Domů Oborové speciály Péče o stomiky

Péče o stomiky

Využití adaptéru k řešení problémových situací

Stomaporadna při Chirurgické klinice FN Brno poskytuje svoji péči nositelům stomií více než 15 let. Ke komplexní péči o stomické pacienty v rámci stomaporadny...

Výživa a pitný režim stomiků

Strava pacienta se stomií by se v zásadě neměla příliš lišit od stravy zdravého člověka. I pacient se stomií by měl dodržovat zásady zdravé...

Psychosociální problematika stomiků

Z výzkumu je zřejmé, že většina respondentů má dostatek informací o péči o stomii. Stomici navštěvují nejčastěji stoma sestru, která je informuje o novinkách...

Edukační proces u pacienta s tracheostomií

Tracheostomie způsobuje u pacientů řadu problémů, nepříznivě působí na psychiku nemocného i jeho rodiny. Tracheostomie znamená nový způsob života. Péče o pacienty vyžaduje velkou...

Kvalita života nemocných s kolostomií

Rakovina tlustého střeva (kolorektální karcinom) patří mezi zhoubné nádory, jejichž výskyt se rok od roku neustále zvyšuje. Průměrný věk výskytu onemocnění je okolo 60...

Jak najít společnou řeč při péči o stomiky?

Stejně jako je tomu při běžné komunikaci nebo dorozumívání se, musíme se vzájemnému komunikačnímu jazyku nejprve naučit. Jednou z nejvíce frekventovaných komplikací související se...

České ILCO a jeho dobrovolníci

České ILCO přišlo s nápadem vyškolit problematiky znalé stomiky, kteří by dobrovolně poskytovali své zkušenosti budoucím nebo novým stomikům, a to s cílem co...

Zásady bezbolestné péče o stomiky

Bolest ztěžuje prožívání pooperačního období, ovlivňuje dechovou činnost i ostatní vitální funkce, spánek, psychické ladění, má vliv na hojení ran, omezuje v pohybové aktivitě,...

Postoj pacienta s kolostomií

Kolostomie má výrazný dopad na jedince, kterého vnímáme jako biopsychosociospirituální bytost. Všechny tyto složky, které nám umožňují holistický pohled na osobu, jsou velkou měrou...

Význam informací v procesu adaptace pacienta na život s kolostomií

Slovensko patří v incidenci a mortalitě kolorektálního karcinomu k pěti zemím světa, spolu s Českou republikou, Maďarskem, Novým Zélandem a Izraelem, kde jsou tyto...

Ošetřovatelský proces u pacientky s nově vytvořenou kolostomií

Pacientka A. K. byla plánovaně přijata na chirurgickou kliniku z důvodu chronické divertikulitidy tlustého střeva s akutní exacerbací a rozpadem jednoho z divertiklů s...

Postup irigace – poznatky pacienta

Ve Slezské nemocnici v Opavě pracuji ve stomické poradně jako stomická sestra již několik let. V době, kdy jsem začala působit na této pozici,...

Těžké poranění rekta při spontánním porodu

Během spontánního porodu může dojít, a také často dochází, k poraněním. Jedná se o poranění těla děložního, hrdla, pochvy a hráze. K příčinám patří...

Vytvoření stomie u pacientky s tumorem ovaria

Ošetřování stomií je stále aktuálním tématem. Nejčastěji je stomie vytvořena v důsledku nádorového onemocnění, což pro pacienty znamená velkou psychickou i fyzickou zátěž. K...

Diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi

Rozeznáváme různé typy diabetu. Charakteristickým znakem onemocnění je hyperglykemie a glykosurie. Prevalence DM v populaci má setrvale vzrůstající tendenci. SOUHRN: Diabetes mellitus (DM) je choroba...

Psychická podpora nemocných se stomií

V holistickém pojetí ošetřovatelství představuje vytvoření stomie výrazné ovlivnění všech tří základních složek lidské bytosti, tedy její fyzickou, psychickou i sociální část. Následující článek...

Vedení rozhovoru s klientem se stomií

Autorka se zamýšlí nad vedením rozhovoru s klientem se stomií. Objasňuje rozměr kvality pacientova života, ujasňuje formy vedení rozhovoru a kontroly nad režimovým opatřením...

Bezproblémové ošetřování stomie

Pacienti se stomií střeva vyžadují speciální péči a potřebují mít dostatek informací souvisejících se založením a ošetřováním stomie. Důležitá je také psychologická adaptace...

Stomie z pohledu sestry

Čím lépe je pacient informován o všech aspektech péče o stomii a života s ní, tím kvalitněji se dokáže o sebe postarat a příznivěji...

Příběh z centrální JIP

Článek nabízí krátké zamyšlení nad vývojem péče o pacienty se stomií. Součástí příspěvku je také kazuistika věnovaná velmi komplikovanému hojení končícímu protektivní ileostomií. Klíčová...