Management

Motivace sester na pracovišti

Schopnost motivovat zaměstnance je nejnáročnější a nejvýznamnější zručnost manažera. Časy, kdy nadřízený pouze určil, co mají zaměstnanci dělat, jsou dávno pryč. Zaměstnanci chtějí vedle...

Úloha manažera v motivaci ošetřovatelského týmu

Motivace je naše hnací síla. Pokud jsme k něčemu motivovaní, snažíme se překonat všechny překážky, abychom dosáhli cíle. Chce-li manažer dosáhnout spolu s ošetřovatelským...

Etické hodnoty v ošetřovatelském manažerském prostředí

Management v ošetřovatelství se od profesionálního managementu v ostatních oblastech liší především filozofií služeb. Ošetřovatelství má sociální zodpovědnost za zdraví komunity, rodiny i jednotlivce,...

Manažerské kompetence při podnikání ve zdravotnictví

Pacient jako zákazník a konečný příjemce zdravotnických služeb si dnes stále více přeje získat komplexní službu a často vyžaduje, aby nabídka těchto služeb obsahovala...

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Ve vyspělých organizacích je měření spokojenosti zaměstnanců považováno za standardní nástroj řízení lidských zdrojů. Průzkum otevírá cestu v komunikaci zaměstnanců směrem zdola nahoru. Konkrétně...

Aspekty environmentálního managementu

Je zřejmé, že dnešní pojetí kvality se diametrálně odlišuje od pojetí, které u nás převládalo v minulosti. Současným celosvětovým trendem systému řízení je uplatňování...

Řízení rizik

Management rizika se zejména u velkých organizací stal nezbytnou součástí managementu organizace, protože i přes veškerou péči není možné vyloučit řadu nežádoucích situací, které...

Hodnocení zaměstnanců jako součást kariérního růstu

Moderní personální řízení se neobejde bez pravidelného hodnocení zaměstnanců. To je mimo jiné vyžadováno i v rámci naplnění požadavků certifikace normou ISO i Spojenou...

Motivační prvky v práci sestry

Formou, kterou jsme zvolily k dosažení cílů našeho šetření (viz souhrn), bylo dotazníkového šetření. Za tímto účelem jsme sestavily vzorek respondentů, který zahrnoval 93...

Ochrana informací v systémech kvality

V dnešní době, kdy platí, že informace mají cenu zlata, neexistuje organizace, která by nějakými důležitými informacemi nedisponovala. Mohou to být informace z oblasti...

Dokumentace v systémech kvality

Pro řízení činností přijímají normy ISO 9000 procesní přístup. Za procesy jsou považovány jednotlivé činnosti, které přeměňují vstupy na výstupy, přičemž využívají zdrojů. Procesy...

Systém managementu kvality – praktická doporučení

Probíhající diskuse o kvalitě a zpravidla obtížná implementace systému kvality do zdravotnické praxe vytváří prostor k vytváření mýtů. Těmto je potřeba čelit, a to...

Stručný pohled do systému kvality

Kvalita poskytované péče je často diskutovaným tématem. Aktivity zaměřené na zvyšování bezpečnosti a kvality zdravotní péče jsou součástí plánů nejen téměř všech zdravotnických zařízení,...

Analýza práce vrchních a staničních sester

Článek se zabývá pracovními činnostmi vrchních a staničních sester. Cílem je zjištění struktury pracovních a manažerských činností těchto řídících pracovnic. Klíčová slova: analýza práce,...

Management intravenózních kanyl z ekonomického hlediska

Pokud navážeme na náš článek, který vyšel v mimořádné příloze časopisu Sestra 11/2004, je možné považovat informaci typu 24hodinového limitu pro uchování napíchnuté lahvičky...

Hodnocení nelékařského ošetřovatelského personálu na psychiatrické klinice

Motto: "Poskytnout zaměstanci zpětnou vazbu jeho pracovního výkonu je jednou z nejhodnotnějších odměn, kterou mohou manageři zaměstnanci dát." Hodnocení pracovního výkonu...