Národní diabetologický program 2012–2022

4. 4. 2014 0:00
přidejte názor
Autor: Redakce

Souhrn
V minulém roce byl schválen Národní diabetologický program (NDP) 2012–2022. Cílem a posláním NDP je podpora vzniku a opatření v České republice pro prevenci diabetu, včasná diagnostika diabetu, léčba diabetu a jeho sdružených komorbidit, prevence komplikací diabetu a kontrola kvality systému. Národní diabetologický program vychází ze současných nových poznatků, zahrnuje objektivní hodnocení s měřitelnými důsledky programového postupu. Je výrazem snahy o zlepšení podmínek pro rozvoj diabetologie, zlepšení efektivity naší práce a je i obhajobou práv a zájmů nemocných s diabetem.

Klíčová slova

Národní diabetologický program ČR • cíle programu • edukace – selfmonitoring • standardy péče

V minulém roce byl schválen Národní diabetologický program (NDP) 2012–2022, který byl vypracován Českou diabetologickou společností (ČDS) ČLS JEP a Diabetickou asociací ČR (DAČR) ve spolupráci se Společností všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP. Program byl odsouhlasen a je podporován dalšími 13 odbornými společnostmi, třemi organizacemi pacientů, Českou asociací sester a má podporu ČLK. Cílem a posláním NDP je podpora vzniku a opatření v České republice pro prevenci diabetu, včasná diagnostika diabetu, léčba diabetu a jeho sdružených komorbidit, prevence komplikací diabetu a kontrola kvality systému. Přímým důsledkem je včasný záchyt pacientů s diabetem a vytvoření racionálního systému péče o nemocné diabetem v ČR z hlediska dostupnosti, kvality a kapacity. Účelem léčby je prodloužení života nemocných při zachování jeho kvality. Je postavena na podrobné analýze současného stavu péče o diabetiky v ČR, analýze klinických studií i epidemiologické rozvaze týkající se epidemiologie diabetes mellitus a jeho komplikací. Předpoklady pro kvalitní kontrolovanou péči o diabetiky mají přínos především medicínský, ale i etický sociální a ekonomický. Naplnění programu NDP v ČR povede k omezení závažnosti dopadu tohoto onemocnění a k prodloužení života nemocných při zachování jeho kvality. Národní diabetologický program 2012–2022 byl odsouhlasen a projednán s dalšími institucemi a odbornými společnostmi v průběhu roku 2013. V listopadu 2013 uspořádal výbor České diabetologické společnosti pracovní seminář „Jak zlepšit péči o pacienta s diabetem v ČR – cesty do budoucnosti“, kterého se zúčastnili ministr zdravotnictví i zástupci dalších státních orgánů. Na tomto semináři byli všichni zúčastnění informováni o aktuálním dění ve zdravotnictví, zejména s ohledem na odborné aspekty týkající se diabetologie, dále byl projednán stav legislativy i současné ekonomické možnosti státu ve věci inovací a vědecko-odborného pokroku, zvláště diabetu. Ministr zdravotnictví MUDr. Martin Holcát vyslovil plnou podporu Národnímu diabetologickému programu 2012–2022 s tím, že všichni zúčastnění jsou si vědomi celospolečenské závažnosti onemocnění diabetem, které se týká celé desetiny naší populace.
Národní diabetologický program ČR 2012–2022 navazuje na projekt Národního diabetologického programu z let 1984–2000, kdy byl v České republice – v jako první evropské zemi – realizován komplexní koordinovaný postup – akční program péče o diabetiky. Koncepce diabetologického programu byla vytvořena na interní klinice ILF ve Zlíně, tehdejším Gottwaldově, navazovala na myšlenky pana profesora Jiřího Syllaby – s koncepcí realizace nám pomohl prof. Leo P. Krall z Joslinovy kliniky, s klinickou aplikací prof. Jaroslav Páv a v oblasti výzkumu profesor Bartoš. Bez pomoci celé řady dalších diabetologů a internistů by se nám ale nepodařilo prosadit tuto myšlenku a celý Národní diabetologický program formulovat a realizovat. Většina z nich je uvedena na jedné z uchovaných prezenčních listin z našich diskusních soustředění na zlínské klinice z počátku 80. let (prof. MUDr. M. Anděl, CSc., prof. MUDr. V. Bartoš, DrSc., prim. MUDr. I. Brožek, CSc., prof. MUDr. A. Jirkovská, CSc., doc. MUDr. A. Kopecký, CSc., prof. MUDr. M. Kvapil, CSc. MBA, doc. MUDr. S. Lacigová, Ph. D., prof. MUDr. J. Lebl, CSc., prim. MUDr. J. Olšovský, Ph. D., prof. MUDr. T. Pelikánová, DrSc., prof. MUDr. J. Perušičová, DrSc. prof. MUDr. Z. Rušavý, CSc., doc. MUDr. F. Saudek, DrSc., doc. MUDr. T. Sechser, CSc., prof. MUDr. Š. Svačina, DrSc. MBA, prim. MUDr. O. Škarpová, prof. MUDr. J. Škrha, DrSc., doc. MUDr. A. Šmahelová, Ph. D., prof. MUDr. J. Vavřinec, DrSc., prof. MUDr. V. Zamrazil, DrSc.
Koncepce programového řešení diabetu se uskutečnila již začátkem 80. let. V roce 1984 byly uvolněny prostředky na komplexní realizaci diabetologického programu v ČSR. Úkoly diabetologického programu ČSR byly rozpracovány do tří etap (ve všech etapách byla sledována stabilizace pracovníků v diabetologii a materiální zabezpečení programu, reorganizována síť diabetologických ambulancí, která byla podstatně rozšířena, část péče byla přenesena na obvodní lékaře).
V roce 1988 se vláda ČSR zabývala zprávou o plnění léčebně preventivní péče s vyhodnocením, čeho se zlepšení týkalo konkrétně.
V roce 1989 se sešli v italském Saint Vincentu diabetologové a ministři zdravotnictví z celé Evropy a přijali tzv. Saintvincentskou deklaraci (referoval jsem o zkušenostech s českým Národním diabetologickým programem). Po roce 1989 byl další vývoj péče o diabetiky zásadně ovlivněn změnami nového pojetí zdravotní péče i následnými reformami v České republice.
V programovém řešení diabetu v České republice bylo pokračováno Českou diabetologickou společností a Koordinačním výborem pro realizaci Saintvincentské deklarace (SVD).
Národní diabetologický program na léta 2012–2022 vychází ze současných nových poznatků v oblasti diabetologie, moderního klinického pojetí péče o diabetiky a zvyšování bezpečnosti pacientů: deklaraci o prevenci a kontrole nepřenosných onemocnění, která byla 16. 9. 2011 na 66. valném shromáždění OSN přijata jako rezoluce OSN č. 66/2 a je v souladu jak se souhrnem doporučení z 25. a 26. 4. 2012 z Kodaně („Copenhagen Road Map“), tak s recentní rezolucí Evropského parlamentu ze dne 14. 3. 2012. Zahrnuje také objektivní hodnocení s měřitelnými důsledky tohoto programového postupu.
Vlastní cíle jsou následující: – zlepšení prevence diabetu 2. typu, – systematická aktivní depistáž diabetu 2. typu, – zlepšení podmínek pro současnou intenzívní terapii diabetu, – zlepšení screeningu pozdních komplikací diabetu, – vytvoření systému pro kontrolu kvality.
Předpoklady uskutečnění NDP: – aktivní depistáž nemocných s diabetem, – diferenciální diagnostika při stanovení diagnózy, – základem terapie je odborně vedená edukace pacientů, – terapie musí být ihned intenzívní a komplexní, – terapie hyperglykémie má být vedena takovými prostředky,

