Interna

Náhrada funkce ledvin u kriticky nemocných

U řady kriticky nemocných dojde v průběhu onemocnění k akutnímu selhání ledvin a je nutné zahájit jejich mimotělní přístrojovou náhradu. Aby se podařilo pro...

Jak dělat vizitu na jednotce intenzívní péče

Intenzívní medicína je charakteristická svou mimořádnou komplexností, generuje ohromné množství vysoce dynamických dat. Denní kvalitní vizity jsou nástrojem k jejich správnému uchopení a interpretaci...

Novinky v diagnostice a léčbě hypertenze

Diagnostika i kontrola hypertenze léčbou v naší populaci jsou nedostatečné. Ke zpřesnění diagnostiky hypertenze je nezbytné provádět více měření krevního tlaku v průběhu jedné...

Uzlinový syndrom – diferenciální diagnostika

Uzlinový syndrom představuje jednu z častých pracovních diagnóz v ordinaci praktického lékaře internisty. Je to lokální nebo generalizované zvětšení mízních uzlin, které může být...

Terapie kolorektálního karcinomu

U pacientů s kolorektálním karcinomem lze využít jednu ze tří terapeutických modalit (endoskopická, chirurgická, onkologická), případně jejich kombinaci. Výběr léčebného postupu je závislý na...

Divertikulární nemoc tračníku – epidemiologie, etiologie, symptomy

Divertikulární nemoc tračníku je poměrně široce rozšířená choroba v naší populaci. Přestože je jen u 20–30 % pacientů symptomatická, může být příčinou značné morbidity...

Divertikulární nemoc tračníku – diagnostika a léčba

Tento článek si klade za cíl seznámit čtenáře s diagnostikou a léčbou divertikulární nemoci tračníku. Protože značná část diagnostického algoritmu proběhne až v odborné...

Kardiovaskulární účinky glukagon-like peptidu 1 a jeho agonistů: více než jen kardiovaskulárně bezpečná antidiabetika?

Kardiovaskulární komplikace jsou hlavní příčinou morbidity i mortality diabetiků 2. typu a hlavním cílem komplexní léčby těchto pacientů je snížit jejich celkové kardiovaskulární riziko....

Komplikace výživy – iontová dysbalance

Mezi komplikace výživy, které vznikají u hospitalizovaných pacientů, patří mimo jiné také poruchy hospodaření s minerály. Snížené či zvýšené hladiny minerálů mohou mít značný...

Úloha ošetřovatelství při prevenci ICHS

U kardiovaskulárních onemocnění je snahou ošetřovatelství snížit jejich prevalenci a incidenci, a to prostřednictvím preventivních intervencí sester, jejichž prostředkem může být i edukace. Její...

Ateroskleróza jako následek špatného životního stylu

V současné době mnoho lidí zanedbává správnou životosprávu. Kvalitu života zhoršuje nadváha a obezita, kouření, popíjení alkoholu. Tyto faktory jsou však většinou ovlivnitelné, a...

Arteriální hypertenze

AH je charakterizovaná zvýšeným bočním tlakem krevního proudu na stěnu arterií, který je daný výdejovým objemem srdce, periferní cévní rezistencí a celkovým objemem cirkulující...

Endokrinologie a její funkční diagnostika

Základním principem endokrinní regulace je zpětná vazba. Je to děj, kdy odpověď buňky na signál (hormon) zpětně ovlivňuje endokrinní žlázu. Zpětná vazba může být...

Kombinovaná terapie hypertenze

Vysoký krevní tlak (TK) je významným rizikovým faktorem pro rozvoj ischemické choroby srdeční (ICHS), cévní mozkové příhody (CMP), ischemické choroby dolních končetin (ICHDK), srdečního...

Desatero akutního selhání ledvin

Akutní poškození ledvin je v klinické praxi velmi častým onemocněním. Rostoucí poznatky ukazují, že akutní poškození ledvin je závažným problémem medicínským a obecně zdravotnickým,...

Nutriční podpora u onkologicky nemocných

Podvýživa je velmi častým jevem u pacientů s nádorovým onemocněním. Příčinami podvýživy jsou u onkologicky nemocných snížený energetický příjem v důsledku nádorové anorexie, nežádoucí...

Akutní a chronická bolest

Základní rozdělení bolesti je podle délky jejího trvání na akutní a chronickou. Podle tohoto dělení volíme odlišné postupy při léčbě. Akutní bolest může být...

Žena a hormony očima endokrinologa

Dlouho se věřilo, že estrogeny podávané jako substituční léčba při jejich deficitu, případně jako hormonální antikoncepce, jsou kancerogenní. V současné době se přisuzuje kancerogenita...

Užívání sexagenů z pohledu gynekologa

Sexany mají své dominantní místo v hormonální antikoncepci, hormonální substituční terapii, léčbě nepravidelností menstruačního cyklu, substituci časné gravidity a v některých metodách asistované reprodukce....

Právní problémy v medicínské praxi

Článek pojednává o právních problémech aktuálně postihujících lékařskou veřejnost. Vymezuje obecnou právní odpovědnost lékaře a její dílčí druhy a zaměřuje se na nejčastější způsoby...