oddělení rooming-in mají dětské sestry, jejichž náplní práce není jen asistence při vizitě a plnění ordinací, ale také naučit matku starat se o dítě po dobu pobytu v nemocnici. Práce sestry na oddělení rooming-in je psychicky i fyzicky náročná. Sestra je v kontaktu s matkou po celou dobu své služby. Nesmí ji obtěžovat opakované a trpělivé vyučování matek v péči o dítě. Přitom je nutný individuální přístup k matkám a respektování jedinečnosti osobnosti každé matky.
Při edukaci zastává důležité místo diagnostika edukanta. Je to specifikování potřeb pacienta z pohledu rozsahu nedostatku jeho vědomostí. Zpravidla jde o řešení problému deficitu vědomostí, zručností, ale i nedostatku motivace. Diagnostika se vztahuje na potřebu naučit se něco, nabýt nové vědomosti, schopnosti, postoje k dané problematice.

Správné a nesprávné přisátí

V souvislosti s diagnostikou pacienta získává sestra údaje, které ovlivňují zvolení vhodné metodiky edukace u konkrétního pacienta. Jsou to údaje jako pohotovost, poddajnost, motivace, společensko-ekonomické faktory, vzdělání, věk, názory na zdraví. Pohotový pacient vyhledává informace a projevuje všeobecný zájem. Poddajnost vyjadřuje, do jaké míry se pacient ztotožňuje s radami a doporučeními. Motivace je spojena s potřebou získání určitých vědomostí, s touhou poznání svého zdravotního stavu, resp. řešení specifických problémů. Využívání motivace jako výchovného prostředku v ošetřovatelství znamená aktivovat pacienta a usměrňovat jej při dosahování cílů zaměřených na podporu, prevenci a obnovu fyzického zdraví a dušení stability. Společensko-ekonomické faktory – sestra by měla znát společenské, kulturní a domácí prostředí pacienta, aby dokázala pochopit jeho jednání a respektovala jeho názory. Vzdělání má vliv na současné vědomosti a na efektivitu zvolené metody učení. Při zpracování edukačního plánu je důležité znát pacientovy názory na zdraví a zajímat se, co v tomto ohledu koná pacient sám.

Kazuistika

Prvorodička, 27 let, přijatá na porodní sál ve 40. týdnu gravidity s pravidelnými kontrakcemi každých 10 minut. Rodička absolvovala kurz pro budoucí matky a studovala dostupnou literaturu. Verbalizuje dostatek teoretických vědomostí týkajících se samotného porodu a péče o novorozence.
Po přeložení z porodního sálu jsou matka i dítě umístěni na oddělení šestinedělí na pokoj se systémem rooming-in. Matka verbalizuje radost z narození zdravého dítěte, zároveň vyjadřuje obavy z nedostatku vědomostí a zručností při péči o novorozence. Je zahájena edukace prvorodičky, která se realizuje po dobu celé hospitalizace. Na základě informací získaných po dobu individuálního rozhovoru jsou stanoveny tyto edukační diagnózy:
1. Nedostatek vědomostí a zručností při přebalování dítěte.
2. Nedostatek vědomostí a zručností při péči o prsy.
3. Nedostatek vědomostí a zručností v souvislosti s péčí o novorozence po propuštění.

Přebalování novorozence

Edukační jednotka č. 1

Téma: Péče o prsy a technika odstříkávání mateřského mléka
Organizační forma: Individuální
Edukační diagnóza: Nedostatek vědomostí a zručností v péči o prsy
Cíl: Prokázat vědomosti a zručnosti v péči o prsy
Výsledná kritéria: Matka vyjadřuje pozitivní změny v názorech; po dobu edukace aktivně spolupracuje; popisuje způsob uvolnění prsů; jmenuje situace, kdy je vhodné odstříkávání mateřského mléka; jmenuje způsoby odstříkávání mateřského mléka; demonstruje správné ošetřování bradavek; demonstruje správné přikládání obkladů a masáž prsů; demonstruje správnou techniku odstříkávání mléka
Místo edukace: Pokoj matky
Délka edukace: 30 minut denně od třetího dne po porodu
Edukační metody: Rozhovor, vysvětlování, instruktáž
Didaktické prostředky a pomůcky: Letáky, sterilní kojenecká láhev, sterilní pístová odsávačka
Metodický postup:

* motivační fáze – získání důvěry matky a obeznámení matky s obsahem edukační jednotky,
* expoziční fáze – popsání a demonstrování správné techniky uvolnění mateřského mléka z prsu a odstříkávání mateřského mléka.

Přebalování novorozence

Osnova obsahu edukace:

1. bolestivé zduření prsů
2. ošetřování bolestivých bradavek
3. způsoby odstříkávání mateřského mléka
4. uskladnění mateřského mléka

Edukační jednotka č. 2

Téma: Přebalování novorozence
Organizační forma: Individuální
Edukační diagnóza: Nedostatek vědomostí a zručností při přebalování novorozence
Cíl: Prokázat zručnosti v přebalování
Výsledná kritéria: Matka projevuje zájem získat nové zručnosti; verbalizuje spokojenost se získanými vědomostmi; po dobu edukační jednotky spolupracuje; popisuje techniku přebalování; jmenuje způsoby ošetření genitálu u děvčat a chlapců; jmenuje znaky stolice; demonstruje správné uchopení dítěte; demonstruje správné očištění kůže od stolice; demonstruje správnou techniku přebalování
Místo edukace: Pokoj matky, přebalovací stůl
Délka edukace: 20 minut denně od druhého dne po porodu
Edukační metody: Vysvětlování, instruktáž
Didaktické prostředky a pomůcky: Propagační materiál – plakáty, jednorázové a bavlněné plenky, vlhčené ubrousky, mast na opruzeniny

Odstříkání mléka tlakovou odsávačkou

Metodický postup:

* motivační fáze – obeznámení matky s obsahem edukační jednotky,
* expoziční fáze – popsání a demonstrování správné techniky ošetřování a přebalování novorozence.
Osnova obsahu edukace:

1. umývání děvčete
2. umývání chlapce
3. normální znaky stolice
4. ošetřování zapařenin
5. oblékání novorozence

Edukační jednotka č. 3

Téma: Propuštění novorozence
Organizační forma: Individuální
Edukační diagnóza: Nedostatek vědomostí a zručností v souvislosti s péčí o novorozence po propuštění
Cíl: Prokázat vědomosti a zručnosti v péči o novorozence při propuštění
Výsledná kritéria: Matka projevuje zájem získat nové vědomosti a zručnosti; verbalizuje spokojenost se získanými vědomostmi; jmenuje zásady životosprávy kojící matky; popisuje reakci po prvním očkování novorozence; jmenuje důležitost přihlášení se u dětského lékaře po propuštění; demonstruje správný způsob ošetření novorozence po očkování
Místo edukace: Vyšetřovna
Délka edukace: 30 minut, pátý den po porodu
Edukační metody: Rozhovor, instruktáž
Didaktické prostředky a pomůcky: Letáky související s prvním očkováním, přebalovací stůl, oblečení pro novorozence, overal (deka), dokumentace k propuštění novorozence
Metodický postup:

* motivační fáze – obeznámení matky s obsahem edukační jednotky,
* expoziční fáze – popsání a demonstrování správného ošetření místa po očkování.

Osnova obsahu edukace:

1. propuštění novorozence
2. první očkování novorozence
3. životospráva kojící matky
4. propouštěcí dokumentace Literatura


O autorovi: PaedDr. Dáša Šusterová, Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice (dasa133@zoznam.sk)

Ohodnoťte tento článek!