Infuzní pumpy včera a dnes

Zatímco dnes se s infuzní technikou setkáváme na každém oddělení, původní přístroje sloužily výhradně k podání katecholaminů v intenzivní péči. Nyní si můžeme připomenout...

Bazální stimulace v praxi na ARO

V následujícím článku autor pomocí fotografií názorně ukazuje dva rozdílné přístupy v ošetřovatelské péči, konkrétně v provedení toalety pacienta na lůžku. Klíčová slova:...

Novinky v neodkladné resuscitaci

Změny doporučených postupů v neod-kladné resuscitaci jsou, podle mého názoru, všeobecně málo sledovaným jevem, přestože důvody změn jsou alarmující a nové studie podkládající tyto...

Mírná hypotermie po srdeční zástavě v přednemocniční péči

Mírná hypotermie po srdeční zástavě je v současnosti základním pilířem neuroprotektivní strategie v časné poresuscitační péči. Rutinně však bývá zahajována až na jednotce intenzivní...

Monitorace pacienta

Monitorace je opakované, trvalé sledování fyziologických funkcí pacienta a činnosti přístrojů sloužících k podpoře těchto funkcí. Je to tedy děj aktivní, opakovaný a kontinuální,...

Anestezie a její zvláštnosti u jednotlivých operačních oborů

SOUHRN Jedním ze základních požadavků na anestezii, jakožto cíleně navozeného stavu se ztrátou veškerého čití, je zajištění její reverzibility. Anestezie se dělí do dvou...

Dokumentace anesteziologických sester v ÚVN Praha

Zvyšující se nároky na úroveň ošetřovatelského procesu s sebou přinesly zavedení dokumentace i v provozech, kde se ošetřovatelská dokumentace vedla velmi omezeně nebo vůbec. Jedním...

Znalosti prevence nozokomiálních nákaz jako cesta ke zlepšení kvality péče

Jako téma své bakalářské práce jsem si vybral nozokomiální nákazy. Myslím si, že toto téma je stále aktuální. Při vzniku infekčních komplikací základního onemocnění...

Akutní normovolemická hemodiluce u urologických operací

Princip akutní normovolemické hemodiluce (ANH) spočívá v odebrání krve pacientovi krátce před předpokládanou krevní ztrátou přímo na operačním sále a její objemové náhradě krystaloidními...

Monitorace hemodynamických parametrů v pooperační péči

Na oddělení používáme LidcoTMplus. Jedná se o metodu měření krevního tlaku, srdečního výdeje a dalších hemodynamických parametrů tzv. diluční metodou, která k výpočtu využívá...

Intenzivní péče o pacientku s pokročilými příznaky TSS na ARO

Pacientka s pokročilými příznaky TSS (syndrom toxického šoku, z angl. Toxic Shock Syndrome) byla na naše oddělení ARO přijata s osobní anamnézou „stav po...

Péče o pacienta s polytraumatem na mezioborové JIP

Ženu M. D., nar. 1972, jsme přijali dne 26. června 2006 s diagnózou: polytrauma, fraktura 5.-8. žebra vlevo, oboustranný pneumotorax a hemotorax, kontuze plic,...

Intenzivní péče o pacienta po závažné operaci na ARO

Pacient P. Č., 42 let, přijat do nemocnice po pádu z asi metrové výšky, narazil si levou stranu hrudníku a břicha o kovovou traverzu. ...

Epidurální analgezie na JIP

Epidurální analgezie je dočasné přerušení vedení nervových vzruchů vyvolané lokálním anestetikem (mezi tvrdou míšní plenou a skeletem páteřního kanálu), proto je možné ji provést...

Anestezie dětí při bronchoskopii

Bronchoskopické vyšetření se provádí v samostatné endoskopické místnosti. Pracujeme s anesteziologickým přístrojem N6. Monitorujeme saturaci hemoglobinu kyslíkem. Hospitalizovaní pacienti jsou přijímáni od sestry z oddělení...

Ošetřování pacienta po radikální cystektomii

Radikální cystektomie je považována za standardní a nejúčinnější metodu léčby nediseminovaného karcinomu močového měchýře. Znamená odstranění močového měchýře spolu s perivezikální tukovou tkání peritoneálním...

Novinky v kardiopulmonální resuscitaci – doporučení evropské resuscitační komise

Nejčastější příčinou srdeční zástavy mimo nemocnici je onemocnění srdce (82,4 %), ostatní interní onemocnění (např. plic, ledvin, cerebrovaskulární, nádorová, krvácení do GIT, DM, epilepsie,...

Znalost neodkladné resuscitace

Základní neodkladná resuscitace je zásadní součástí první pomoci, protože díky ní lze odvrátit hrozící smrt na místě postižení, a to i bez vybavení pomůckami....

Transplantace plic z pohledu anesteziologické sestry

Ať bdíme nebo spíme, dýcháme průměrně dvanáctkrát za minutu. Za celý den tak vdechneme a vydechneme přes osm tisíc litrů vzduchu. Tělo z něj...

Operační technika podle Nusse na COS – FN Motol

Na Klinice dětské chirurgie FN Motol bylo operováno během let 1975-2004 celkem 348 pacientů s diagnózou vpáčeného hrudníku tzv. otevřenou metodou. ...