aby se minimalizovalo riziko hypoglykémie, – terapie zahrnuje léčbu dalších komorbidit, – terapie komplikací diabetu, – terapie má být individualizována, – terapie musí být vedena ve vzájemné mezioborové spolupráci. Nejdůležitější oblasti, jejichž vylepšení je podmínkou naplnění cílů NDP: – jedná se o celonárodní iniciativu, preventivní opatření se překrývají s prevencí obezity, kardiovaskulárních a nádorových onemocnění; – včasná depistáž zamezí velkému množství komplikací a umožní včasnou léčbu; – zapojení praktických lékařů – v současné době je již vymezení kompetencí praktického lékaře v systému péče řešeno věstníkem MZ 7. 7. 2010 a vydaným DPDM verze 2009 vypracovaným ve spolupráci odborných společností SVL a ČDS, které se průběžně aktualizuje.
Edukace a selfmonitoring: – je nutno vytvořit síť krajských a okresních edukačních center, které by sloužily potřebám nemocných v definovaném regionu; – screening a léčba mikrovaskulárních komplikací, diabetická noha, specializovaná péče a podiatrické ambulance musí být dostupné ve větší míře; – ischemická choroba srdeční – aktivní depistáž, včasná diagnostika a komplexní léčba pacientů s diabetes mellitus a ischemickou chorobou srdeční; – racionalizace péče o diabetické děti s cílem zlepšení prognózy této skupiny rizikových pacientů. Vytvoření sítě referenčních center pro terapii dětského diabetu.
Doporučené postupy, standardy péče: je nutno změnit systém tak, aby bylo možno implementovat základní teze doporučení pro správnou léčbu do praxe.
Personální a materiální zabezpečení péče: je nutno redefinovat personální zabezpečení péče o diabetiky a vytvořit podmínky, aby doporučená terapie diabetu byla v limitech ZP na lékovou preskripci a vyžádanou péči.
Systém vzdělávání: je třeba aktualizovat vzdělávání v souladu s novou koncepcí a zavést a institucionalizovat systém vzdělávání pro edukátory.
Náklady na léčbu: parametry systému úhrad musí být upraveny v souladu s implementací doporučení pro léčbu. Zdravotní pojišťovny musí poskytovat data péče retrospektivně i prospektivně. Nutná k analýze adekvátní léčebné intervence.
Podpora vědecko-výzkumné činnosti. Zařazení vědeckého výzkumu mezi státní priority.
Spolupráce a podpora laických organizací pacientů s diabetem. Spolupráce a podpora středních zdravotnických pracovníků pečujících o nemocné s diabetem.
Národní diabetologický program na léta 2012–2022 je výrazem snahy o zlepšení podmínek pro rozvoj diabetologie, zlepšení efektivity naší práce a je i obhajobou práv a zájmů nemocných s diabetem.

e-mail: rybka@bnzlin.cz

Summary

Rybka, J. National Diabetologic Programme 2012 – 2022 In the past year, the National Diabetologic Programme (NDP) 2012–2022 was approved. The goal of the NDP is to support measures in the Czech Republic for prevention, timely diagnostics and treatment of diabetes and its comorbidities, to prevent complications of diabetes and to control the quality of the system. The National Diabetologic Programme is based on current new findings, it includes objective metrics with measurable results of the programme course. It is a result of an effort to improve the conditions for the development of diabetology to increase the efficiency of our work and to protect the rights and interests of patients with diabetes.

Key words

National Diabetologic Programme of the Czech Republic • programme goals • education – selfmonitoring • standards of treatment

O autorovi| Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín

1)
R

  • Žádné názory
  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?