Psychiatrie

Dlouhodobé hospitalizace na psychiatrii nejsou ekonomicky výhodné

Péče o duševně nemocného člověka v psychiatrické nemocnici je o několik tisíc Eur ročně dražší než při využití komunitních center. Celá řada pacientů je navíc...

Agorafobie

Agorafobie s panickou poruchou nebo bez ní je běžná, obvykle chronická duševní porucha. Pokud není léčena, bývá spojena s postižením fungování, zvýšeným rizikem sebevraždy...

Přístup k závislému pacientovi

Neplánovaný pobyt v nemocnici představuje pro většinu pacientů do značné míry stresovou zátěž. Velmi pak záleží také na pohledu a přístupu zdravotníků, zejména pak...

Farmakoterapie ADHD

Hyperkinetické poruchy jsou diagnostickou kategorií F 90 podle MKN-10 a ADHD podle DSM-IV, která se objevuje ve všech věkových skupinách – od dětství do...

Pokroky ve farmakoterapii dětského autismu

Článek přináší přehled zavedených i experimentálních léčeb dětského autismu. V první části jsou shrnuty současné klinické studie s atypickými antipsychotiky (zejména risperidonem a aripiprazolem),...

Deprese a antidepresiva v průběhu života ženy

Ve výskytu, klinickém obrazu, průběhu a léčbě jsou rozdíly mezi oběma pohlavími. Navíc trpí ženy některými specifickými formami deprese. Depresivní příznaky se mohou vyskytovat...

Panická porucha v průběhu života a její léčba

Panická porucha je chronické psychiatrické onemocnění. Pacienti zažívají panické ataky charakterizované příznaky autonomní aktivace, jako jsou palpitace, hyperventilace, závratě, tremor, tlaky na hrudi, pocení,...

Bipolární afektivní porucha v různém věku

Bipolární afektivní porucha je multifaktoriální onemocnění s různorodými klinickými projevy. Heterogenita projevů nemoci se projevuje ve variabilitě průběhu, prognóze i odezvě na léčbu. Diagnóza...

Farmakologická léčba schizofrenie

Přes pokroky ve farmakologii jsme až příliš často svědky neuspokojivých výsledků a tak terapie schizofrenie zůstává stále výzvou. I když jako cíle léčby byly...

Léčba psychických poruch ve stáří

Farmakoterapie osob vyššího věku má svá specifika, vyžaduje vyšší opatrnost v dávkování i výběru farmak. Je nutno se vyhýbat některým farmakům, která jsou bezpečná...

Spějeme zpět k lodím bláznů aneb středověk se do psychiatrie vrací…

Zralost a kultivovanost společnosti je možné poznat z chování ke svým nejslabším a bezbranným. Chronicky psychicky nemocní byli vždy prubířským kamenem kultivovanosti od nepaměti....

Nevýznamnější lékové interakce antipsychotik v průběhu věku

Lékovou interakci můžeme charakterizovat jako jev, kdy se plazmatická koncentrace, a tím i účinky původního léku změní, protože k léku přidáme lék jiný nebo...

Mozek v průběhu seniorského věku a psychofarmaka

Demografické trendy v rozvinutých zemích přinášejí nové výzvy. Jednou z nich je léčba psychiatrických onemocnění u seniorské populace. Kvůli farmakokinetickým a farmakodynamickým změnám, které...

Farmakogenetika v psychiatrii

Cílem farmakogenetického výzkumu je přinést poznatky vedoucí k individualizaci terapie a dále také informace, pomocí kterých by bylo možno predikovat odpověď na léčbu a...

Psychofarmaka v těhotenství a laktaci

Rozhodování o farmakoterapii duševních poruch v těhotenství a v době kojení bývá v klinické praxi zdrojem nejistoty. Na jedné straně zvažujeme potenciální následky léků...

Vývojové aspekty schizofrenie a včasná identifikace schizofrenní symptomatiky

Z celkového počtu 2784 lékařů z různých center celého světa odpovědělo 129 pražských praktických lékařů v rámci multicentrického mezinárodního dotazníkového šetření na otázky týkající...

Morbidní strach z tloušťky

Mentální anorexie a mentální bulimie jsou poruchy příjmu potravy vyznačující se nutkavými myšlenkami. Obě spojuje chorobný strach z tloušťky. SOUHRN: Následující příspěvek volně navazuje na...

Anxiolytika v léčbě úzkosti

Anxiolytika jsou psychofarmaka rozvolňující úzkost, působící na svalovou relaxaci, antikonvulzivně, hypnoticky a tlumivě na CNS (zejména benzodiazepiny). Jejich hlavní indikací jsou především úzkostné stavy....

Poruchy chování u seniorů

Stárnutí samo o sobě nevyvolává závažnější poruchy chování. Zároveň však platí, že porucha chování u seniora může signalizovat chorobnou změnu a tu je třeba...

Ošetřování pacienta s polymorfní závislostí

Závislost sama o sobě nese velké množství seskupených znaků, proto se nazývá syndromem závislosti. Samostatnou skupinou je tzv. polymorfní závislost, která je typická užíváním...