Domů Oborové speciály Ošetřovatelství

Ošetřovatelství

Odborný dohled pro NLZP

Bohužel na žádných zdravotnických internetových stránkách jsem nenalezla tento pojem podrobněji definovaný. A jelikož dnešní doba vyžaduje odborný dohled, rozhodla jsem se něco málo...

Poddisciplinární paradigma ošetřovatelství

Výzkumná, ale i praktická činnost v rámci nějaké vědní disciplíny má málokdy monoparadigmatický charakter. Existence více konkurenčních paradigmat pod střechou jednoho metaparadigmatu je vlastně...

Teorie a praxe komunitního ošetřovatelství

Termíny jako terénní ošetřovatelství, ošetřovatelství veřejného zdraví a komunitní ošetřovatelství jsou v zahraniční praxi běžně používány. Avšak v současné době jsou myšlenky vypracování systému...

Ředění a podávání léčiv intravenózní cestou

„Medikamentózní léčba ve zdravotnickém zařízení (objednávání, vydávání, předepisování, podávání léků a monitoring jejich účinků na pacienty) patří společně s anesteziologickou a chirurgickou péčí k...

Jak vnímají sestry ošetřovatelskou dokumentaci?

Ošetřovatelství má nezastupitelné místo v péči o zdraví člověka. Charakteristickým rysem moderního ošetřovatelství je nalezení ošetřovatelského systematického hodnocení a plánovité uspokojování potřeb zdravého i...

Virová meningitida

Meningitida je zánět mozkových blan způsobený virovou, bakteriální nebo mykotickou infekcí. Meningitida vede k prudkým bolestem hlavy (1). SOUHRN: Infekce nervové soustavy patří mezi závažná...

Chemická bederní sympatektomie

Chemická bederní sympatektomie je jedna z možností řešení chronické bolesti dolních končetin, kdy nelze provést PTA (perkutánní transluminální angioplastika) či jiné cévní chirurgické výkony,...

Metaparadigma ošetřovatelství

Metaparadigma (disciplinární paradigma) je vedle naddisciplinárního paradigmatu na jedné straně a poddisciplinárního paradigmatu (konceptuální model) na straně druhé středním hierarchickým stupněm vertikální struktury paradigmatu...

Značení infuzních roztoků a léků

Podnětem k realizaci průzkumu týkajícího se značení infuzních roztoků a perorálních léků byly časté změny jejich značení a názvů. SOUHRN: Autorka článku se zaměřila na...

Etika bolesti a utrpení

V posledních letech se zvýšená pozornost věnuje výzkumu bolesti z pohledu různých odborníků z oblasti přírodních věd, medicíny a vědy o chování – behaviorismu....

Management bolesti – charakteristika bolesti, její rozdělení

Bolest je subjektivní vjem. Zpočátku se hlásí jako příznak choroby či úrazu, v chronické fázi se sama stává chorobou. Je to komplexní biopsychosociální jev....

Implementace sofistikovaných hodnotících škál bolesti do ošetřovatelské péče

Bolest, fenomén známý všem lidem, ať již trpícím, anebo těm z opačné strany mince, zejména lékařům, vědcům, zdravotníkům. Provází nás celým životem, ovlivňuje kvalitu...

Rogersovský přístup v humanizaci ošetřovatelství

Ošetřovatelství je samostatná vědecká disciplína, zaměřená na aktivní vyhledávání a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb nemocného, ale i zdravého člověka. Hlavními rysy ošetřovatelství...

Prevence pádu ve zdravotnickém zařízení

Pády a úrazy ve zdravotnickém zařízení představují závažnou nejen seniorskou problematiku. Především zlomeniny jsou spojeny s dlouhodobou nemocností. Závažné jsou také popáleniny, opařeniny vzniklé...

Vnímání postiženého člověka studenty ošetřovatelství

Nemoc nebo postižení představují pro člověka mimořádnou zátěž, která je zkouškou odolnosti i výzvou pro nemocného jedince i jeho rodinu, přátele a ošetřovatelský personál....

Parkinsonova nemoc

Chronické neurologické onemocnění, které známe pod názvem Parkinsonova nemoc, se vyskytuje poměrně často, v České republice připadá přibližně jeden nemocný na 1000 obyvatel. Nejčastěji...

Profesionální ošetřovatelství a pojmy v ošetřovatelském povolání

Počátky profesionálního ošetřovatelského vzdělávání jsou zákonně vyjádřené v ošetřovatelském zákoně z 25. 6. 1914. Od tohoto data se oficiálně hovoří o profesi „diplomovaná ošetřovatelka/...

Chronický únavový syndrom

Pod poněkud sugestivním názvem chronický únavový syndrom se skrývá velmi nepříjemné onemocnění, na které se sice neumírá, ale pacientovi velmi znepříjemňuje život a vyřazuje...

Ošetřovatelská diagnostika v péči o výživu – nedostatečná výživa

Článek rozpracovává ošetřovatelský problém – nedostatečnou výživu. Uvádí metody hodnocení stavu výživy a příklady tvorby ošetřovatelských diagnóz, cílů, výsledných kritérii, intervencí a hodnocení. SUMMARY...

Odběr krve – žádná věda?

Příspěvek přibližuje problematiku odběru biologického materiálu (krve) a úlohu sestry při zajištění nejlepšího způsobu provedení odběru s omezením negativních dopadů na krevní vzorek a...