Hematologie

Rekombinantní faktory krevního srážení v léčbě hemofilie

Autoři kriticky shrnují dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti léčby rekombinantními koncentráty faktorů krevního srážení se zvláštním zřetelem na vývoj inhibitoru u osob, zejména...

Eozinofilie

Eozinofilie je reakce na specifickou T-buněčnou imunitní odpověď, obvykle na zevní alergeny nebo na parazitární (helmintickou) infekci, výjimečně na jiné infekce (mykotické nebo bakteriální)....

Waldenströmova makroglobulinémie

WHO klasifikace maligních krevních nemocí definuje Waldenströmovu makroglobulinémii jako lymfoplazmocytární lymfom s přítomností monoklonálního imunoglobulinu typu IgM. Cílem léčby je podobně jako u jiných...

Choroby způsobené ukládáním monoklonálních imunoglobulinů

Amyloidóza není jednotnou nemocí. Jde o název skupiny chorobných stavů, které mají jednu společnou vlastnost, extracelulární ukládání nerozpustných fibrilárních proteinů. Ze všech typů amyloidóz...

Klinické projevy a diagnostika bakteriálních infekcí u hematoonkologických pacientů

Infekční komplikace velmi často provází léčbu hematologických malignit a představují závažná rizika mnohdy znemožňující nebo komplikující protinádorovou léčbu. Jsou spojena s významnou mortalitou. Bakteriální...

Antibakteriální profylaxe u hematoonkologických nemocných – literární přehled a doporučení ECIL

Bakteriální infekce jsou nejčastější život ohrožující komplikací u nemocných s febrilní neutropenií po protinádorové chemoterapii. Jedním z možných přístupů, jak snížit riziko bakteriémie a...

Specifika cílené antibiotické léčby u hematoonkologických nemocných

Spolu se základní chorobou jsou infekce hematoonkologických nemocných nejčastější příčinou úmrtí těchto pacientů. Infekce mají závažnější průběh a působí je také atypická infekční agens....

Antibiotika proti grampozitivním baktériím v cílené a empirické léčbě febrilní neutropenie

Pacienti s febrilní neutropenií jsou v drtivé většině léčeni betalaktamovými antibiotiky. Část epizod febrilní neutropenie je způsobena grampozitivními mikroorganismy rezistentními na betalaktamy, což vede...

Antibiotická profylaxe u hematoonkologických nemocných – doporučení odborníků s podporou CELL, ČHS a ČOS ČLS JEP, S. CH. S....

Bakteriální infekce jsou nejčastější život ohrožující komplikací u nemocných s febrilní neutropenií po protinádorové chemoterapii. Jedním z možných přístupů, jak snížit riziko bakteriémie a...

Antibakteriální profylaxe u hematoonkologických nemocných – doporučení pro nemocné po alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby

Nemocní po alogenní transplantaci kmenových buněk krvetvorby jsou nejrizikovější skupinou z hlediska možné bakteriální komplikace jak časně po jejím provedení, tak i později. Podle...

Anemie, těhotenství a kojení

Mateřské mléko, první výživa kojence, se tvoří z krve. Chudokrevnost v těhotenství a v průběhu kojení může poškodit matku, plod i novorozence. Anemií je...

Mnohočetný myelom

Mnohočetný myelom tvoří 10 % všech hematologických malignit. Podle incidence lze tuto nemoc přiřadit do obsáhlé skupiny řídce se vyskytujících nemocí. Stanovení diagnózy mnohočetného...

Co je Český národní hemofilický program?

Hemofilie je onemocnění známé již od starověku, nepříliš časté, ale velmi specifické jak co do skladby nemocných, tak co do diagnostické, léčebné a dispenzární...

Akutní lymfoblastická leukémie dospělých

Akutní lymfoblastická leukémie je relativně vzácné agresivní lymfoproliferativní onemocnění, typické pro mladé dospělé a starší pacienty. Léčba se odvíjí od rizikových faktorů stanovených při...

Akútna myeloidná leukémia

Akútna myeloidná leukémia je klonálne malígne ochorenie postihujúce prevažne starších pacientov. Prežitie závisí na mnohých faktoroch, predovšetkým na veku pacienta a biologickej charakteristike ochorenia...

Chronická B-lymfocytární leukémie

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nízce maligní lymfoproliferativní onemocnění postihující starší populaci. Jde o nejčastější leukémii v západním světě, kde tvoří téměř 30 %...

Chronická myeloidná leukémia

Chronická myeloidná leukémia (CML) je klonálne myeloproliferatívne ochorenie. Je asociovaná s translokáciou chromozómov 9 a 22 za vzniku tzv. Philadelphia chromozómu. Zvyčajne je diagnostikovaná...

Vlasatobuněčná leukémie

V článku je podán přehled diagnostiky a terapie vlasatobuněčné leukémie. V době, kdy byla vlasatobuněčná leukémie před 50 lety popsána jako specifická klinická jednotka,...

Folikulární lymfom a další indolentní B-lymfomy

Indolentní (= nízce agresivní) podtypy B-ne-Hodgkinových lymfomů představují heterogenní skupinu onemocnění s odlišným chováním, prognózou a odpovědí na léčbu. Skupina B-indolentních ne-Hodgkinových lymfomů zahrnuje...

Difúzní velkobuněčný B-lymfom

Pod širší diagnózu difúzního velkobuněčného B-lymfomu (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) spadá podle WHO klasifikace z roku 2008 skupina zralých lymfoproliferací histologicky charakterizovaná difúzním...