Hojení ran

Specifika péče o rány u pacientů s demencí

Pracuji jako sestra ve specializovaném zařízení pro klienty s různými typy demencí, především však s Alzheimerovou chorobou. Setkávám se s lidmi v různém stadiu...

Nozokomiální nákazy – stav a perspektiva

Z množství organismů, které způsobují nozokomiální infekce, jsou stafylokoky nejpočetnější. MRSA jsou ty, které získaly rezistenci na methicilin, oxacilin, nafcilin, imipenem, cefalosporiny a jiná...

Prevence vzniku diabetické nohy

Každý člověk by se měl zamyslet, jaký postoj zaujímá vůči svému zdraví, protože možná právě dnes je ten den, kdy bychom si měli začít...

Rány, jejich léčba a hojení

Kůže (derma) představuje největší orgán lidského těla, jehož úlohou je ochrana organismu od vnějšího prostředí. Je nejčastějším místem výskytu poškození a poranění, což vede...

Význam výživy při hojení akutních a chronických ran

Hojení ran je komplexní proces vyžadující dostatek energie, makroi mikronutrientů potřebných pro tvorbu nových tkání. Dobrá hydratace a dostatečné prokrvení zajišťují přísun kyslíku a...

Ošetřování ran na oddělení následné péče

Hojení ran může být komplikováno několika rizikovými faktory. Jsou to faktory celkové a místní. Mezi místní patří lokalizace rány a její namáhání, kvalita ošetřování....

Léčba ran

Bez diskusí je přijímána zásada, že pro pacienty i ošetřující personál je výhodnější prevence vzniku ran než jejich léčba. Kůži je třeba udržovat v...

Léčba hnisavé nekrózy s nutností nutriční podpory

Hojení ran ovlivňuje mnoho faktorů. Vedle pečlivého lokálního ošetřování rány hraje významnou roli také stav výživy. SOUHRN: Za základ článku autorka zvolila kazuistiku zaměřenou na...

Léčba kožních defektů u fraktur

Při frakturách může dojít k porušení kůže z důvodu přímého násilí při úrazu samotném, ale i sekundárně otokem a ischemií kůže. Taktéž operační zákrok...

Péče o geriatrického pacienta s popáleninami

Geriatrie je vědní obor zabývající se problematikou zdravotního a funkčního stavu ve stáří, zvláštnostmi chorob, jejich diagnostikováním a léčením. Pojmem „geriatrický pacient“ definujeme člověka...

Akutní a chronická rána v LDN

Kožní rána je ztráta či porušení kožního krytu v důsledku fyzikálního, mechanického nebo termického poškození či v důsledku patofyziologických poruch nebo jakékoli poškození anatomických...

Paliativní a hospicová péče o kožní defekty

Dům léčby s hospicem sv. Josefa (DLBsH) je zdravotnické zařízení, které vychází z myšlenky kvalitní a pozorné péče těžce nemocným a umírajícím pacientům. Cílem...

Moderní obvazový materiál a hojení ran

Cílem naší výzkumné práce bylo zjištění úrovně znalostí sester v oblasti chronických ran a moderních obvazových materiálů, jakožto i zájem zdravotníků o další vzdělávání...

Rizika vzniku dekubitů

Proleženina patří mezi jedny z nejsledovanějších ukazatelů kvality poskytované péče. Mnohdy je výskyt proleženiny přičítán pouze selhání ošetřovatelské péče. SOUHRN: na intenzivní péči. Byl hodnocen...

Je hemofilie překážkou v léčbě chronické rány?

Chronická rána je sekundárně se hojící rána, která se musí uzavřít pomocí výstavby nové tkáně za dobu delší než 6–8 týdnů. Přechod akutní rány...

Zkušenosti s hojením ran v LDN

Nejčastějšími komplikacemi u pacientů dlouhodobě nemocných jsou dekubity všech stupňů, různého rozsahu a hloubky. Dále mohou být postiženi bércovými vředy, popáleninami. U těchto pacientů...

Léčba rozsáhlých chronických defektů

Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický v Moravském Berouně je zařízením následné péče a bohužel zde nemáme možnost řešit všechny potřeby pacienta takříkajíc pod jednou střechou....

Screening a terapie syndromu diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy (SDN) patří mezi jednu z pozdních komplikací, která je nejen personálně, ale i po ekonomické stránce náročná na terapii. Léčba SDN...

Léčba cirkulárního bércového vředu

Jedenadvacáté století se přes veškerý pokrok v medicíně nepřestává potýkat s problematikou léčby bércového vředu. Farmaceutické firmy se snaží stále zdokonalovat a vyvíjet své...

Pacient s úrazem skrota

Pacienti jsou na urologických ambulancích ošetřováni kromě jiného i s poraněním zevního genitálu. Jde zhruba o 1 % ze všech úrazů. Týká se většinou...